پرسشنامه استاندارد کنترل اضطراب راپی و همکاران ۱۹۹۶

      پرسشنامه استاندارد کنترل اضطراب راپی و همکاران ۱۹۹۶ Anxiety Control Questionnaire پرسشنامه کنترل اضطراب توسط راپی و همکاران (۱۹۹۶) به منظور سنجش کنترل اضطراب طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال و ۲ مولفه واکنش ها و رویدادها  می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد توانایی کنترل فکر لوچیانو و همکاران ۲۰۰۵

      پرسشنامه استاندارد توانایی کنترل فکر لوچیانو و همکاران ۲۰۰۵ Thought Control Ability Questionnaire پرسشنامه توانایی کنترل فکر توسط لوچیانو و همکاران (۲۰۰۵) به منظور سنجش توانایی کنترل فکر دانشجویان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی هرزبرگ ۲۰ سوالی

      پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی هرزبرگ ۲۰ سوالی پرسشنامه انگیزش شغلی توسط هرزبرگ به منظور سنجش انگیزش شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و ۲ مولفه انگیزش و بهداشتی  می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (من از شغل فعلی خودم راضی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر حضور در کلاس درس

      پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر حضور در کلاس درس پرسشنامه عوامل موثر بر حضور در کلاس درس توسط میرزا زاده و همکاران در سال (۱۳۹۷) به منظور سنجش عوامل موثر بر حضور در کلاس درس طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال و شامل ۶ مولفه عوامل مربوط به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد دارایی های نامشهود لیگ حرفه ای فوتبال ایران

      پرسشنامه استاندارد دارایی های نامشهود لیگ حرفه ای فوتبال ایران پرسشنامه دارایی های نامشهود لیگ حرفه ای فوتبال ایران توسط حسینی در سال (۱۳۹۷) به منظور سنجش دارایی های نامشهود لیگ حرفه ای فوتبال ایران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال و ۴ مولفه دارایی های ساختاری، دارایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تقلب تحصیلی استفنز و گلباچ ۲۰۰۷

      پرسشنامه استاندارد تقلب تحصیلی استفنز و گلباچ ۲۰۰۷ پرسشنامه تقلب تحصیلی توسط استفنز و گلباچ در سال (۲۰۰۷) به منظور سنجش تقلب تحصیلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۴ سوال و شامل ۴ مولفه ادراک تقلب همسالان، باور به تقلب، خنثی سازی مسئولیت و رفتار تقلب می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی

      پرسشنامه استاندارد نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی پرسشنامه سنجش نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی توسط نقوی در سال (۱۳۸۶)  طراحی شده و در پژوهش اکبری لاکه و همکاران در سال (۱۳۹۷) به منظور سنجش نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی به کار برده شده است. این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال و ۶ مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرش دانش آموزان نسبت به پلیس فرانکیس بتنگ ۲۰۱۵

      پرسشنامه استاندارد نگرش دانش آموزان نسبت به پلیس فرانکیس بتنگ ۲۰۱۵ attitudes of students towards police questionnaire پرسشنامه نگرش دانش آموزان نسبت به پلیس توسط فرانکیس بتنگ (۲۰۱۵) به منظور سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به پلیس طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال و ۳ مولفه اعتماد به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اعتماد شناختی و عاطفی یانگ و موسهلدر ۲۰۱۰

      پرسشنامه استاندارد اعتماد شناختی و عاطفی یانگ و موسهلدر ۲۰۱۰ پرسشنامه اعتماد شناختی و عاطفی توسط یانگ و موسهلدر (۲۰۱۰) به منظور سنجش اعتماد شناختی و عاطفی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال و شامل ۲ مولفه  شناختی و عاطفی می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اعتماد شناختی و عاطفی دانش آموزان

      پرسشنامه استاندارد اعتماد شناختی و عاطفی دانش آموزان پرسشنامه اعتماد شناختی و عاطفی توسط یانگ و موسهلدر (۲۰۱۰) به منظور سنجش اعتماد شناختی و عاطفی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال و شامل ۲ مولفه  شناختی و عاطفی می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت…

ادامه مطلب