پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ – واگنر (1991) – 36 سوالی

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ – واگنر (1991) – 36 سوالی (Sternberg-Wagner’s thinking Styles questionnaire (1991  پرسشنامه سبک های تفکر توسط استرنبرگ – واگنر (1991) به منظور سنجش میزان سبک های تفکر طراحی و تدوین شده است. . سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سبک های تفکر دارای 36 سوال و 9 سبک تفکر قانون…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای پرخطر (1389) – 16 سوالی

پرسشنامه رفتارهای پرخطر (1389) – 16 سوالی Risk Taking Behaviors questionnaire پرسشنامه رفتارهای پرخطر توسط نیک منش (1389) به منظور سنجش میزان رفتارهای پرخطر طراحی و تدوین شده است. . سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای پرخطر دارای 16 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (رانندگی با موتور یا…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان (1394)

پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان (1394) Teachers’ disciplinary strategies scale پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان توسط عظیم پور  و همکاران (1394) به منظور سنجش راهبردهای انضباطی معلمان طراحی و تدوین شده است. . سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان دارای 28 سوال و 7 مولفه راهبرد قیمی (مستقیم)، راهبرد پیشگیری مبتنی بر قانون گذاری،…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان لوئیس (2001)

پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان لوئیس (2001) Disciplinary strategies questionnaire Lewis (2001) پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان توسط لوئیس (2001) به منظور سنجش راهبردهای انضباطی معلمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان دارای 24 سوال و 6 مولفه تنبیه، پاداش، درگیری در تصمیم گیری، گفتگو، تذکر و پرخاشگری می…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرخاشگری آیزنک و گلین ویلسون (1975)

پرسشنامه پرخاشگری آیزنک و گلین ویلسون (1975) (Aggression questionnaire Eysenck & Glenn Wilson (1975  پرسشنامه پرخاشگری توسط آیزنک و گلین ویلسون (1975) به منظور سنجش پرخاشگری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پرخاشگری دارای 30 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (آيا وقتي خشمگين هستيد،…

ادامه مطلب

پرسشنامه سناریوهای مبهم برای افسردگی برنا و همکاران (2011)

پرسشنامه سناریوهای مبهم برای افسردگی برنا و همکاران (2011) (Ambiguous scenarios test-depression (2011 پرسشنامه سناریوهای مبهم برای افسردگی توسط برنا و همکاران (2011) به منظور سنجش سوگیری تفسیری در افراد افسرده طراحی و تدوین شده است.در ایران توسط نیک بخت و همکاران (1396) در جامعه ایرانی اعتباریابی شده است. در این پرسشنامه از شرکت کنندگان…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهای یادگیری پینتریچ و دی گروت (1990)

پرسشنامه راهبردهای یادگیری پینتریچ و دی گروت (1990) Pintrich and De Groot’s Learning Strategies Questionnaire پرسشنامه راهبردهای یادگیری توسط پینتریچ و دی گروت (1990) به منظور سنجش راهبردهای یادگیری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه راهبردهای یادگیری دارای 22 سوال و مولفه های راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری شغلی (1391) – 8 سوالی

پرسشنامه سازگاری شغلی (1391) – 8 سوالی Job Adaptability questionnaire پرسشنامه سازگاری شغلی توسط شهرابی فراهانی (1391) به منظور سنجش میزان سازگاری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری شغلی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اگر در محیط کاریتان مسائلی وجود…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت شغلی پترو و همکاران (2012)

پرسشنامه مهارت شغلی پترو و همکاران (2012) (Job skills questionnaire Petro et al (2012  پرسشنامه مهارت شغلی توسط پترو و همکاران (2012) به منظور سنجش میزان مهارت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مهارت شغلی دارای 13 سوال و 3 مولفه منابع جستجو، به دنبال چالش ها و کاهش…

ادامه مطلب

پرسشنامه درگیری شغلی شوفلی و همکاران (2002)

پرسشنامه  درگیری شغلی شوفلی و همکاران (2002) Job involvement Schoufeli at al (2002) پرسشنامه درگیری شغلی توسط شوفلی و همکاران (2002) به منظور سنجش میزان درگیری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه درگیری شغلی دارای 17 سوال و 3 مولفه قدرت، فداکاری و جذب شدن می باشد و بر…

ادامه مطلب