پرسشنامه خلاقیت کارکنان ژو و جورج (2001)

درباره وردپرس پرسشنامه خلاقیت کارکنان ژو و جورج (2001) Employee Creativity questionnaire پرسشنامه خلاقیت کارکنان توسط ژو و جورج (2001) به منظور سنجش خلاقیت کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خلاقیت کارکنان دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(سازمان شرایط را به گونه…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک از سیاست های سازمانی کاکمار و فریس (1991)

درباره وردپرس پرسشنامه ادراک از سیاست های سازمانی کاکمار و فریس (1991) Perceptions of Organizational Politics questionnaire پرسشنامه ادراک از سیاست های سازمانی توسط کاکمار و فریس (1991) به منظور سنجش ادراک از سیاست های سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک از سیاست های سازمانی دارای 13 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه فروتنی رهبر اونس و همکاران (2013)

درباره وردپرس پرسشنامه  فروتنی رهبر اونس و همکاران (2013) Leader Humility questionnaire پرسشنامه فروتنی رهبر توسط اونس و همکاران (2013) به منظور سنجش فروتنی رهبر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فروتنی رهبر دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مدیر واحد کاری من فعالانه…

ادامه مطلب

پرسشنامه فروتنی تیم اونس و همکاران (2013)

درباره وردپرس پرسشنامه فروتنی تیم اونس و همکاران (2013) Team humility questionnaire پرسشنامه فروتنی تیم توسط اونس و همکاران (2013) به منظور سنجش فروتنی تیم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فروتنی تیم دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(واحد کاری من علاقه مند…

ادامه مطلب

پرسشنامه فعاليت های توسعه منابع انسانی والنتین و همکاران (2013)

پرسشنامه فعاليت های توسعه منابع انسانی والنتین و همکاران (2013) Human resource development plans questionnaire پرسشنامه فعاليت های توسعه منابع انسانی توسط والنتین و همکاران (2013) به منظور سنجش فعاليت های توسعه منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فعاليت های توسعه منابع انسانی دارای 17 سوال و 4…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضايت شغلي ريچ (1997)

پرسشنامه رضايت شغلي ريچ (1997) Job Satisfaction questionnaire پرسشنامه رضايت شغلی توسط ريچ (1997) به منظور سنجش رضايت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضايت شغلی دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از شغلم رضايت كامل دارم.) به سنجش رضايت شغلی می‌پردازد….

ادامه مطلب

پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (1989)

پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (1989) Organizational Ethics questionnaire پرسشنامه اخلاق سازمانی توسط هانت و همکاران (1989) به منظور سنجش اخلاق سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اخلاق سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اگر در سازمان من يک مدير به…

ادامه مطلب

پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی محروس و جنئدی (2018)

پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی محروس و جنئدی (2018) Entrepreneurial orientation questionnaire پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی توسط محروس و جنئدی (2018) به منظور سنجش جهت گیری کارآفرینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در برخورد با…

ادامه مطلب

پرسشنامه جهت گیری بازار محروس و جنئدی (2018)

پرسشنامه جهت گیری بازار محروس و جنئدی (2018) Market orientation questionnaire پرسشنامه جهت گیری بازار توسط محروس و جنئدی (2018) به منظور سنجش جهت گیری بازار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جهت گیری بازار دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(ما به طور…

ادامه مطلب

پرسشنامه مکان برنامه ريزی محروس و جنئدی (2018)

پرسشنامه مکان برنامه ريزی محروس و جنئدی (2018) Deep locus of planning questionnaire پرسشنامه مکان برنامه ريزی توسط محروس و جنئدی (2018) به منظور سنجش مکان برنامه ريزی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مکان برنامه ريزی دارای 9 سوال و سه مولفه مدیریت میانی، مدیریت عملیاتی و سطوح کارمندان…

ادامه مطلب