پرسشنامه هوش سازماني 35 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد هوش سازماني  35 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد هوش سازماني دارای 35 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش سازمانی 25 سوالی

دریافت پکیج   پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی دارای 25 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش رقابتی 29 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد هوش رقابتی 29 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)     پرسشنامه استاندارد هوش رقابتی دارای 29 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش معنوی 24 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد هوش معنوی 24 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   پرسشنامه استاندارد هوش معنوی دارای 24 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش معنوی 28 سوالی

دریافت پکیج   پرسشنامه استاندارد هوش معنوی 28 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   پرسشنامه استاندارد هوش معنوی وولمن دارای 28 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش معنوی محقق ساخته 42 سوالی

دریافت پکیج  پرسشنامه استاندارد هوش معنوی محقق ساخته 42 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   پرسشنامه استاندارد هوش معنوی محقق ساخته دارای 42 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش چندگانه تدوین شده بر اساس نظریه ی هوش چند گانه گاردنر 32 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد هوش چندگانه تدوین شده بر اساس نظریه ی هوش چند گانه گاردنر 32 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد هوش چندگانه تدوین شده بر اساس نظریه ی هوش چند گانه گاردنر دارای 32 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی یادگیرنده محقق ساخته 26 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی یادگیرنده محقق ساخته 26 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی یادگیرنده محقق ساخته دارای 26 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی بر اساس ابعاد اعتماد سازمانی 31 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی بر اساس ابعاد اعتماد سازمانی 31 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی بر اساس ابعاد اعتماد سازمانی دارای 31 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش عوامل تاثير گذار بر انتقال دانش سازماني

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل تاثير گذار بر انتقال دانش سازماني (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش عوامل تاثير گذار بر انتقال دانش سازماني دارای 23 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب