پرسشنامه بازارگرایی صادراتی

  دریافت پکیج پرسشنامه بازارگرایی صادراتی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بازارگرایی صادراتی توسط Cadogan، Diamantopoulos و Mortanges در سال 1999 ساخته شده است که از 71 گویه و 4 خرده مقیاس تولید اطلاعات (11 سوال)، پخش اطلاعات (18 سوال)، پاسخگویی (17 سوال) و ساز و کار هماهنگی (25 سوال) تشکیل شده است که…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعارض آشکار در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی

  دریافت پکیج پرسشنامه تعارض آشکار در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تعارض آشکار در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی توسط Habib در سال 1987 ساخته شده است که از 14 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش تعارض آشکار در سرمایه گذاری های مشترک…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار مصرف حافظ مسئولیت اجتماعی آنتیل و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه رفتار مصرف حافظ مسئولیت اجتماعی آنتیل و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رفتار مصرف حافظ مسئولیت اجتماعی توسط Antil و Bennett در سال 1984 ساخته شده است که از 40 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان مسئولیت اجتماعی مصرف کنندگان بکار می رود. روایی و…

ادامه مطلب

مقیاس تصویر کشور مبدأ (COI)

  دریافت پکیج مقیاس تصویر کشور مبدأ (COI) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس تصویر کشور مبدأ (COI) توسط Knight، Spreng و Yaprak در سال 2003 ساخته شده است که از 10 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش تأثیر تصویر کشور مبدأ بر رفتار خرید مصرف کنندگان در فرهنگ های مختلف بکار…

ادامه مطلب

پرسشنامه کارآفرینی

  دریافت پکیج پرسشنامه کارآفرینی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه کارآفرینی از 22 مشخصه یا ویژگی تشکیل شده است که به منظور تشخیص کارآفرین بودن فرد بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می…

ادامه مطلب

مقیاس عشق به برند آلبرت

  دریافت پکیج مقیاس عشق به برند آلبرت (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس عشق به برند توسط Albert در سال 2010 ساخته شده است که از 12 گویه و 2 خرده مقیاس مهربانی (6 سوال) و احساسات شدید (6 سوال) تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان علاقه مشتری نسبت به یک…

ادامه مطلب

مقیاس ارزش های شخصی در مورد خدمات

  دریافت پکیج مقیاس ارزش های شخصی در مورد خدمات (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس ارزش های شخصی در مورد خدمات توسط Fernandes و Lages در سال 2007 ساخته شده است که از 16 گویه تشکیل شده است و به منظور بررسی تأثیر ارزش های شخصی در مورد خدمات بکار می رود. روایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر کامرون و وتن

  دریافت پکیج پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر کامرون و وتن (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر توسط کامرون و وتن (1991) ساخته شده است که از 10 گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی مهارتهای مدیران بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک…

ادامه مطلب

پرسشنامه مفروضات مدیریتی

  دریافت پکیج پرسشنامه مفروضات مدیریتی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مفروضات مدیریتی از 14 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی جایگاه فرد در تئوری X و Y داگلاس مک گریگور بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات…

ادامه مطلب

پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد کوئین و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد کوئین و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد توسط رابرت کوئین و همکارانش (1990) ساخته شده است که از 7 گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی عملکرد فرد از نظر مفروضات سنتی یا مدرن بکار می رود. روایی و…

ادامه مطلب