پرسشنامه هم وابستگی رابطه مشاور با مراجع

  دریافت پکیج پرسشنامه هم وابستگی رابطه مشاور با مراجع (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) هم وابستگی مراجع و مشاور عنوان پرسشنامه ای است که شامل 34گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی هم وابستگی موجود بین دو طرف مشاوره ، یعنی مراجع و مشاور طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان رضایت پرسنل از دوره های آموزشی ضمن خدمت

  دریافت پکیج پرسشنامه میزان رضایت پرسنل از دوره های آموزشی ضمن خدمت (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اثربخشی آموزش ضمن خدمت عنوان پرسشنامه ای است که شامل 30 گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی میزان رضایت کارکنان از برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت  کارکنان اداره اوقاف طراحی و معرفی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثربخشی آموزش ضمن خدمت کارکنان

  دریافت پکیج پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اثربخشی آموزش ضمن خدمت عنوان پرسشنامه ای است که شامل 35 گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی میزان اثربخشی آموزش ضمن خدمت برروی کارکنان سازمان طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه شاخص های مهم کیفیت زندگی کاری- 42 آیتمی

  دریافت پکیج پرسشنامه شاخص های مهم کیفیت زندگی کاری- 42 آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) کیفیت زندگی کاری عنوان پرسشنامه ای است که شامل 42 گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان  سازمان طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت 6درجه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری-41آیتمی

  دریافت پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی کاری-41آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) کیفیت زندگی کاری عنوان پرسشنامه ای است که شامل 41 گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان  سازمان طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت 6درجه ای و از خیلی زیاد تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه برآورد نیازهای مدیران و معاونان سازمان

  دریافت پکیج پرسشنامه برآورد نیازهای مدیران و معاونان سازمان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) برآورد نیازهای مدیران و معاونان سازمان عنوان پرسشنامه ای است که شامل 33 گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی نیازهای مدیران و معاونان سازمان طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت 5…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارتباط اخلاقی مراجع – مشاور

  دریافت پکیج پرسشنامه ارتباط اخلاقی مراجع – مشاور (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) رابطه اخلاقی مراجع و مشاور عنوان پرسشنامه ای است که شامل 28گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی رابطه اخلاقی موجود بین دو طرف مشاوره ، یعنی مراجع و مشاور طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه خویشتن داری جنسی پسران

  دریافت پکیج پرسشنامه خویشتن داری جنسی پسران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خویشتن داری جنسی پسران  شامل 65 گویه است عبارت های ذکر شده در این پرسشنامه برگرفته از آیات قرآن کریم، احادیث و دیدگاه های صاحب نظران حوزه مربوطه است که در ارتباط با موضوع خویشتن داری ارائه گردید.نمره گذاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودادراکی هارتر

  دریافت پکیج پرسشنامه خود ادراکی هارتر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خودادراکی شامل 48 گویه است و در سال 1989 توسط هارتر معرفی شده است . در این پرسشنامه خودادراکی افراد مورد سنجش قرار می گیرد. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای و از خیلی موافق تا خیلی…

ادامه مطلب

پرسشنامه روش تدریس فعال

  دریافت پکیج پرسشنامه سبک تدریس فعال (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) تدریس فعال معلمان در کلاس درس عنوان پرسشنامه ای است با 30 گویه که با هدف سنجش و بررسی میزان استفاده معلمان از سبک تدریس فعال در ارتباط با دانش آموزان معرفی و تنظیم شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف…

ادامه مطلب