پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین

  دریافت پکیج پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین از 20 گویه و 4 خرده مقیاس زیرساخت های سازمانی (4 سوال)، تکنولوژی اطلاعات (7 سوال)، سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (4 سوال) و روابط بین سازمانی (5 سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی مدیریت…

ادامه مطلب

پرسشنامه جابجایی و تحرک نیروی کار مارتینز

  دریافت پکیج پرسشنامه جابجایی و تحرک نیروی کار مارتینز (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه جابجایی و تحرک نیروی کار توسط مارتینز (2004) طراحی شده است که مشتمل بر 20 گویه و 7 خرده مقیاس رضایت شغلی (4 سوال)، نقش جنسیت (4 سوال)، اهمیت خانواده (3 سوال)، عدالت در ارتقاء (3…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهبود سازمانی

  دریافت پکیج پرسشنامه بهبود سازمانی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بهبود سازمانی شامل 31 گویه می باشد که به منظور سنجش مهارت های مدیر اثربخش در جهت بهبود سازمانی بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابعاد اعتماد در بیان مک آلیستر

  دریافت پکیج پرسشنامه ابعاد اعتماد در بیان مک آلیستر (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ابعاد اعتماد از 7 گویه تشکیل شده است که با هدف ارزیابی اعتماد در سازمان ها بکار می رود. همچنین این پرسشنامه از 3 خرده مقیاس راستی (1 سوال)، خیرخواهی (3 سول) و شایستگی (3 سوال)…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابعاد اعتماد در بیان کلارک و پاینه

  دریافت پکیج پرسشنامه ابعاد اعتماد در بیان کلارک و پاینه (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ابعاد اعتماد از 11 گویه تشکیل شده است که با هدف ارزیابی اعتماد سازمانی از نظر کارکنان بکار می رود. همچنین این پرسشنامه از 3 خرده مقیاس راستی (3 سوال)، خیرخواهی (5 سول) و شایستگی (3…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابعاد اعتماد در بیان رابینسون

  دریافت پکیج پرسشنامه ابعاد اعتماد در بیان رابینسون (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ابعاد اعتماد از 6 گویه تشکیل شده است که با هدف ارزیابی اعتماد و ابعاد آن در سازمان های تجاری بکار می رود. همچنین این پرسشنامه از 3 خرده مقیاس راستی (3 سوال)، خیرخواهی (2 سول) و…

ادامه مطلب

پرسشنامه طراحی سازمان ویگا و یانوزاس

  دریافت پکیج پرسشنامه طراحی سازمان ویگا و یانوزاس (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه طراحی سازمان توسط ویگا و یانوزاس (1979) به منظور بررسی ترجیحات افراد در کار با یک طرح ارگانیکی یا مکانیکی بکار می رود که از 16 گویه تشکیل شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمرکز در سازمان رابینز

  دریافت پکیج پرسشنامه تمرکز در سازمان رابینز (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تمرکز توسط استیفن پی. رابینز ساخته شده است که از 10 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش تمرکز و عدم تمرکز در سازمان بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه روايي از واژه روا به معني…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس

  دریافت پکیج پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سبک رهبری توسط باردنز و متزکاس (1969) ساخته شده است که از 35 گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی سبک رهبری (رابطه مداری و وظیفه مداری) بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد…

ادامه مطلب

پرسشنامه رسمیت در سازمان رابینز

  دریافت پکیج پرسشنامه رسمیت در سازمان رابینز (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رسمیت توسط استیفن پی. رابینز ساخته شده است که از 7 گویه تشکیل شده است. روایی و پایایی پرسشنامه روايي از واژه روا به معني جايز و درست گرفته شده است و روايي به معني صحيح و درست…

ادامه مطلب