پرسشنامه رضایت مشتری فایزان و همکاران (2018)

پرسشنامه رضایت مشتری فایزان و همکاران (2018) Customer satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت مشتری توسط فایزان و همکاران (2018) به منظور سنجش رضایت مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(به نظر خودم انتخاب این هتل، اقدامی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشارکت مشتری ین و همکاران (2020)

پرسشنامه مشارکت مشتری ین و همکاران (2020) Customer engagement Questionnaire Yen et al (2020) پرسشنامه مشارکت مشتری توسط ین و همکاران (2020) به منظور سنجش مشارکت مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشارکت مشتری دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(وقتی کسی از…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985)

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) Life satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت از زندگی توسط واتسون و همکاران (1996) به منظور سنجش رضایت از زندگی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت از زندگی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اگر می…

ادامه مطلب

پرسشنامه طرد شدگی از محیط کار فریس و همکاران (2008)

پرسشنامه طرد شدگی از محیط کار فریس و همکاران (2008) Workplace ostracism questionnaire پرسشنامه طرد شدگی از محیط کار توسط فریس و همکاران (2008) به منظور سنجش طرد شدگی از محیط کار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه طرد شدگی از محیط کار دارای 13 سوال  می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک از کلاس فراسر و همکاران (1996)

پرسشنامه ادراک از کلاس فراسر و همکاران (1996) Perception of the class questionnaire پرسشنامه ادراک از کلاس توسط فراسر، فیشر و مکروبی (1996) به منظور سنجش ادراک از کلاس طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک از کلاس دارای 54 سوال و 7 مولفه همبستگی دانش آموزان، حمایت معلم، درگیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعادل عاطفی (اسپین) دینر و همکاران (2010)

پرسشنامه تعادل عاطفی (اسپین) دینر و همکاران  (2010) The Scale of Positive and Negative Experience (SPANE) پرسشنامه تعادل عاطفی توسط دینر و همکاران  (2010) به منظور سنجش تعادل عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعادل عاطفی دارای 12 سوال و 2 مولفه احساسات مثبت و احساسات منفی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استقلال عاطفی استنبرگ و سيلوربرگ (1986)

پرسشنامه استقلال عاطفی استنبرگ و سيلوربرگ (1986) Emotional independence Questionnaire پرسشنامه استقلال عاطفی توسط استنبرگ و سيلوربرگ (1986) به منظور سنجش استقلال عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استقلال عاطفی دارای 16 سوال و 4 مولفه عدم وابستگی، فردیت،  غیر ایده آل بودن والدین و درک والدین می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه مديريت استراتژيک منابع انسانی اديگوزل و همکاران (2020)

پرسشنامه مديريت استراتژيک منابع انسانی اديگوزل و همکاران (2020) Strategic human resource management questionnaire   پرسشنامه مديريت استراتژيک منابع انسانی اديگوزل، فاروك و كارادل (2020) به منظور سنجش مديريت استراتژيک منابع انسانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مديريت استراتژيک منابع انسانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد عاطفی اديگوزل و همکاران (2020)

پرسشنامه تعهد عاطفی اديگوزل و همکاران (2020) Affective commitment questionnaire   پرسشنامه تعهد عاطفی اديگوزل، فاروك و كارادل (2020) به منظور سنجش تعهد عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد عاطفی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من بسیار خوشحال میشوم كه…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد شغلی آبردمان و همکاران (2020)

پرسشنامه عملکرد شغلی آبردمان و همکاران (2020) Task performance questionnaire   پرسشنامه عملکرد شغلی آبردمان، دهیلز و حمد (2020) به منظور سنجش عملکرد شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد شغلی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من احساس می كنم از…

ادامه مطلب