مقاله ترجمه شده مدیریت نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/Do-high-performance-human-resource-practices-help-corporate-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده این مطالعه مدل وسطه ای را که درآن شیوه های منابع انسانی با عملکرد بالا بر کارآفرینی اثر می گذارد را از طریق رفتار شهروند سازمانی توسعه داد. در یک نمونه از 139 شرکت بیوتکنولوژی کوچک تا متوسط در صنعت داروسازی، ما…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده جایگاه مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/The-value-of-human-resource-management-for-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : همه بخش های اجرایی ترجیح میدهند که عملکرد سازمانی خودشان را درسطح بهتری مشاهده کنند و تحقیقیات زیادی رابر روی ابزاری که به آنها در این مسیر کمک می کند انجام میدهند. در طول دهه های اخیر ،مدیران منابع انسانی بر این عقیده…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مدیریت ارتباطات درون سازماني و رهبري

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/Intra-organizational-communicaership-An-interactive-approach-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده از آنجايي كه ارتباطات دروني سازمان و رهبري دو عنصر كليدي دستيابي به اهداف سازماني هستند، عوامل تعيين كننده كليدي به شمار مي آيند و بر حسب موفقيت و كارايي كنوني سازمان و موقعيت آن در آينده از اهميت حياتي برخوردارند. تحقيق…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مدیریت مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/The-relationship-between-emploagement-and-supply-performance-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده هدف- هدف این مقاله بررسی ارتباطات بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان در صنعت خودروسازی تایلند است. طرح/روش­شناسی/رویکرد-ابزار اندازه­گیری این مقاله برای مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان براساس بررسی گسترده ای از  ادبیات تحقیق…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مدیریت اداره كردن تعارض، اطمينان و تعهد

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/Conflict-handling-trust-and-courcing-relationship-A-Chinese-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده اين مطالعه يك مدل تجربي و تئوريكي را ارائه مي كند كه نوع شناسي اداره كردن تعارض را متاثر از اطمينان و تعهد در روابط برون سپاري B2B  شناسايي مي كند. سه نوع از اداره كردن تعارض با نام هاي: ادغام كردن،…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مدیریت اثرات متعادل کننده‌ فرهنگ سازماني بر روابط

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/The-moderating-effects-of-organizational-culture-on-…-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکيده: هدف: هدف اين مقاله بررسي اثرات متعادل کننده فرهنگ سازماني بر روابط ميان رفتار رهبري و تعهد سازماني و ميان تعهد سازماني و رضايت شغلي و کارايي در زمينه مالزيايي است. طراحي/سبک/روش: داده‌ها از 238 دانشجويان و محققان همکار نيمه وقت UM…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مدیریت اثرات بازخورد سيستم بر رفتار تصمیم گیری

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/The-effect-of-system-feedback-based-decision-making-behavior-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : مطالعات نسبتا كمي در زمينه تحقيق درباره سيستم هاي MIS  كه به بررسي رفتار تصميم گيري ارزش محور مي پردازد ، انجام شده است . پيچيدگي فزاينده محيط تصميم تكيه بيشتر تصميم گيرندگان  را بر ارزش هاي شخصي ايجاب مي كند پس ارزش…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده اثر مدیریت تعارض بر رضایت مشتری

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/The-impactofpre-existingattitudeandconflictmanagementstyleon-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده: بررسی های پژوهشی رضایت مشتری با احیای خدمات از طریق یک شبکه مدیریتی تعارض، ارزیابی و تعیین اختصاصی نقش گرایش های قبلی بر تعین واکنش مشتری به شکست و ضعف بر رضایت مشتری با تلاش های احیای خدمات اثر می گذارد به…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مدیریت اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/Total-Quality-Management-Practnce-and-Innovative-Performance-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده مدیریت کیفیت جامع و ارتباطات عملکرد یک بحث بسیار مهم در ادبیات است، ارتباط عملکرد کیفیت و مدیریت کیفیت جامع در مطالعات زیادی تأیید شده اند، اما یافته ها در مورد عملکرد نوآوری متناقض است. اگرچه اکثر صاحبنظران اهمیت فعالیت های مدیریت…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مدیریت اتخاذ عملیات استخدام

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/The-adoption-of-Japanese-recruitment-practices-in-Malaysia-2.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : هدف:هدف از اين پژوهش ،آزمايش این نکته است كه عملیات استخدام ژاپنی تا چه اندازه اي درشركت هاي صنعتي مالزي از زمان اجرای سیاست های نگاه به شرق (LEP)معرفي و عمل شده است طرح / روش / رویکرد:فرايند پژوهش شامل جمع آوري اطلاعات…

ادامه مطلب