پرسشنامه قدرت حرفه ای

  دریافت پکیج پرسشنامه قدرت حرفه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه قدرت حرفه ای از 15 گویه تشکیل شده است که بمنظور آزمودن پایگاههای قدرت حرف و اختلاف نظر پیرامون پایگاههای قدرت بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن…

ادامه مطلب

پرسشنامه بدبینی نسبت به تبلیغات اجتماعی در جوانان

  دریافت پکیج پرسشنامه بدبینی نسبت به تبلیغات اجتماعی در جوانان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بدبینی نسبت به تبلیغات اجتماعی در جوانان توسط Thakor و Goneau-Lessard در سال 2009 ساخته شده است که از 8 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان بدبینی جوانان نسبت به تبلیغات اجتماعی بکار…

ادامه مطلب

پرسشنامه شناخت تیم کاری گیب

  دریافت پکیج پرسشنامه شناخت تیم کاری گیب (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه شناخت تیم کاری توسط جک گیب (1978) ساخته شده است که از 96 گویه و 4 خرده مقیاس بازبودن – نشان دادن، اعتماد کردن، وابستگی تیمی و از قوه به فعل درآمدن – رشد کردن تشکیل شده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش قدرت مداری کریستی و جیس

  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش قدرت مداری کریستی و جیس (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش قدرت مداری توسط کریستی و جیس (1970) ساخته شده است که از 10 گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی افراد نسبت به قدرت طلبی بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های یادگیری

  دریافت پکیج پرسشنامه سبک های یادگیری (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سبک های یادگیری توسط Towler و Dipboye در سال 2003 ساخته شده است که از 54 گویه و 5 خرده مقیاس اکتشافی (14 سوال)، گروهی (7 سوال)، تجربی (13 سوال)، ساختاریافته (11 سوال) و مشاهده ای (9 سوال) تشکیل شده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازها در شغل

  دریافت پکیج پرسشنامه نیازها در شغل (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نیازها در شغل از 13 گویه 5 خرده مقیاس نیاز امنیت (1 سوال)، نیاز اجتماعی (2 سوال)، نیاز احترام (3 سوال)، نیاز استقلال (4 سوال) و نیاز خودشکوفایی (3 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان نیاز…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم

  دریافت پکیج پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم بوسیله انجمن دانشجویان دانشکده های بازرگانی آمریکا ساخته شده است که از 10 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش ویژگیهای مدیران قرن بیست و یکم و تعیین موفق بودن مدیر…

ادامه مطلب

پرسشنامه حل تضاد

  دریافت پکیج پرسشنامه حل تضاد (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه حل تضاد از 30 گویه و 5 خرده مقیاس اجتناب (6 سوال)، سازش (6 سوال)، اجبار (6 سوال)، مذاکره (6 سوال) و حل مسأله (6 سوال) تشکیل شده است که به منظور بررسی حل تضاد در بین افراد بکار می…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازارگرایی نرور و اسلاتر – نسخه 15 آیتمی

  دریافت پکیج پرسشنامه بازارگرایی نرور و اسلاتر – نسخه 15 آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بازارگرایی توسط Narver و Slaterدر سال 1990 ساخته شده است که از 15 گویه و 3 خرده مقیاس مشتری گرایی (6 سوال)، رقابت گرایی (4 سوال) و هماهنگی بین بخشی (5 سوال) تشکیل شده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه آشوب و شغل مدیران پیتر. بی. وایل

  دریافت پکیج پرسشنامه آشوب و شغل مدیران پیتر. بی. وایل (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه آشوب و شغل مدیران توسط پیتر. بی. وایل (1989) ساخته شده است که از 24 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان تحمل پذیری مدیران در زمانهای آشوب بکار می رود.امتیازات تمامی عبارات…

ادامه مطلب