پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی 60 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد خلاقیت شناختی عابدی 60 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد خلاقیت شناختی عابدی دارای 60 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلاقیت هیجانی 30 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد پرسشنامه خلاقیت هیجانی 30 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد پرسشنامه خلاقیت هیجانی دارای 30 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهبود کيفيت علمي (AQIP) کمیسيون عالي يادگيري

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد  بهبود کيفيت علمي  (AQIP) کمیسيون عالي يادگيري (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد  بهبود کيفيت علمي  (AQIP) کمیسيون عالي يادگيري دارای 30 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی…

ادامه مطلب

پرسشنامه جهت گزيني هدف 12 سوالی

  دریافت پکیجپرسشنامه استاندارد جهت گزيني هدف 12 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد جهت گزيني هدف دارای 12 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرسشنامه هوش هیجانی 33 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد پرسشنامه هوش هیجانی 33 سوالی پرسشنامه استاندارد پرسشنامه هوش هیجانی(EQI) سیبریا شیرینگ(1999) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد پرسشنامه هوش هیجانی دارای 33 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده 12 سوالی MSPSS

پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی ادراک شده Multidimensional Scale of Perceived Social Support (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه- نسخه انگلیسی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) دارای 12 سوال و سه مولفه  می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجديد نظر شده حساسيت اضطرابي 30 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد تجديد نظر شده حساسيت اضطرابي 30 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد تجديد نظر شده حساسيت اضطرابي دارای 30 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه ای

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد اضطراب چندبعدی کتابخانه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد اضطراب چندبعدی کتابخانه ای دارای 57 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد به همکار «رودر»

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد اعتماد به همکار «رودر» (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد اعتماد به همکار «رودر»دارای 6 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد به نفس جنسي 15 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد اعتماد به نفس جنسي  15 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد اعتماد به نفس جنسي دارای 15 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری…

ادامه مطلب