پرسشنامه رضایت از برند داوتاس و دیامانتاپلوس (2017)

پرسشنامه رضایت از برند داوتاس و دیامانتاپلوس (2017) Brand Satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت از برند توسط داوتاس و دیامانتاپلوس (2017) به منظور سنجش رضایت از برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت از برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از باشگاه…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت برند مصرف کنندگان مصرف کنندگان داوتاس و دیامانتاپلوس (2017)

پرسشنامه هویت برند مصرف کنندگان مصرف کنندگان داوتاس و دیامانتاپلوس (2017) Brand Identity questionnaire پرسشنامه هویت برند مصرف کنندگان توسط داوتاس و دیامانتاپلوس (2017) به منظور سنجش هویت برند مصرف کنندگان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت برند مصرف کنندگان دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه اخلاق درک شده برند داسا و همکاران (2018)

پرسشنامه اخلاق درک شده برند داسا و همکاران (2018) Brand perceived ethics questionnaire پرسشنامه اخلاق درک شده برند توسط داسا و همکاران (2018) به منظور سنجش اخلاق درک شده برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اخلاق درک شده برند  دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه پشیمانی از برند داوتاس و دیامانتاپلوس (2017)

پرسشنامه پشیمانی از برند داوتاس و دیامانتاپلوس (2017) Regretting the Brand questionnaire پرسشنامه پشیمانی از برند توسط داوتاس و دیامانتاپلوس (2017) به منظور سنجش پشیمانی از برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پشیمانی از  برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتیاق برند قربانزاده و همکاران (2020)

پرسشنامه اشتیاق برند قربانزاده و همکاران (2020) Brand enthusiasm questionnaire پرسشنامه اشتیاق برند توسط قربانزاده و همکاران (2020) به منظور سنجش اشتیاق برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اشتیاق برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این برند مرا مجذوب خود کرده است.)…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت برند قربانزاده و همکاران (2020)

پرسشنامه هویت برند قربانزاده و همکاران (2020) Brand Identity questionnaire پرسشنامه هویت برند توسط قربانزاده و همکاران (2020) به منظور سنجش هویت برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت برند دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(وقتی کسی از این برند تعریف می…

ادامه مطلب

پرسشنامه درگیری مشتری سینف و همکاران (2020)

پرسشنامه درگیری مشتری سینف و همکاران (2020) Customer Engagement questionnaire پرسشنامه درگیری مشتری توسط سینف و همکاران (1391) به منظور سنجش درگیری مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه درگیری مشتری دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من این برند را بخاطر مزایای ارجاعی…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت برند مشتری سینف و همکاران (2020)

پرسشنامه هویت برند مشتری سینف و همکاران (2020) Customer Brand Identity questionnaire پرسشنامه هویت برند مشتری توسط سینف و همکاران (2020) به منظور سنجش هویت برند مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت برند مشتری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(وقتی کسی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش برند کالهاندر و داهلن (2011)

پرسشنامه نگرش برند کالهاندر و داهلن (2011) Brand Attitude Questionnaire Colliandar & Dahlen (2011) پرسشنامه نگرش برند توسط کالهاندر و داهلن (2011) به منظور سنجش نگرش برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرش برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(محبوبیت برند …….

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات چن و همکاران (2019)

پرسشنامه کیفیت خدمات چن و همکاران (2019) Service quality questionnaire پرسشنامه کیفیت خدمات توسط چن و همکاران (2019) به منظور سنجش کیفیت خدمات طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کیفیت خدمات دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این برند، محصولات با کیفیت ارائه می…

ادامه مطلب