پکیج پرسشنامه تغییر سازمانی

        پکیج پرسشنامه تغییر سازمانی این پکیج حاوی ۵ پرسشنامه در مورد تغییر سازمانی می باشد. تعریف مفهومی تغییر سازمانی تغییر سازمانی : رابرت (۲۰۰۸) تغییر را بر اساس فرهنگ لغت وبستر چنین تعریف میکند: تغییر یعنی برداشتن یا گذاشتن یک چیز در محل دیگر. تغییر در سازمان ها نیز به این معناست که…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه

        پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد کیفیت زندگی در مدرسه می باشد. تعریف مفهومی کیفیت زندگی در مدرسه کیفیت زندگی در مدرسه : به عنوان یک مفهوم میان رشته ای، کیفیت زندگی به عنوان یک مسئله پژوهشی در مراقبت سلامتی در سایر رشته های دیگر اهمیت…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

        پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی کاری این پکیج حاوی ۵ پرسشنامه در مورد کیفیت زندگی کاری می باشد. تعریف مفهومی کیفیت زندگی کاری کیفیت زندگی کاری : کیفیت زندگی کاری عبارت است از تصور و طرز تلقی افراد از کیفیت زندگی بطور اخص می باشد. به تعبیر دیگر کیفیت زندگی کاری برای هر…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی

        پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی این پکیج حاوی ۵ پرسشنامه در مورد کیفیت زندگی می باشد. تعریف مفهومی کیفیت زندگی کیفیت زندگی : فیلیپز( ۲۰۰۶)، دو رویکرد برای کیفیت زندگی ارائه می‌دهد : اولین و مهمترین رویکرد، رویکرد ذهنی است که ادراک فرد از زندگی را شامل می‌شود و دومین رویکرد، رویکرد عینی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه بهزیستی تحصیلی

        پکیج پرسشنامه بهزیستی تحصیلی این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد بهزیستی تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی بهزیستی تحصیلی بهزیستی تحصیلی : شامل میزان  احساس امنیت و سلامتی دانشجویان یا دانش آموزان  از محیط آموزشی است و احساس آنها از اینکه دانشگاه ها و  مدارسشان چه میزان منطقی هستند. معرفی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه اشتیاق تحصیلی

        پکیج پرسشنامه اشتیاق تحصیلی این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد اشتیاق تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی اشتیاق تحصیلی اشتیاق  تحصیلی : اشتیاق تحصیلی سرمایه روانی دانش آموزان و تلاش مستقیم آنها برای یادگیری و کسب مهارت ها و تمایل به ارتقاء سطح موفقیت ها است که می تواند منجر به…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

        پکیج پرسشنامه فرسودگی تحصیلی این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد فرسودگی تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی فرسودگی تحصیلی فرسودگی تحصیلی : فرسودگی تحصیلی می تواند در دانش آموزان و دانشجویان احساس خستگی نسبت به انجام تکالیف درسی و مطالعه ایجاد و در نگرش بدبینانه آنها نسبت به تحصیل و مطالب…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه درگیری تحصیلی

        پکیج پرسشنامه درگیری تحصیلی این پکیج حاوی ۷ پرسشنامه در مورد درگیری تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی درگیری تحصیلی درگیری تحصیلی : سرمایه گذاری روانشناختی و تلاش برای یادگیری، فهمیدن، هدایت یادگیری و مهارت های است که امر تحصیل را تقویت می کند.  معرفی پرسشنامه ها پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیل اسچوفیلی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه خودپنداره تحصیلی

        پکیج پرسشنامه خودپنداره تحصیلی این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد خودپنداره تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی خودپنداره تحصیلی خودپنداره تحصیلی : خودپنداره تعمیم های شناختی برگرفته از تجارب درباره خود است و یکی از هسته های اصلی آن رابطه با افراد مهم زندگی می باشد. پاپیکا خودپنداره را به عنوان…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی

        پکیج پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد خودکارآمدی تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی خودکارآمدی تحصیلی خودکارآمدی تحصیلی : منظور از خودکارآمدی تحصیلی، باور افراد در توانایی هایشان در انجام امور تحصیلی با موفقیت است یا به عنوان درک فرد در انجام وظایف لازم برای رسیدن به اهداف تحصیلی…

ادامه مطلب