پرسشنامه نگرش دانش آموزان به یادگیری زبان انگلیسی

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش دانش آموزان به یادگیری زبان انگلیسی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) سنجش نگرش دانش آموزان به یادگیری درس زبان انگلیسی عنوان پرسشنامه ای است که شامل 21 گویه و سوال بوده و نظر دانش آموزان را در مورد درس زبان مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه نحوه تدریس انشای ابتدایی

  دریافت پکیج پرسشنامه نحوه تدریس انشای ابتدایی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نحوه تدریس درس انشاء در دوره ابتدایی به منظور گردآوری اطلاعات لازم برای بهبود روشهای تدریس انشا تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل 24 جمله است که هر جمله، چهار گزینه دارد و براساس طیف لیکرت 4…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر بر اعتیاد زنان

  دریافت پکیج پرسشنامه عوامل موثر بر اعتیاد زنان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) عوامل موثر در اعتیاد زنان عنوان پرسشنامه ای است که با هدف بررسی و ارزیابی عوامل دخیل در اعتیاد زنان روستایی طراحی و معرفی شده است . این پرسشنامه 50 گویه دارد و در مجموع  7 عامل را مورد…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزشیابی توصیفی

  دریافت پکیج پرسشنامه مقایسه روش های ارزشیابی توصیفی و سنتی از دید معلمان مدارس ابتدایی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه به مقایسه روش های ارزشیابی توصیفی و سنتی براساس استانداردهای چهارگانه ارزشیابی(اخلاقی،کارآوری، قابلیت اجرا و دقت ) می پردازد. پرسشنامه حاضر 30 ماده دارد و 4 مولفه را مورد…

ادامه مطلب

مقیاس ناکنش وری بارکلی -کودکان و نوجوانان

  دریافت پکیج مقیاس ناکنش وری بارکلی -کودکان و نوجوانان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس ناکنش وری بارکلی عنوان پرسشنامه ای است که 70 گویه دارد و با هدف بررسی و سنجش ناکنش وری معرفی و تهیه شده است .نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت 4 درجه ای  و از هرگز تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودپنداره ریاضی – 7 گویه ای

  دریافت پکیج پرسشنامه خودپنداره ریاضی – 7 گویه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خودپنداره ریاضی شامل 7 گویه است که میزان خودپنداره ریاضی و اعتماد فرد را به خود در  درس ریاضی مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت 4 درجه ای و از…

ادامه مطلب

مصاحبه نگرش دانش آموزان به حیطه علوم اجتماعی

  دریافت پکیج مصاحبه نگرش دانش آموزان به حیطه علوم اجتماعی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) بررسی نگرش دانش آموزان به حیطه علوم اجتماعی مصاحبه ای است که از 11 سوال تشکیل شده است و دانش آموزان برحسب پاسخی که به سوالات این پرسشنامه می دهند نظرشان را در مورد اهمیت علوم اجتماعی…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی مهارت تفکر خلاق – 20 گویه ای

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ارزیابی مهارت تفکر خلاق – 20 گویه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارزیابی مهارت تفکر خلاق از 20 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی مهارت تفکر خلاق در فرد بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهار افراطی – خصومت(O – H)

   .  دریافت پکیج پرسشنامه مهار افراطی – خصومت(O – H) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقياس اوليه O-H سي و يك ماده داشت و ماده هاي اين مقياس طوري نمره گذاري شد كه نمره هاي بالاتر نشان دهندة اشخاص خشن تر (با مهار افراطي) بود. در این پرسشنامه به هر گزینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشکلات شخص با خواهر

  .  دریافت پکیج پرسشنامه مشکلات شخص با خواهر (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مشکلات شخص با خواهر دارای 25 سوال است که برای اندازه گیری شدت مشکلات مراجع در رابطه او با خواهر تدوین شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت و از هرگز تا همیشه امتیازبندی شده است. نمرات…

ادامه مطلب