پرسشنامه اثرات زیست محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی

  پرسشنامه استاندارد اثرات زیست محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی پرسشنامه اثرات زیست محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی در سال (1393) برای سنجش اثرات زیست محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 14 سوال و 2 مولفه اثرات زیست محیطی اماکن ورزشی و اثرات ترافیکی اماکن ورزشی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودتوصيف گري بدني مارش (1996)

پرسشنامه استاندارد خودتوصيف گري بدني مارش (1996) پرسشنامه خود توصيف‌گري بدني توسط مارش (1996) براي اندازه‌گيري خودپنداره بدني ايجاد شد. فرم كوتاه و جديد اين پرسشنامه شامل 47 عبارت بوده و داراي پايايي خوب و قابليت تكرارپذيري مطلوبي است. خود توصيف‌گري بدني شامل 9 عامل اختصاصي براي خودپنداره بدني است (فعاليت، ظاهر، چربي بدن، تناسب،…

ادامه مطلب

پرسشنامه جایگاه ورزش بانوان

پرسشنامه استاندارد جایگاه ورزش بانوان پرسشنامه جایگاه ورزش بانوان، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای 22 گویه و 3 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (من معتقدم که ساختار…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش مدل  توسعه یافته دنیس در خریداران آنلاین کالاهای ورزشی

پرسشنامه استاندارد سنجش مدل  توسعه یافته دنیس در خریداران آنلاین کالاهای ورزشی پرسشنامه سنجش مدل  توسعه یافته دنیس در خریداران آنلاین کالاهای ورزشی ، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای 26 گویه و 13 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر…

ادامه مطلب

پرسشنامه محیط گروهی در ورزش کارن و همکارن 1985

  .  دریافت پکیج پرسشنامه محیط گروهی در ورزش (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، نسخه انگلیسی پرسشنامه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه محیط گروهی توسط کارن و همکاران در سال 1985 ساخته سده است. این پرسشنامه دارای 18 سوال و چهار مولفه می باشد و انسجام گروهی تیم های ورزشی را بر حسب طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنظيم رفتاري در ورزش ماركلند و توبين (BREQ) – فرم بازنگري شده

  .  دریافت پکیج پرسشنامه تنظيم رفتاري در ورزش ماركلند و توبين (BREQ) – فرم بازنگري شده (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 18 سوال بوده و هدف آن بررسي انواع انگيزه افراد براي شركت يا عدم مشاركت در ورزش و سطح خود تعيين كنندگي آنها از ابعاد…

ادامه مطلب

پرسشنامه حالات خلقي ورزشكاران برومز-32 (لين و همكاران)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه حالات خلقي ورزشكاران برومز-32 (لين و همكاران) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 32 سوال بوده و هدف آن ارزيابي حالات خلقي ورزشكاران (تنش، افسردگي، خشم، سرزندگي، خستگي، سردرگمي، آرامش، شادكامي) مي باشد. لازم به ذكر است كه اين پرسشنامه توسط لين و…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتياد به تمرين تري و همكاران – فرم كوتاه

  .  دریافت پکیج پرسشنامه اعتياد به تمرين تري و همكاران – فرم كوتاه (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 6 سوال بوده و هدف آن ارزيابي علائم اعتياد به تمرين در افراد مي باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه انگيزش شرکت سالمندان در فعاليت بدنی

  .  دریافت پکیج پرسشنامه انگيزش شرکت سالمندان در فعاليت بدنی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 35 سوال بوده و هدف آن ارزيابي انگيزش سالمندان از شركت در فعاليت بدني (در سه سطح درون فردی، بين فردی، و اجتماعی) می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران

  .  دریافت پکیج مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه 12 سوال داشته و هدف آن سنجش ميزان پرخاشگري و خشم رقابتي در ورزشكاران مي باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب