پرسشنامه میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها

. دریافت  پرسشنامه استاندارد میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه به منظور سنجش میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها طراحی شده است. این پرسشنامه محقق ساخته بوده و دارای 38 گویه می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه برای اعتبار یابی این ابزار روایی محتوایی ان…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس توسعه برند

. دریافت پرسشنامه استاندارد مقیاس توسعه برند(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) هدف: سنجش میزان تناسب برند و محصول توسعه یافته مقیاس توسعه برند توسط (منبع داخل فايل) ساخته شده است که از 7 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان تناسب برند و محصول توسعه یافته بکار می رود. روایی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

. دریافت پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 18 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج…

ادامه مطلب

پرسشنامه کار گروهی ایوانز و جارویس

. دریافت پرسشنامه استاندارد کار گروهی ایوانز و جارویس (به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) هدف: سنجش کار گروهی اعضاء پرسشنامه کار گروهی توسط ایوانز و جارویس (1986) ساخته شده است که از 20 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش احساسات فرد نسبت به کار گروهی بکار می رود. روایی و پایایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبك‌هاي يادگيري VARK

. دریافت پرسشنامه استاندارد سبك‌هاي يادگيري VARK اين پرسشنامه داراي 16 گويه مي‌باشد و به زبان انگليسي است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک

. دریافت پرسشنامه استاندارد سبک رهبری وارنر بارک (به همراه يك مقاله معتبر بيس رايگان) پرسشنامه سبک رهبری توسط وارنر بارك ساخته شده است. این پرسشنامه از 10 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی میزان تمایل فرد به رهبری تحول گرا و یا رهبری تعاملی بکار می رود. رهبري تحول گرا و رهبري…

ادامه مطلب

مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان

. دریافت مقیاس استاندارد استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان (به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) اين مقياس،‌ داراي 32 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری معنوی فرای

. دریافت پرسشنامه استاندارد رهبری معنوی فرای پرسشنامه رهبری معنوی دارای 16 سوال می باشد و دارای 5 مولفه می باشد که مولفه های آن را در زیر می بینید .پایایی و منبع پرسشنامه هم در انتها ذکر شده است   مولفه های پرسشنامه ردیف مقیاس سوالات 1 چشم انداز 1-2-3- 2 نوع دوستی 4-5-6-7…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه قدرت رهبري (رايگان)

. دانلود رايگان پرسشنامه قدرت رهبري اين پرسشنامه درباره ي يكي از مهم ترين جوانب تفاوت انسان ها سخن مي گويد يعني استعداد عجيبي كه برخي افراد از آن بهره مندند و با استفاده از آن مي توانند ديگران را هدايت كنند و تحت تاثير يا زير نفوذ خود قرار دهند و تا حدودي نيز…

ادامه مطلب

آزمون شخصيت خلاق (مخصوص مديران)

. دریافت آزمون استاندارد شخصيت خلاق (مخصوص مديران) از خلاقيت تعاريف متعددي شده است اما خلاقيت از ديدگاه سازماني عبارت است از ارايه ي فكر و طرح نوين براي بهبود و ارتقاي كميت يا كيفيت سازمان و نوآوري . افزايش خلاقيت در سازمان ها مي تواند به ارتقاي كميت و كيفيت خدمات ، كاهش هزينه…

ادامه مطلب