پرسشنامه استاندارد سنجش مدل  توسعه یافته دنیس در خریداران آنلاین کالاهای ورزشی

پرسشنامه استاندارد سنجش مدل  توسعه یافته دنیس در خریداران آنلاین کالاهای ورزشی پرسشنامه سنجش مدل  توسعه یافته دنیس در خریداران آنلاین کالاهای ورزشی ، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۲۶ گویه و ۱۳ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر…

ادامه مطلب

پرسشنامه محیط گروهی در ورزش کارن و همکارن ۱۹۸۵

  .  دریافت پکیج پرسشنامه محیط گروهی در ورزش (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، نسخه انگلیسی پرسشنامه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه محیط گروهی توسط کارن و همکاران در سال ۱۹۸۵ ساخته سده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و چهار مولفه می باشد و انسجام گروهی تیم های ورزشی را بر حسب طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنظیم رفتاری در ورزش مارکلند و توبین (BREQ) – فرم بازنگری شده

  .  دریافت پکیج پرسشنامه تنظیم رفتاری در ورزش مارکلند و توبین (BREQ) – فرم بازنگری شده (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن بررسی انواع انگیزه افراد برای شرکت یا عدم مشارکت در ورزش و سطح خود تعیین کنندگی آنها از ابعاد…

ادامه مطلب

پرسشنامه حالات خلقی ورزشکاران برومز-۳۲ (لین و همکاران)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه حالات خلقی ورزشکاران برومز-۳۲ (لین و همکاران) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۳۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی حالات خلقی ورزشکاران (تنش، افسردگی، خشم، سرزندگی، خستگی، سردرگمی، آرامش، شادکامی) می باشد. لازم به ذکر است که این پرسشنامه توسط لین و…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتیاد به تمرین تری و همکاران – فرم کوتاه

  .  دریافت پکیج پرسشنامه اعتیاد به تمرین تری و همکاران – فرم کوتاه (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی علائم اعتیاد به تمرین در افراد می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش شرکت سالمندان در فعالیت بدنی

  .  دریافت پکیج پرسشنامه انگیزش شرکت سالمندان در فعالیت بدنی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی انگیزش سالمندان از شرکت در فعالیت بدنی (در سه سطح درون فردی، بین فردی، و اجتماعی) می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران

  .  دریافت پکیج مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۱۲ سوال داشته و هدف آن سنجش میزان پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

مقیاس دستیابی به هدف در ورزشکاران

  .  دریافت پکیج مقیاس دستیابی به هدف در ورزشکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان تمایل ورزشکاران برای دستیابی به هدف از ابعاد مختلف (تسلط و عملکرد) می باشد. در پ‍ژوهش (منبع داخل فایل)  روایی و پایایی این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه های مشارکت زنان در ورزش مرتضایی و همکاران (۱۳۹۳)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه انگیزه های مشارکت زنان در ورزش مرتضایی و همکاران (۱۳۹۳) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۳۷ سوال بوده و هدف آن بررسی انگیزه زنان از مشارکت در ورزش از ابعاد مختلف (لذت و آرامش، کسب موفقیت و شناخت، بعد اجتماعی، تناسب اندام،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی

  .  دریافت پکیج پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده است و دارای ۲۰ سوال می باشد. هدف آن ارزیابی میزان استرس ورزشکاران ناشی از قرارگیری در معرض هواداران است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب