پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک و همکاران (1953) – 40 سوالی

پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک و همکاران (1953) – 40 سوالی (Social adaption Questionnaire (1953 پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا توسط کلارک و همکاران (1953) به منظور سنجش سازگاری اجتماعی کالیفرنیا طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا دارای 40 سوال و 4  مولفه مهارت اجتماعی، روابط مدرسه ای،…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود آگاهی نستورم و داویس (2002)

پرسشنامه خود آگاهی نستورم و داویس (2002) Self-awareness questionnaire Nestorm and Davis (2002) پرسشنامه خود آگاهی توسط نستورم و داویس (2002)به منظور سنجش خود آگاهی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خود آگاهی دارای 11 سوال و 2 مولفه خودگشودگی، استقبال از بازخورد دیگران و آگاهی از ارزش های خود،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استراتژی های کار عاطفی چن و همکاران (2019)

  پرسشنامه  استراتژی های کار عاطفی چن و همکاران (2019) Emotional Labor Strategies questionnaire Chen & et al (2019) پرسشنامه استراتژی های کار عاطفی توسط چن و همکاران (2019) به منظور استراتژی های کار عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استراتژی های کار عاطفی دارای 10 سوال و 2…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری زهراگین ادوارد لیت (2011)

  پرسشنامه رهبری زهراگین ادوارد لیت (2011) Toxic leadership questionnaire Edward Leet (2011) پرسشنامه رهبری زهراگین توسط ادوارد لیت (2011) به منظور سنجش رهبری زهراگین طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری زهراگین دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در مدرسه شما مدیر قوانین…

ادامه مطلب

پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان (1399)

  پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان (1399) Teachers’ organizational cynicism پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان توسط (1399) با استفاده از مدل نجاتی حاتمیان و همکاران (1398) به منظور سنجش بدبینی سازمانی معلمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان دارای 24 سوال و 5  مولفه همکاران، طرح ها و برنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان کانیبیر و نارت (2012) Employee job satisfaction questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش رضایت شغلی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت کارکنان دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتریان گونگ و همکاران (2020)

  پرسشنامه رضایت مشتریان گونگ و همکاران (2020) Customer satisfaction questionnaire Gong & et al (2020) پرسشنامه رضایت مشتریان توسط گونگ و همکاران (2020) به منظور سنجش رضایت مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتریان دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من…

ادامه مطلب

پرسشنامه عمکرد سازمانی دی وال (2018)

  پرسشنامه عمکرد سازمانی دی وال (2018) Organizational performance questionnaire De Waal (2018) پرسشنامه عمکرد سازمانی توسط دی وال (2018) به منظور سنجش عمکرد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عمکرد سازمانی دارای 21 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در شرکت ما، هرچیزی که…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش شغلی خود تعیین گری بلیس (1994)

  پرسشنامه انگیزش شغلی خود تعیین گری بلیس (1994)  (Blais Work Motivation Inventory (1994 پرسشنامه انگیزش شغلی خود تعیین گری توسط بلیس (1994) به منظور سنجش انگیزش شغلی خود تعیین گری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش شغلی خودتعیین گری دارای 18 سوال و 6 مولفه تنظیم درونی، تنظیم…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهای آموزشی معلمان (1394)

  پرسشنامه راهبردهای آموزشی معلمان (1394) Teachers Instructional Strategies questionnaire پرسشنامه راهبردهای آموزشی معلمان توسط عظیم پور (1393) به منظور سنجش راهبردهای آموزشی معلمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه راهبردهای آموزشس معلمان دارای 28 سوال و 7 مولفه رهبرد محوریت دانش آموز، راهبرد آموزش مبتنی بر گروه، راهبرد ایجاد…

ادامه مطلب