پرسشنامه منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی

    پرسشنامه استاندارد منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی پرسشنامه منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی در سال (1393) برای  ارزیابی میزان اثربخشی منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (فدراسیون، اماکن و تأسیسات کافی…

ادامه مطلب

پرسشنامه محدودیت ناشی از درد در سالمندان

    پرسشنامه استاندارد محدودیت ناشی از درد در سالمندان پرسشنامه محدودیت ناشی از درد در سالمندان در سال (1393) برای بررسی محدودیت ناشی از درد در سالمندان (محدودیت در کارهای روزمره درون خانه، محدودیت در کارهای روزمره بیرون از خانه، محدودیت‌های زمانی)  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 21 سوال و 3…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورها و نگرش‌های ناكارآمد خواب (DBAS)

    پرسشنامه استاندارد باورها و نگرش‌های ناكارآمد خواب (DBAS) پرسشنامه باورها و نگرش‌های ناكارآمد خواب در سال (2001) برای ارزیابی باورها و نگرش‌های ناكارآمد خواب (کنترل و پیامدهای خواب، انتظارات و عادات خواب) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 10 سوال و 2 بعد می باشد و بر اساس طیف ده گزینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی لیو (2008)

    پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات ورزشی لیو (2008) پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی، توسط چن  (1996)، شن ( 1999)، و وو ( 2003) استفاده‌شده است. و سپس توسط لیو در سال ( 2008)  تعدیل شد. پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی توسط لیو در سال (2008) برای بررسی کیفیت خدمات محیط‌ها و اماکن ورزش از ابعاد مختلف…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات باشگاه‌های ورزشی

    پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات باشگاه‌های ورزشی پرسشنامه کیفیت خدمات باشگاه‌های ورزشی در سال (1393) برای ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه‌های ورزشی از ابعاد مختلف (یکدلی و یکپارچگی، پاسخگویی، اعتمادسازی، اطمینان و پشت‌گرمی، موارد ملموس و عینی)  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 18 سوال و 5 بعد می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه قوت‌ها و ضعف‌های استعداديابي در ورزش قهرماني

    پرسشنامه استاندارد قوت‌ها و ضعف‌های استعداديابي در ورزش قهرماني پرسشنامه قوت ها و ضعف های استعداديابي در ورزش قهرماني در سال (1392) برای ارزیابی قوت‌ها و ضعف‌های استعداديابي در ورزش قهرماني (قوت‌های محيط دروني استعداديابي در ورزش قهرماني كشور، ضعف‌های محيط دروني استعداديابي در ورزش قهرماني كشور) طراحی و تدوین شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرصت‌ها و تهديدهاي استعداديابي در ورزش قهرماني

    پرسشنامه استاندارد فرصت‌ها و تهديدهاي استعداديابي در ورزش قهرماني پرسشنامه فرصت‌ها و تهديدهاي استعداديابي در ورزش قهرماني در سال (1392) برای ارزیابی فرصت‌ها و تهديدهاي استعداديابي در ورزش قهرماني (فرصت‌های محيط بيروني استعداديابي در ورزش قهرماني كشور، تهديدهاي محيط بيروني استعداديابي در ورزش قهرماني كشور) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل مؤثر بر مشاركت ورزشي جوانان

    پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر مشاركت ورزشي جوانان پرسشنامه عوامل مؤثر بر مشاركت ورزشي جوانان در سال (1393) برای ارزیابی عوامل مؤثر بر مشاركت ورزشي جوانان (سلامت شناختي، سلامت اجتماعی، سلامت روانی، سلامت زیستی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 22 سوال و 4 بعد می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل مؤثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی

    پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی پرسشنامه عوامل مؤثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی در سال توسط کشاورز (1396) برای ارزیابی عوامل مؤثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی (تفکر راهبردی، نگرش توسعه‌ای، آشنایی با مدل‌های ارزیابی، کیفیت خدمات، نیاز و وفاداری مشتریان، رقابت، کیفیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران هم‌چین‌های برتر

    پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران هم‌چین‌های برتر پرسشنامه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران هم‌چین‌های برتر در سال (1391) برای ارزیابی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران هم‌چین‌های برتر (تأسيسات، اطلاعات و جذابيت، عملکرد و قدمت تيمها، زمان‌بندی و اطلاع‌رسانی، پيروزي نيابتي، حضور و حمایت، تعامل و گریز، هيجان) طراحی و تدوین شده…

ادامه مطلب