پرسشنامه تعالی کسب و کار

       .  دریافت پکیج پرسشنامه تعالی کسب و کار     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تعالی کسب و کار توسط Sharma، Netemeyer و Mahajan  در سال 1990 ساخته شده است که از 16 گویه و 8 خرده مقیاس تعصب در فعالیت (1 سوال)، نزدیک بودن به مشتری…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد مدیر

   .  دریافت پکیج پرسشنامه عملکرد مدیر     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه به منظور سنجش عملکرد مدیران در زمینه برنامه ریزی، سازماندهی ، هدایت (رهبری) و کنترل (نظارت) تهیه گردیده است که شامل 20 سوال می باشد . شامل 4 مولفه در زمينه برنامه ريزي ،سازماندهي،هدايت، كنترل…

ادامه مطلب

پرسشنامه بدبینی به تبلیغ تلویزیون

          . دریافت پکیج پرسشنامه بدبینی به تبلیغ تلویزیون             (شامل پرسشنامه استاندارد، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بدبینی نوجوانان به تبلیغ های تلویزیونی توسط بوش و همکاران تهیه و تدوین شده است این پرسشنامه مشتمل بر11 سوال است که براساس طیف لیکرت 5 درجه…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ

     .  دریافت پکیج پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه هوش فرهنگی 20 سوالی که توسط آنگ و همکاران در سال 2004 طراحی شده است. این پرسشنامه دارای چهار عامل است که عبارت است از: راهبرد یا فراشناخت، دانش یا شناخت، انگیزشی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی ابعادسازمانی

    . دریافت پکیج پرسشنامه ارزیابی ابعادسازمانی -ساشکین و موریس     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی توسط ساشکین و موریس (1984) طراحی شده است که از 10 گویه تشکیل شده است و به منظور تعیین مشخصه ارگانیک یا مکانیک در سازمان بکار می رود. سازمانها…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون

                .  دریافت پکیج پرسشنامه مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون      (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مدیریت تضاد دارای 30 گویه است و با روش لیکرت 7 درجه ای نمره دهی می شود .این ابزرا توسط ویلسون و پونتام در سال 1982…

ادامه مطلب

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

     .  دریافت پکیج پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه عدالت سازمانی در سال 1993 توسط نیهوف و مورمن با هدف ارزیابی عدالت سازمانی تهیه و طراحی شد .پرسشنامه مذکور 20 سوال را دربر می گیرد و دارای سه مولفه می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه شناسایی ارتباطات سوسمان و کریونوس

    . دریافت پکیج پرسشنامه شناسایی ارتباطات سوسمان و کریونوس     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه شناسایی ارتباطات توسط سوسمان و کریونوس (1979) طراحی شده است که از 45 گویه تشکیل شده است و بمنظور تعیین موثر بودن برقراری ارتباط با زیردستان، مافوق ها و همکاران بکار می…

ادامه مطلب

پرسشنامه موفقیت شغلی

               . دریافت پکیج پرسشنامه موفقیت شغلی رادسیپ         (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه موفقیت شغلی توسط رادسیپ و با 30 سوال طراحی و تدوین شد. موفقیت شغلی از دو دیدگاه قابل تعریف است : 1.در دیدگاه روانی به احساس فرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد شغلی بلاو

  .  دریافت پکیج پرسشنامه تعهد شغلی بلاو     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تعهد شغلی توسط بلاو  طراحی شده است .این پرسشنامه شامل 40 سوال  و دربرگیرنده 4 مولفه می باشد و هدف از طراحی ان ارزیابی میزان تعهد شغلی در مدیران بوده است. تعهد به معنی خود…

ادامه مطلب