پرسشنامه خودادراکی هارتر

  دریافت پکیج پرسشنامه خود ادراکی هارتر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خودادراکی شامل 48 گویه است و در سال 1989 توسط هارتر معرفی شده است . در این پرسشنامه خودادراکی افراد مورد سنجش قرار می گیرد. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای و از خیلی موافق تا خیلی…

ادامه مطلب

پرسشنامه روش تدریس فعال

  دریافت پکیج پرسشنامه سبک تدریس فعال (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) تدریس فعال معلمان در کلاس درس عنوان پرسشنامه ای است با 30 گویه که با هدف سنجش و بررسی میزان استفاده معلمان از سبک تدریس فعال در ارتباط با دانش آموزان معرفی و تنظیم شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف…

ادامه مطلب

مقیاس سبک شناختی در حل مساله

  دریافت پکیج مقیاس سبک شناختی در حل مساله (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) همه ما با توجه به مسائلی که در محیط کار،مدرسه یا اوقات فراغتمان تجربه می کنیم دارای شیوه های مختلف حل مسئله هستیم. برخی افراد مایلند به شیوه ای خاص برای حل مسائل متوسل شوند،برخی دیگر شیوه متفاوت دیگری…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتقاد به افکار و احساسات خود

  دریافت پکیج پرسشنامه اعتقاد به افکار و احساسات خود (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مردم عقاید مختلفی درباره قدرت افکار و احساسات خود دارند و در بسیاری موارد معتقدند که به هر چه که فکر یا حس کنند اتفاق خواهد افتاد . پرسشنامه اعتقاد به افکار و احساسات شامل 14 عبارت است…

ادامه مطلب

پرسشنامه روحیه کارآفرینی دانش آموزان

  دریافت پکیج پرسشنامه روحیه کارآفرینی دانش آموزان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه روحیه کارآفرینی 41 پرسش بسته پاسخ و 4 پرسش باز پاسخ داد و با هدف اندازه گیری میزان روحیه کارآفرینی در دانش آموزان تهیه و تدوین شده است.به کسی که سازمان می دهد،اداره می کند و مخاطرات یک…

ادامه مطلب

پرسشنامه خویشتن داری جنسی دختران

  دریافت پکیج پرسشنامه خویشتن داری جنسی دختران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خویشتن داری جنسی دختران شامل 65 گویه است عبارت های ذکر شده در این پرسشنامه برگرفته از آیات قرآن کریم، احادیث و دیدگاه های صاحب نظران حوزه مربوطه است که در ارتباط با موضوع خویشتن داری ارائه گردید.نمره گذاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی

  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) سنجش نگرش مذهبی در افراد عنوان پرسشنامه ای است که شامل 40 گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی میزان مذهبی بودن  تهیه و تنظیم شده است. نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت 5 درجه ای و از کاملا…

ادامه مطلب

پرسشنامه رابطه والد کودک

  دریافت پکیج پرسشنامه رابطه والد کودک (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رابطه والد و کودک شامل 30 گویه است و مقیاسی است که با هدف بررسی و ارزیابی رابطه والد و کودک(پدر و مادر) به کار می رود . نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت و از کاملا درست تا کاملا…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمرکز زدایی

  دریافت پکیج پرسشنامه تمرکز زدایی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تمرکز زدایی شامل 20 سوال است که باید توسط مدیران مدارس تکمیل شود . در این پرسشنامه دیدگاه مدیر مدرسه راجع به تمرکز زدایی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. با توجه به اینکه تمرکز زدایی در نظام آموزشی یک…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب رایانه هاینسن

  دریافت پکیج پرسشنامه اضطراب رایانه (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس درجه بندی اضطراب رایانه در پژوهش هاینسن، گلاس و نایت در سال 1987 توسعه و تکامل یافت. این مقیاس یک ارزیابی خودسنجی 19 ماده ای است که براساس درجه بندی لیکرت برای اندازه گیری سطح اضطراب رایانه تدوین شده است…

ادامه مطلب