پرسشنامه آشفتگی هیجانی سیمونز و گاهر (2005)

  پرسشنامه آشفتگی هیجانی سیمونز و گاهر (2005) Simons and Gaher emotional turmoil questionnaire (2005) پرسشنامه آشفتگی هیجانی توسط سیمونز و گاهر (2005) به منظور سنجش آشفتگی هیجانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آشفتگی هیجانی دارای 15 سوال و 4  مولفه تحمل پریشانی هیجانی، جذب، ارزیابی و تنظیم می…

ادامه مطلب

پرسشنامه کنترل بازداری راجر و نشوور (1987)

  پرسشنامه کنترل بازداری راجر و نشوور (1987) Roger and Nesshoever’s control inhibition questionnaire (1987) پرسشنامه کنترل بازداری توسط راجر و نشوور (1987) به منظور سنجش کنترل بازداری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کنترل بازداری دارای 56 سوال و 4 مولفه بازداری هیجان، مهار پرخاشگری،  نشخوارگری یا مرور ذهنی…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو روانی کلاس من فرایزر و همکاران (1995)

  پرسشنامه جو روانی کلاس من فرایزر و همکاران (1995) (Psychological climate inventory Fraser & (1995  پرسشنامه جو روانی کلاس من توسط فرایزر و همکاران (1995) به منظور سنجش جو روانی کلاس طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جو روانی کلاس من دارای 20 سوال و 4  مولفه اصطکاك، همبستگی، انضباط،…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهای آموزشی معلمان (1394)

  پرسشنامه راهبردهای آموزشی معلمان (1394) Teachers Instructional Strategies questionnaire پرسشنامه راهبردهای آموزشی معلمان توسط عظیم پور (1393) به منظور سنجش راهبردهای آموزشی معلمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه راهبردهای آموزشس معلمان دارای 28 سوال و 7 مولفه رهبرد محوریت دانش آموز، راهبرد آموزش مبتنی بر گروه، راهبرد ایجاد…

ادامه مطلب

سیاهه رفتاری کودک و نوجوان آخنباخ (1991) –  فرم والدین

  سیاهه رفتاری کودک و نوجوان آخنباخ (1991) –  فرم والدین (Child Behavior Checklist Achenbach (1991  سیاهه ی رفتاری کودک و نوجوان از مجموعه فرمهای موازی آخنباخ (1991) ASEBA بوده و مشکلات کودکان و نوجوانان را در 8 عامل اضطراب/ افسردگی، انزوا/ افسردگی، شکایت های جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، نادیده گرفتن قواعد…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشکلات انضباطی (1397) – فرم مدیران

  پرسشنامه مشکلات انضباطی  (1397) – فرم مدیران مدارس Disciplinary problems questionnaire پرسشنامه مشکلات انضباطی توسط روانبخش (1397) به منظور سنجش مشکلات انضباطی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشکلات انضباطی دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (در چند ماه گذشته درگیری و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصور از خدا بر اساس اسماء الهی امیدی و همکاران (1399)

پرسشنامه تصور از خدا بر اساس اسماء الهی امیدی و همکاران (1399) Image of God based on the Divine Names questionnaire (IGBDNQ) پرسشنامه تصور از خدا بر اساس اسماء الهی توسط امیدی و همکاران (1399) به منظور سنجش تصور از خدا بر اساس اسماء الهی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارضای نیازهای بنیادین عمومی گنیه (2003)

پرسشنامه ارضای نیازهای بنیادین عمومی گنیه (2003) (Satisfying Fundamental Psychological Needs questionnaire (2003  پرسشنامه ارضای نیازهای بنیادین عمومی توسط گنیه (2003) به منظور سنجش ارضای نیازهای بنیادین عمومی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارضای نیازهای بنیادین عمومی دارای 21 سوال و 3 مولفه نیاز به خودمختاری، نیاز به شایستگی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی کیو و همکاران (2019)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی کیو و همکاران (2019) (Organizational citizenship behavior questionnaire Qiu et al (2019  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط کیو و همکاران (2019) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به ترک شغل لنگو و مورا (2011)

پرسشنامه تمایل به ترک شغل لنگو و مورا (2011) Turnover intention questionnaire Lengo and Mora (2011) پرسشنامه تمایل به ترک شغل توسط لنگو و مورا (2011) به منظور سنجش تمایل به ترک شغل طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تمایل به ترک شغل دارای 7 سوال می باشد و بر…

ادامه مطلب