پرسشنامه شرایط محیطی- زمینه ای موثر بر شکوفایي (1399)

پرسشنامه شرایط محیطی- زمینه ای موثر بر شکوفایي (1399) Contextual conditions flourishing scale پرسشنامه شرایط محیطی- زمینه ای موثر بر شکوفایي توسط ضیایی و همکاران (1399) به منظور سنجش شرایط محیطی– زمینه ای موثر بر شکوفایي طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شرایط محیطی- زمینه ای موثر بر شکوفایي دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه ی شکوفایي (1399)

پرسشنامه انگیزه ی شکوفایي (1399) Flourishing motivation scale   پرسشنامه انگیزه ی شکوفایي توسط ضیایی و همکاران (1399) به منظور سنجش انگیزه ی شکوفایي طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزه ی شکوفایي دارای 14 سوال و 2 مولفه پتانسیل فردی و  تمایل به توسعه و بهزیستی خود و دیگران…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود آگاهی نستورم و داویس (2002)

پرسشنامه خود آگاهی نستورم و داویس (2002) Self-awareness questionnaire Nestorm and Davis (2002) پرسشنامه خود آگاهی توسط نستورم و داویس (2002)به منظور سنجش خود آگاهی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خود آگاهی دارای 11 سوال و 2 مولفه خودگشودگی، استقبال از بازخورد دیگران و آگاهی از ارزش های خود،…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک (1996) – 25 سوالی

  پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک  (1996) – 25 سوالی Social anxiety questionnaire Jerabek (2003  پرسشنامه اضطراب اجتماعی توسط جرابک (1996) به منظور سنجش اضطراب اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اضطراب اجتماعی دارای 25 سوال و 5 مولفه ترس از بیگانگان، ترس از ارزیابی توسط دیگران، ترس از صحبت…

ادامه مطلب

پرسشنامه شوق و اشتیاق کارکنان چن و همکاران (2019)

  پرسشنامه شوق و اشتیاق کارکنان چن و همکاران (2019) Employees’ Passion questionnaire Chen & et al (2019) پرسشنامه شوق و اشتیاق کارکنان توسط چن و همکاران (2019) به منظور سنجش شوق و اشتیاق کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شوق و اشتیاق کارکنان دارای 14 سوال و 2…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی هاکمن و اولدهام (1975) – 5 سوالی

  پرسشنامه  رضایت شغلی هاکمن و اولدهام (1975) – 5 سوالی Job Satisfaction Hackman & Oldham (1975) پرسشنامه رضایت شغلی توسط هاکمن و اولدهام (1975) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تاب آوری اسمیت و همکاران (2008)

  پرسشنامه تاب آوری اسمیت و همکاران (2008) Resilience questionnaire Smith et al (2008) پرسشنامه تاب آوری توسط اسمیت و همکاران (2008) به منظور سنجش تاب آوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تاب آوری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(شرایط سخت و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس نقش ساکز و ویتز (1982)

  پرسشنامه استرس نقش ساکز و ویتز (1982) Role stress questionnaire Saxe & Weitz (1982) پرسشنامه استرس نقش توسط ساکز و ویتز (2003) به منظور سنجش استرس نقش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس نقش دارای 11 سوال و 2  مولفه تعارض نقش و ابهام نقش می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرمایه روانی هد جز (2010)

  پرسشنامه سرمایه روانی هد جز (2010) Psychological Capital questionnaire Hodges (2010) پرسشنامه سرمایه روانی توسط هدجز (2010)  بر اساس پرسشناه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) به منظور سنجش سرمایه روانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سرمایه روانی دارای 12 سوال و 4  مولفه تاب آوری، امید، خودکارآمدی…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهزیستی عاطفی رگو و همکاران (2009)

  پرسشنامه بهزیستی عاطفی رگو و همکاران (2009) Emotional Well-Being questionnaire (2009) پرسشنامه بهزیستی عاطفی توسط رگو و همکاران (2009)  به منظور سنجش بهزیستی عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بهزیستی عاطفی دارای 15 سوال و 5 مولفه راحتی، لذت، شور و شوق، قدرت، آرامش می باشد و بر…

ادامه مطلب