پرسشنامه آنتروپی سازمانی وایسببرگ (2002)

پرسشنامه آنتروپی سازمانی وایسببرگ (2002) Organizational Entropy questionnaire پرسشنامه آنتروپی سازمانی توسط وایسببرگ (2002) به منظور سنجش آنتروپی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آنتروپی سازمانی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(به کار بردن امکانات شخصی برای استفاده شخصی) به سنجش آنتروپی…

ادامه مطلب

پرسشنامه حسادت سازمانی (1389)

پرسشنامه حسادت سازمانی (1389) Organizational envy questionnaire پرسشنامه حسادت سازمانی توسط ولی زاده و آذربایجانی (1389) به منظور سنجش حسادت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حسادت سازمانی دارای 22 سوال و 3 مولفه حسادت شناختی، حسادت عاطفی و حسادت رفتاری می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی (1398)

پرسشنامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی (1398) Political Organizational Behavior Perception questionnaire پرسشنامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی توسط نقشبندی و میرانی (1398) به منظور سنجش ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی دارای 15 سوال و 3 مولفه رفتارهای سیاسی عمومی، موفقیت به واسطه…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور انسانی لو (2020)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور انسانی لو (2020) Customer-Oriented Organizational Citizen Behavior questionnaire پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور توسط لو (2020) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور دارای 3 سوال می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر دونهام و همکاران (1989)

پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر دونهام و همکاران (1989) Employee resistance to change questionnaire پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر توسط دونهام و همکاران (1989) به منظور سنجش مقاومت کارکنان در برابر تغییر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر دارای 12 سوال و 3…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تغییر لیو (2010)

پرسشنامه رهبری تغییر لیو (2010) Change Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری تغییر توسط لیو (2010) به منظور سنجش رهبری تغییر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری تغییر دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در سازمان ما به منظور به حداقل رساندن تاثیر اجرای تغییر…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی راولینز و هان (2009)

پرسشنامه اعتماد سازمانی راولینز و هان (2009) Organizational Trust questionnaire پرسشنامه اعتماد سازمانی بر اساس پرسشنامه های راولینز و هان (2009) و گرونیگ (1999) به منظور سنجش اعتماد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 16 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای فرانقشی وورستر و همکاران (2005)

پرسشنامه رفتارهای فرانقشی وورستر و همکاران (2005) Extra-Role behaviors questionnaire پرسشنامه رفتارهای فرانقشی توسط وورستر و همکاران (2005) به منظور سنجش رفتارهای فرانقشی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای فرانقشی دارای 13 سوال و 4 مولفه جوانمردی، نوع دوستی، رفتار مدنی و وجدان کاری می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور (2000)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور (2000) Servant Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خدمتگزار توسط تیلور (2000) به منظور سنجش رهبری خدمتگزار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خدمتگزار دارای 24 سوال و 4 مولفه عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش و توانمندسازی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری خدمتگزار (1394)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار (1394) Servant Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خدمتگزار بر اساس پرسشنامه های لیدن و همکاران (2005) و قلی پور و حضرتی (1388) به منظور سنجش رهبری خدمتگزار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خدمتگزار دارای 28 سوال و 4 مولفه خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد…

ادامه مطلب