پرسشنامه استاندارد شناسایی عوامل مؤثر عملکرد نوآوری دانشگاهها از نظر اعضای هیأت علمی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد شناسایی عوامل مؤثر عملکرد نوآوری دانشگاهها از نظر اعضای هیأت علمی   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد شناسایی عوامل مؤثر عملکرد نوآوری دانشگاهها از نظر اعضای هیأت علمی شامل ۴۹ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شناسایی موانع تحقق بازاریابی سبز ۲۱ سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد شناسایی موانع تحقق بازاریابی سبز ۲۱ سوالی   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد شناسایی موانع تحقق بازاریابی سبز شامل ۲۱سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی…

ادامه مطلب