پرسشنامه کنترل محروس و جنئدی (2018)

پرسشنامه کنترل محروس و جنئدی (2018) Control questionnaire پرسشنامه کنترل توسط محروس و جنئدی (2018) به منظور سنجش کنترل طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کنترل دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کارمندان این شرکت برای ایجاد و توسعه سرمایه گذاری / پروژه جدید…

ادامه مطلب

پرسشنامه یکپارچگی محروس و جنئدی (2018)

پرسشنامه یکپارچگی محروس و جنئدی (2018) Integration questionnaire پرسشنامه یکپارچگی توسط محروس و جنئدی (2018) به منظور سنجش یکپارچگی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه یکپارچگی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این شرکت دارای نیروی هماهنگ کننده جهت هماهنگی تلاش های چندین بخش…

ادامه مطلب

پرسشنامه شوک های مسیر شغلی سیبرت و همکاران (2013)

پرسشنامه شوک های مسیر شغلی سیبرت و همکاران (2013) Career shocks questionnaire پرسشنامه شوک های مسیر شغلی توسط سیبرت و همکاران (2013) به منظور سنجش شوک های مسیر شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه موفقیت شغلی دارای 7 سوال و 2 مولفه شوک های مسیر شغلی منفی و شوک…

ادامه مطلب

پرسشنامه شایستگی مسیر شغلی آکرمنز و همکاران (2013)

پرسشنامه شایستگی مسیر شغلی آکرمنز و همکاران (2013) Career competency questionnaire پرسشنامه شایستگی مسیر شغلی توسط آکرمنز و همکاران (2013) به منظور سنجش شایستگی مسیر شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شایستگی مسیر شغلی دارای 21 سوال و 6 مولفه تامل بر انگیزه، تامل بر صلاحیت، شبکه سازی، خودتعریفی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه قدرت درك شده سیستم منابع انسانی فرنکل و همکاران (2012)

پرسشنامه قدرت درك شده سیستم منابع انسانی فرنکل و همکاران (2012) Perceived power of human resources questionnaire پرسشنامه قدرت درك شده سیستم منابع انسانی توسط فرنکل و همکاران (2012) به منظور سنجش قدرت درك شده سیستم منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قدرت درك شده سیستم منابع انسانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری خیرخواهانه کاراکاس و سارگلو (2012)

پرسشنامه رهبری خیرخواهانه کاراکاس و سارگلو (2012) Benevolent leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خیرخواهانه توسط کاراکاس و سارگلو (2012) به منظور سنجش رهبری خیرخواهانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خیرخواهانه دارای 40 سوال و 4 مولفه عمق معنوی، تعامل مثبت، حساسیت اخلاقی و پاسخگویی به جامعه می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه پاسخگویی غیررسمی رویل (2006)

پرسشنامه پاسخگویی غیررسمی رویل (2006) Informal accountability questionnaire پرسشنامه پاسخگویی غیررسمی توسط رویل (2006) به منظور سنجش پاسخگویی غیررسمی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پاسخگویی غیررسمی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در کمک به رشد و پرورش همکاران دیگر خود را پاسخگو…

ادامه مطلب

پرسشنامه عواطف مثبت موقعیتی واتسون و همکاران (1988)

پرسشنامه عواطف مثبت موقعیتی واتسون و همکاران (1988) Situational positive emotions questionnaire پرسشنامه عواطف مثبت موقعیتی توسط واتسون، کلارك و تلنگ (1988) به منظور سنجش عواطف مثبت موقعیتی در محیط کار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عواطف مثبت موقعیتی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو رقابتی براون و همکاران (1988)

پرسشنامه جو رقابتی براون و همکاران (1988) Competitive Climate questionnaire پرسشنامه جو رقابتی توسط اونس و همکاران (1988) به منظور سنجش جو رقابتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جو رقابتی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از کار کردن در موقعیت هایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه وابستگی وظیفه پیرس و گرگرسن (1991)

پرسشنامه وابستگی وظیفه پیرس و گرگرسن (1991) Task dependence questionnaire پرسشنامه وابستگی وظیفه توسط پیرس و گرگرسن (1991) به منظور سنجش وابستگی وظیفه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وابستگی وظیفه دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من می توانم کارهای خودم را برنامه…

ادامه مطلب