پرسشنامه مدیریت دانش

        پرسشنامه های استاندارد مدیریت دانش مادسیج با روایی و پاپایی مدیریت  دانش یکی از مهم ترین مولفه های رشته های مدیریت و مدیریت آموزشی  است که هروز بیشتر از قبل اساتید ، محققان و دانشجویان به آن توجه می کنند.این مفهوم  حدود سی سال است که به آن توجه زیادی شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای فراشناختی مربوط به استفاده از تلفن هوشمند (MSUQ)کاسل و همکاران ۲۰۲۰

      پرسشنامه باورهای فراشناختی مربوط به استفاده از تلفن هوشمند (MSUQ)کاسل و همکاران ۲۰۲۰ پرسشنامه باورهای فراشناختی مربوط به استفاده از تلفن هوشمند توسط کاسل و همکاران (۲۰۲۰) به منظور سنجش باورهای فراشناختی مربوط به استفاده از تلفن هوشمند طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه توسط اکبری و همکاران در سال  (۲۰۲۱)…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت نوجوانان از نظر والدین  واتبرگ و همکاران (۲۰۱۷)

      پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت نوجوانان از نظر والدین  واتبرگ و همکاران (۲۰۱۷) Parental version of the Young Diagnostic Questionnaire (PYDQ) پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت نوجوانان از نظر والدین (نسخه والدینی پرسشنامه تشخیصی یانگ) توسط واتبرگ و همکاران (۲۰۱۷) به منظور سنجش استفاده مشکل زای نوجوانان از اینترنت و به طور…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی استراتژیک شیرکوا و همکاران (۲۰۱۲)- ۴۲ سوالی

      پرسشنامه استاندارد کارآفرینی استراتژیک شیرکوا و همکاران (۲۰۱۲)- ۴۲ سوالی پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک توسط شیرکوا و همکاران (۲۰۱۲) به منظور سنجش کارآفرینی استراتژیک طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۲ سوال و ۷ مولفه تغییرات توسعه­ای و اساسی، نوآوری، ریسک­پذیری، تهاجم رقابتی، فوق فعال بودن، بهره برداری از منابع داخلی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز (۲۰۱۳)- ۱۶ سوالی

      پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز (۲۰۱۳)- ۱۶ سوالی پرسشنامه ساختار سازمانی توسط رابینز (۲۰۱۳) به منظور سنجش ساختار سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال و ۳ مولفه رسمیت، پیچیدگی و تمرکز می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (بیشتر افراد سازمان مقررات کاری خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ارتباط دهان به دهان پاراسورامان ۱۹۹۵

      پرسشنامه استاندارد ارتباط دهان به دهان پاراسورامان ۱۹۹۵ پرسشنامه ارتباط دهان به دهان توسط پاراسورامان ۱۹۹۵ به منظور سنجش ارتباط دهان به دهان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من دوستان و بستگان را  به کار با این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی استراتژیک رضائیان و نجفی ۲۰۱۲

      پرسشنامه استاندارد کارآفرینی استراتژیک رضائیان و نجفی ۲۰۱۲ پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک توسط رضائیان و نجفی (۲۰۱۲) به منظور سنجش کارآفرینی استراتژیک طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و ۳ مولفه تفکر کارآفرینی، متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری و نوآوری مستمر می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی رضائیان و نجفی ۲۰۱۲

      پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی رضائیان و نجفی ۲۰۱۲ پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط رضائیان و نجفی (۲۰۱۲) به منظور سنجش عملکرد سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۶ سوال و ۳ مولفه سهم بازار، سود بخشی و رقابت می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (در این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی ۳۲ سوالی

      پرسشنامه استاندارد  چابکی سازمانی ۳۲ سوالی پرسشنامه چابکی سازمان توسط قاسمی (۱۳۸۸) به منظور سنجش چابکی سازمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۲ سوال و ۷ بعد انعطاف پذیری، پاسخگویی، فرهنگ تغییر، سرعت، یکپارچگی و کاهش یکپارچگی، همکاری متقابل و کارکردهای مدیریتی می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تمایل به مشارکت اجتماعی

      پرسشنامه استاندارد تمایل به مشارکت اجتماعی پرسشنامه تمایل به مشارکت اجتماعی توسط درستکار و همکاران (۱۳۹۹) به منظور سنجش نهادینه شدن شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و ۲ مولفه مشارکت ناشی از جو سازمانی مطلوب و مشارکت خودانگیخته می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب