پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر گرایش فناوری اطلاعات ۸ سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر گرایش فناوری اطلاعات ۸ سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر گرایش فناوری اطلاعات شامل  ۸ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی یک ۴۱ سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی یک ۴۱ سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی شامل ۴۱ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دو ۳۰ سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دو ۳۰ سوالی   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی شامل ۳۰ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی یک ۱۸ سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی ۱۸ سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی  شامل ۱۸ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی دو ۲۰ سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی دو ۲۰ سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی شامل ۲۰ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی سه ۲۰ سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی سه  ۲۰ سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی شامل ۲۰ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد متغیرهای غیر مالی برون سازمانی با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد متغیرهای غیر مالی برون سازمانی با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد متغیرهای غیر مالی برون سازمانی با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس شامل ۴۹ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عملکرد بازاریابی ۳۰ سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عملکرد بازاریابی ۳۰ سوالی   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عملکرد بازاریابی شامل ۳۰ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی، طراحی شده بر اساس نظریه مایکل پورتر

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی، طراحی شده بر اساس نظریه مایکل پورتر   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی، طراحی شده بر اساس نظریه مایکل پورتر شامل ۲۱ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی شامل ۴۳ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب