پرسشنامه سرزندگی تحصیلی 1391 – 9 سوالی

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی 1391 – 9 سوالی Academic Vitality questionnaire پرسشنامه سرزندگی تحصیلی توسط دهقانی زاده و حسین چاری (1391) به منظور سنجش سرزندگی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سرزندگی تحصیلی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اگر معلم از من…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (2000) – 16 سوالی

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (2000) – 16 سوالی (Hallipin & Kraft organizational climate questionnaire (2000 پرسشنامه جو سازمانی توسط هالپین و کرافت (2000) به منظور سنجش جو سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جو سازمانی دارای 16 سوال و 4 مولفه روحیه گروهی، صمیمیت، ملاحظه گری، نفوذ…

ادامه مطلب

پرسشنامه سناریوهای مبهم برای افسردگی برنا و همکاران (2011)

پرسشنامه سناریوهای مبهم برای افسردگی برنا و همکاران (2011) (Ambiguous scenarios test-depression (2011 پرسشنامه سناریوهای مبهم برای افسردگی توسط برنا و همکاران (2011) به منظور سنجش سوگیری تفسیری در افراد افسرده طراحی و تدوین شده است.در ایران توسط نیک بخت و همکاران (1396) در جامعه ایرانی اعتباریابی شده است. در این پرسشنامه از شرکت کنندگان…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تحول گرا رافرتی و گریفین (2004)

پرسشنامه رهبری تحول گرا رافرتی و گریفین (2004) Transformational leadership questionnaires Rafferty and Griffin’s (2004) پرسشنامه رهبری تحول گرا توسط رافرتی و گریفین (1996) به منظور سنجش میزان رهبری تحول گرا طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری تحول گرا دارای 15 سوال و 5 مولفه چشم انداز، ارتباطات روحی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه عزت نفس پوپ (1989)

پرسشنامه عزت نفس پوپ (1989) Self-Esteem Questionnaire Popup (1989) پرسشنامه عزت نفس توسط پوپ (1989) به منظور سنجش میزان عزت نفس طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عزت نفس دارای 20 سوال و 5 مولفه عزت نفس کلی، عزت خانوادگی، عزت اجتماعی، عزت تحصیلی و عزت کاری یا سازمانی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه نظارت و راهنمایی (1394)

پرسشنامه  نظارت و راهنمایی (1394) Supervision and Guidance questionnaire پرسشنامه نظارت و راهنمایی توسط سبحانی نژاد و آقا حسینی (1394) به منظور سنجش میزان نظارت و راهنمایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نظارت و راهنمایی دارای 48 سوال و 4 مولفه راهنمایی، رهبری، نظارت و تصمیم گیری می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه همسر آزاری (1384)

پرسشنامه همسر آزاری (1384) Spouse Abuse Questionnaire پرسشنامه همسر آزاری توسط قهاری، عاطف وحید و یوسفی (1384) به منظور سنجش میزان همسر آزاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه همسر آزاری دارای 44 سوال و 3 مولفه بد رفتاری عاطفی، بد رفتاری جسمی و بد رفتاری جنسی می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (1984) – 22 سوالی

پرسشنامه  سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (1984) – 22 سوالی (Professional Adjustment Questionnaire Dawis & Lofquist (1984 پرسشنامه سازگاری شغلی توسط دیویس و لافکوایست (1984) به منظور سنجش میزان سازگاری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری شغلی دارای 22 سوال و 6 مولفه ارزش پیشرفت، ارزش راحتی، ارزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی خلاق بیگیتو (2006)

پرسشنامه خودکارآمدی خلاق بیگیتو (2006) Creative self-efficacy Begetoo (2006) پرسشنامه خودکارآمدی خلاق توسط بیگیتو (2006) به منظور سنجش میزان خودکارآمدی خلاق افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی خلاق دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وقتی که ایده های جدید به ذهنم…

ادامه مطلب

پرسشنامه درک سازمانی کارکنان براساس نظریه برابری آدامز – 7 سوالی

پرسشنامه درک سازمانی کارکنان براساس نظریه برابری آدامز  – 7 سوالی Staff Organizational Perception Questionnaire based on Adams’s theory of equality پرسشنامه درک سازمانی کارکنان براساس نظریه برابری آدامز (1963) به منظور سنجش درک سازمانی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه درک سازمانی کارکنان دارای 8 سوال می باشد…

ادامه مطلب