پرسشنامه حمایت سازمانی محروس و جنئدی (2018)

پرسشنامه حمایت سازمانی محروس و جنئدی (2018) Organizational support questionnaire پرسشنامه حمایت سازمانی توسط محروس و جنئدی (2018) به منظور سنجش حمایت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حمایت سازمانی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این شرکت غالباً به کارمندانی که ایده…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد سازمانی محروس و جنئدی (2018)

پرسشنامه عملکرد سازمانی محروس و جنئدی (2018) Organizational performance questionnaire پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط محروس و جنئدی (2018) به منظور سنجش عملکرد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد سازمانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در طی سه سال گذشته درصد محصولات…

ادامه مطلب

پرسشنامه کنترل محروس و جنئدی (2018)

پرسشنامه کنترل محروس و جنئدی (2018) Control questionnaire پرسشنامه کنترل توسط محروس و جنئدی (2018) به منظور سنجش کنترل طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کنترل دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کارمندان این شرکت برای ایجاد و توسعه سرمایه گذاری / پروژه جدید…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرمایه فکری کیانتو و همکاران (2017)

پرسشنامه سرمایه فکری کیانتو و همکاران (2017) Intellectual capital questionnaire پرسشنامه سرمایه فکری توسط کیانتو و همکاران (2017) به منظور سنجش سرمایه فکری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سرمایه فکری دارای 10 سوال و 3 مولفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار کناره گیری کولکیت و همکاران (2010)

پرسشنامه رفتار کناره گیری کولکیت و همکاران (2010) Authentic Leadership questionnaire پرسشنامه رفتار کناره گیری توسط کولیکت و همکاران (2010) به منظور سنجش رفتار کناره گیری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار کناره گیری دارای 19 سوال و 10 مولفه افکار پوچ، مراوده، تظاهر به کار، سوء استفاده از…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایتمندی چن و لین (2019)

پرسشنامه رضایتمندی چن و لین (2019) Satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایتمندی توسط چن و لین (2019) به منظور سنجش رضایتمندی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایتمندی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (این رسانه اجتماعی برای انجام فعالیت های بازاریابی خود، همواره بهترین…

ادامه مطلب

پرسشنامه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی اسماعیل (2017)

پرسشنامه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی اسماعیل (2017) Social Media Marketing Activities questionnaire پرسشنامه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی توسط اسماعیل (2017) به منظور سنجش فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی دارای 4 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش درک شده اسماعیل (2017)

پرسشنامه ارزش درک شده اسماعیل (2017) Perceived Value questionnaire پرسشنامه ارزش درک شده توسط اسماعیل (2017) به منظور سنجش ارزش درک شده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش درک شده دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در مقایسه با قیمتی که پرداخت می کنیم،…

ادامه مطلب

پرسشنامه رسانه های اجتماعی سئو و پارک (2018)

پرسشنامه  رسانه های اجتماعی سئو و پارک (2018) Social Media questionnaire پرسشنامه رسانه های اجتماعی توسط سئو و پارک (2018) به منظور سنجش رسانه های اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رسانه های اجتماعی دارای 11 سوال و 5 مولفه سرگرمی، اثرمتقابل، مدرن بودن، سفارشی سازی و ریسک پذیری می…

ادامه مطلب

پرسشنامه قابلیت های سیستم های اطلاعاتی ساتانو کومار (2017)

پرسشنامه قابلیت های سیستم های اطلاعاتی ساتانو کومار (2017) Information Systems Capabilities questionnaire پرسشنامه قابلیت های سیستم های اطلاعاتی توسط ساتانو کومار (2017) به منظور سنجش قابلیت های سیستم های اطلاعاتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قابلیت های سیستم های اطلاعاتی دارای 20 سوال می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب