پرسشنامه گرمی برند استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه گرمی برند استوکبرگر و همکاران (2012) Brand warmth questionnaire پرسشنامه گرمی برند توسط استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش گرمی برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه گرمی برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برند … برندی احساسی و نه عقلانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری به برند (1391)

پرسشنامه وفاداری به برند (1391) Brand loyalty questionnaire پرسشنامه وفاداری به برند توسط دهدشتی شاهرخ (1391) به منظور سنجش وفاداری به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری به برند دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من همیشه تمایل دارم محصولات جدید ارائه…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد به برند (1391)

پرسشنامه اعتماد به برند (1391) Brand trust questionnaire پرسشنامه اعتماد به برند توسط دهدشتی (1391) به منظور سنجش اعتماد به برند  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد به برند دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اگر این برند ادعایی در خصوص محصولات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشتری مداری چنگ و یانگ (2018)

پرسشنامه مشتری مداری چنگ و یانگ (2018) Customer orientation questionnaire پرسشنامه مشتری مداری توسط چنگ و یانگ (2018) به منظور سنجش مشتری مداری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشتری مداری دارای 9 سوال و 3 مولفه تمرکز مشتری، مشارکت مشتری و ارتباط با مشتری می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودشکوفایی دانش آموزان اهواز (1380) – 15 سوالی

پرسشنامه خودشکوفایی دانش آموزان اهواز (1380) – 15 سوالی Self-actualization questionnaire پرسشنامه خودشکوفایی اهواز توسط اسماعیل خانی و همکاران (1380) به منظور سنجش خودشکوفایی دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودشکوفایی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من می توانم احساساتم را…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودآگاهی خصوصی ريلو و اليک (1998)

پرسشنامه خودآگاهی خصوصی ريلو و اليک (1998) Private self-awareness questionnaire پرسشنامه خودآگاهی خصوصی توسط ریلو و الیک (1998) به منظور سنجش خودآگاهی خصوصی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودآگاهی خصوصی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(بسيار سريع از تغييراتی كه در حالات…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودشکوفایی (1396)

پرسشنامه خودشکوفایی (1396) Human Flourishing Questionnaire پرسشنامه خودشکوفایی توسط سلیمانی و همکاران (1396) به منظور سنجش خودشکوفایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودشکوفایی دارای 28 سوال و 4  مولفه هیجان مثبت، روابط، معنایابی و پیشرفت می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(طرح ها یا اهداف شخصی…

ادامه مطلب

پرسشنامه امنیت و لذت اجتماعی گیلبرت و همکاران (2009)

پرسشنامه امنیت و لذت اجتماعی گیلبرت و همکاران (2009) Social Safeness & Pleasure Scale Gilbert & et al (2009) پرسشنامه امنیت و لذت اجتماعی توسط گیلبرت و همکاران (2009) به منظور سنجش امنیت و لذت اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه امنیت و لذت اجتماعی دارای 11 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک و همکاران (1953) – 40 سوالی

پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک و همکاران (1953) – 40 سوالی (Social adaption Questionnaire (1953 پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا توسط کلارک و همکاران (1953) به منظور سنجش سازگاری اجتماعی کالیفرنیا طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا دارای 40 سوال و 4  مولفه مهارت اجتماعی، روابط مدرسه ای،…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود آگاهی نستورم و داویس (2002)

پرسشنامه خود آگاهی نستورم و داویس (2002) Self-awareness questionnaire Nestorm and Davis (2002) پرسشنامه خود آگاهی توسط نستورم و داویس (2002)به منظور سنجش خود آگاهی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خود آگاهی دارای 11 سوال و 2 مولفه خودگشودگی، استقبال از بازخورد دیگران و آگاهی از ارزش های خود،…

ادامه مطلب