مقیاس ارزش های شخصی در مورد خدمات

  دریافت پکیج مقیاس ارزش های شخصی در مورد خدمات (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس ارزش های شخصی در مورد خدمات توسط Fernandes و Lages در سال 2007 ساخته شده است که از 16 گویه تشکیل شده است و به منظور بررسی تأثیر ارزش های شخصی در مورد خدمات بکار می رود. روایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر کامرون و وتن

  دریافت پکیج پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر کامرون و وتن (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر توسط کامرون و وتن (1991) ساخته شده است که از 10 گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی مهارتهای مدیران بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک…

ادامه مطلب

پرسشنامه مفروضات مدیریتی

  دریافت پکیج پرسشنامه مفروضات مدیریتی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مفروضات مدیریتی از 14 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی جایگاه فرد در تئوری X و Y داگلاس مک گریگور بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات…

ادامه مطلب

پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد کوئین و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد کوئین و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد توسط رابرت کوئین و همکارانش (1990) ساخته شده است که از 7 گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی عملکرد فرد از نظر مفروضات سنتی یا مدرن بکار می رود. روایی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه قدرت حرفه ای

  دریافت پکیج پرسشنامه قدرت حرفه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه قدرت حرفه ای از 15 گویه تشکیل شده است که بمنظور آزمودن پایگاههای قدرت حرف و اختلاف نظر پیرامون پایگاههای قدرت بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن…

ادامه مطلب

پرسشنامه بدبینی نسبت به تبلیغات اجتماعی در جوانان

  دریافت پکیج پرسشنامه بدبینی نسبت به تبلیغات اجتماعی در جوانان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بدبینی نسبت به تبلیغات اجتماعی در جوانان توسط Thakor و Goneau-Lessard در سال 2009 ساخته شده است که از 8 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان بدبینی جوانان نسبت به تبلیغات اجتماعی بکار…

ادامه مطلب

پرسشنامه شناخت تیم کاری گیب

  دریافت پکیج پرسشنامه شناخت تیم کاری گیب (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه شناخت تیم کاری توسط جک گیب (1978) ساخته شده است که از 96 گویه و 4 خرده مقیاس بازبودن – نشان دادن، اعتماد کردن، وابستگی تیمی و از قوه به فعل درآمدن – رشد کردن تشکیل شده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش قدرت مداری کریستی و جیس

  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش قدرت مداری کریستی و جیس (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش قدرت مداری توسط کریستی و جیس (1970) ساخته شده است که از 10 گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی افراد نسبت به قدرت طلبی بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های یادگیری

  دریافت پکیج پرسشنامه سبک های یادگیری (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سبک های یادگیری توسط Towler و Dipboye در سال 2003 ساخته شده است که از 54 گویه و 5 خرده مقیاس اکتشافی (14 سوال)، گروهی (7 سوال)، تجربی (13 سوال)، ساختاریافته (11 سوال) و مشاهده ای (9 سوال) تشکیل شده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازها در شغل

  دریافت پکیج پرسشنامه نیازها در شغل (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نیازها در شغل از 13 گویه 5 خرده مقیاس نیاز امنیت (1 سوال)، نیاز اجتماعی (2 سوال)، نیاز احترام (3 سوال)، نیاز استقلال (4 سوال) و نیاز خودشکوفایی (3 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان نیاز…

ادامه مطلب