پرسشنامه ارزیابی عملکرد شرکت 73 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد شرکت 73 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد شرکت دارای 73 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد جنسی مردان 15 سوالی

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد جنسی مردان روزن و همکاران 1997 (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد جنسی مردان دارای 15 سوال و 5 مولفه می باشد و توسط روزن و همکاران در سال 1997 طراحی شده است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته سنجش ميزان رضايت ارباب رجوع از عملكرد شعب و كارگزاريهاي تامين اجتماعي

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سنجش ميزان رضايت ارباب رجوع از عملكرد شعب و كارگزاريهاي تامين اجتماعي (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سنجش ميزان رضايت ارباب رجوع از عملكرد شعب و كارگزاريهاي تامين اجتماعي دارای 22 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش هوش عاطفی محقق ساخته 28 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه سنجش هوش عاطفی محقق ساخته 28 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   پرسشنامه سنجش هوش عاطفی محقق ساخته دارای 28 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه تاثیر آموزش ضمن خدمت در عملکرد کارکنان 28 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه تاثیر آموزش ضمن خدمت در عملکرد کارکنان 28 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تاثیر آموزش ضمن خدمت در عملکرد کارکنان دارای 28 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينان شده

دریافت پکیج پرسشنامه سنجش ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينان استاندارد شده (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينان استاندارد شده توسط کردنانيج و همکاران دارای 95 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مشتری 11 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری 11 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری  دارای 11 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش ميزان اثر بخشي تيمهاي كاري

دریافت پکیج پرسشنامه سنجش ميزان اثر بخشي تيمهاي كاري (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش ميزان اثر بخشي تيمهاي كاري دارای 38 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک

دریافت پکیج  پرسشنامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک دارای 30 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرسشنامه محقق ساخته سیستم اطلاعات منابع انسانی

دریافت پکیج  پرسشنامه استاندارد پرسشنامه محقق ساخته سیستم اطلاعات منابع انسانی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد پرسشنامه محقق ساخته سیستم اطلاعات منابع انسانی دارای 21 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه…

ادامه مطلب