پرسشنامه مشتری مداری لوبیس و همكاران (2020)

پرسشنامه مشتری مداری لوبیس و همكاران (2020) Customer orientation questionnaire پرسشنامه مشتری مداری توسط لوبیس و همکاران (2020) به منظور سنجش مشتری مداری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشتری مداری دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(به طور منظم با مشتریان ملاقات می…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت دانش ابوبكر و همكاران (2019)

پرسشنامه مدیریت دانش ابوبكر و همكاران (2019) Knowledge management questionnaire پرسشنامه مدیریت دانش توسط ابوبكر و همكاران (2019) به منظور سنجش مدیریت دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت دانش دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کارکنان سازمان ما در مدیریت دانش امکان…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتری الدمور و حیات (2019)

پرسشنامه رضایت مشتری الدمور و حیات (2019) Customer satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت مشتری توسط الدمور و حیات (2019) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(چه میزان با توجه به تجربه خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد خلاق سای و همکاران (2015)

درباره وردپرس پرسشنامه عملکرد خلاق سای و همکاران (2015) Creative Performance questionnaire پرسشنامه عملکرد خلاق توسط سای، هورنگ و لیو (2015) به منظور سنجش عملکرد خلاق طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد خلاق دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من تکنولوژی ها، فرایندها،…

ادامه مطلب

پرسشنامه پنهان سازی دانش سرنکو و بونتیس (2016)

درباره وردپرس پرسشنامه پنهان سازی دانش سرنکو و بونتیس  (2016) Knowledge hiding questionnaire پرسشنامه پنهان سازی دانش توسط سرنکو و بونتیس (2016) به منظور سنجش پنهان سازی دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پنهان سازی دانش دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کارکنان…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای طرح ریزی شغلی برکوییتز و لیپشیتس- برزیلر (2015)

درباره وردپرس پرسشنامه باورهای طرح ریزی شغلی برکوییتز و لیپشیتس- برزیلر (2015) Career-planning beliefs questionnaire پرسشنامه باورهای طرح ریزی شغلی توسط برکوییتز و لیپشیتس- برزیلر (2015) به منظور سنجش باورهای طرح ریزی شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه باورهای طرح ریزی شغلی دارای 29 سوال می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه پریشانی شغلی کرید و همکاران (2015)

درباره وردپرس پرسشنامه پریشانی شغلی کرید و همکاران (2015) Career distress questionnaire پرسشنامه پریشانی شغلی توسط کرید، هود، پراسکوا و مکرانسکی (2015) به منظور سنجش پریشانی شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پریشانی شغلی دارای 12 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من هر روز…

ادامه مطلب

پرسشنامه ناهمخوانی هدف شغلی کرید و هود (2015)

درباره وردپرس پرسشنامه ناهمخوانی هدف شغلی کرید و هود (2015) Career goal discrepancies scale پرسشنامه ناهمخوانی هدف شغلی توسط کرید و هود (2015) به منظور سنجش ناهمخوانی هدف شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ناهمخوانی هدف شغلی دارای 12 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعادل کار – زندگی وانگ و کو (2009)

درباره وردپرس پرسشنامه تعادل کار – زندگی وانگ و کو (2009) Work–life balance questionnaire پرسشنامه تعادل کار – زندگی توسط وانگ و کو (2009) به منظور سنجش تعادل کار و زندگی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعادل کار – زندگی دارای 26 سوال و 7 مولفه زمان کافی فراغت…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد سازمانی چانگ و چوی (2007)

درباره وردپرس پرسشنامه تعهد سازمانی چانگ و چوی (2007) Organizational Commitment questionnaire پرسشنامه تعهد سازمانی توسط چانگ و چوی (2007) به منظور سنجش تعهد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من بسیار خوشحال خواهم شد…

ادامه مطلب