پرسشنامه پاسخگويی سازمانی جانسن (2001)

پرسشنامه پاسخگويی سازمانی جانسن (2001) Organizational accountability questionnaire پرسشنامه پاسخگويی سازمانی توسط جانسن (2001) به منظور سنجش پاسخگويی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پاسخگويی سازمانی دارای 15 سوال و 5 مولفه پاسخگویی قانونی، پاسخگویی مالی، پاسخگویی عملکردی، پاسخگویی دموکراتیک و پاسخگویی اخلاقی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه انطباق پذیری سازمانی (1393)

پرسشنامه انطباق پذیری سازمانی (1393) Organizational adaptation capacity questionnaire پرسشنامه انطباق پذیری سازمانی توسط عباس زاده و بوداقی (1393) بر اساس دیدگاه های سوسمن (2004) و استریکمن (2005) به منظور سنجش انطباق پذیری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انطباق پذیری سازمانی دارای 31 سوال و 7 مولفه ایجاد…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی اسکالویک و اسکالویک (2007)

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی اسکالویک و اسکالویک (2007) Job self-efficacy questionnaire پرسشنامه خودکارآمدی شغلی توسط اسکالویک و اسکالویک (2007) به منظور سنجش خودکارآمدی شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی شغلی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در این سازمان امکانات رفاهي به طور…

ادامه مطلب

پرسشنامه آمادگی برای تغییر بوکنوگه و دوس (20007)

پرسشنامه آمادگی برای تغییر بوکنوگه و دوس (20007) Readiness for change questionnaire Bouckenooghe & Devos (2007) پرسشنامه آمادگی برای تغییر توسط بوکنوگه و دوس (2013)  بر اساس پژوهش های بونسترا و بنبروک-گراونهورست (1998)، متسلار (1997) و اورگ (2006) به منظور سنجش آمادگی برای تغییر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی ایرونسون و همکاران (1989)

پرسشنامه رضایت شغلی ایرونسون و همکاران (1989) Job satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت شغلی توسط ایرونسون و همکاران (1989) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اگر امروز بخواهیم شغلي انتخاب كنم،باز هم…

ادامه مطلب

پرسشنامه موفقیت شغلی (1393)

پرسشنامه موفقیت شغلی (1393) Career success questionnaire پرسشنامه موفقیت شغلی توسط سمیعی (1393) به منظور سنجش موفقیت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه موفقیت شغلی دارای 10 سوال و 2 مولفه موفقیت شغلی عینی و موفقیت شغلی ذهنی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از…

ادامه مطلب

پرسشنامه عدم امنیت شغلی پینار و همکاران (2013)

پرسشنامه عدم امنیت شغلی پینار و همکاران (2013) Job insecurity questionnaire پرسشنامه عدم امنیت شغلی توسط پینار و همکاران (2013) به منظور سنجش عدم امنیت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عدم امنیت شغلی دارای 8 سوال و 2 مولفه عدم امنیت شناختی و عدم امنیت احساسی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه قصد ترک خدمت جانگ و یون (2013)

پرسشنامه قصد ترک خدمت جانگ و یون (2013) Turnover intention questionnaire پرسشنامه قصد ترک خدمت توسط جانگ و یون (2013) به منظور سنجش قصد ترک خدمت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قصد ترک خدمت دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در حال حاضر…

ادامه مطلب

پرسشنامه عزت نفس پیرس و همکاران (1989)

پرسشنامه عزت نفس پیرس  و همکاران (1989) Self-Esteem questionnaire پرسشنامه عزت نفس توسط پیرس و همکاران (1989) به منظور سنجش عزت نفس طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عزت نفس دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این امکان را دارم تا در ایجاد تغییرات…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد نوآورانه هونگ و همکاران (2011)

پرسشنامه عملکرد نوآورانه هونگ و همکاران (2011) Innovative Performance questionnaire پرسشنامه عملکرد نوآورانه توسط هونگ و همکاران (2011) به منظور سنجش عملکرد نوآورانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد نوآورانه دارای 16 سوال و 3 مولفه نوآوری محصول، نوآوری فرایند و نوآوری سازمانی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب