پرسشنامه مقیاس سازگاری هیجانی رابیو و همکاران (۲۰۰۷)

معرفی پرسشنامه پرسشنامه مقیاس سازگاری هیجانی رابیو و همکاران (۲۰۰۷) Emotional adjustment measure Rubio & et al (2007) پرسشنامه سازگاری هیجانی توسط رابیو و همکاران در سال (۲۰۰۷) به منظور سنجش سازگاری هیجانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری هیجانی دارای ۲۸ سوال و ۲ مولفه فقدان نظم بخشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری بصیر کانگر و کاننگو (۱۹۸۸)

معرفی پرسشنامه پرسشنامه رهبری بصیر کانگر و کاننگو (۱۹۸۸) Charismatic Leadership questionnaire Conger & Kanungo ۱۹۸۸ پرسشنامه رهبری بصیر (آینده نگر) توسط کانگر و کاننگو (۱۹۸۸) به منظور سنجش رهبری بصیر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری بصیر دارای ۳۳ سوال و ۴ مولفه شامل چشم انداز و فن بیان،…

ادامه مطلب

پرسشنامه اخلاقی بودن نگرش ها و رفتارهای کارکنان کانتور و ویسبرگ ۲۰۰۲

معرفی پرسشنامه پرسشنامه اخلاقی بودن نگرش ها و رفتارهای کارکنان کانتور و ویسبرگ ۲۰۰۲ Employees’ attitudes and behaviors Questionnaire پرسشنامه اخلاقی بودن نگرش ها و رفتارهای کارکنان توسط کانتور و ویسبرگ در سال (۲۰۰۲) به منظور  سنجش اخلاقی بودن نگرش ها و رفتارهای کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه قلدری – قربانی سایبری آنتیادو و همکاران ۲۰۱۶- ۲۴ سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه تجربه قلدری – قربانی سایبری آنتیادو و همکاران ۲۰۱۶- ۲۴ سوالی Cyber-Bullying/Victimization Experiences Questionnaire پرسشنامه تجربه قلدری – قربانی سایبری توسط آنتیادو و همکاران در سال (۲۰۱۶) به منظور سنجش تجربه قلدری – قربانی سایبری در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه دو بخشی قلدری سایبری مینه سینی و همکاران ۲۰۱۱- ۲۰ سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه دو بخشی قلدری سایبری مینه سینی و همکاران ۲۰۱۱- ۲۰ سوالی Cyber-Bullying Questionnaire پرسشنامه دو بخشی قلدری سایبری توسط مینه سینی و همکاران در سال (۲۰۱۱) به منظور سنجش قلدری سایبری در دو نسخه برای کسانی که با قلدری سایبری مواجه شده اند و برای کسانی که این…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های فرزند پروری ادراک شده (نسخه کالج)گرولینک و همکاران۱۹۹۷

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه سبک های فرزند پروری ادراک شده (نسخه کالج)گرولینک و همکاران۱۹۹۷ پرسشنامه ادراک از والدین توسط گرولینک و همکاران در سال (۱۹۹۷) به منظور سنجش ادراک فرد از نحوه ی عمل والدین طراحی و تدوین شده است.   سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای دو نسخه کودکان…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر۲۰۰۳

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر۲۰۰۳ پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان توسط میلر در سال (۲۰۰۳) به منظور ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان دارای ۱۴ سوال و دو مولفه فرآیند بررسی عملکرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین منتزر و همکاران ۲۰۰۱

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین منتزر و همکاران ۲۰۰۱ پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین توسط منتزر و همکاران در سال (۲۰۰۱) به منظور سنجش مدیریت زنجیره تامین طراحی و تدوین شده است.   سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۳ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی گومز و همکاران ۲۰۰۵ – ۱۷ سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی گومز و همکاران ۲۰۰۵- ۱۷ سوالی پرسشنامه ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی توسط گومز و همکاران در سال (۲۰۰۵) به منظور سنجش قابلیت یادگیری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال و ۴ مولفه تعهد مدیریت…

ادامه مطلب

پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران ۲۰۰۷- ۱۴ سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران ۲۰۰۷- ۱۴ سوالی پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی توسط چیوا و همکاران در سال (۲۰۰۷) به منظور سنجش ظرفیت یادگیری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال و ۵ مولفه آزمایش، ریسک پذیری، تعامل…

ادامه مطلب