پرسشنامه استاندارد عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

    پرسشنامه استاندارد عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای پرسشنامه عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای در سال (۱۳۹۴) برای ارزیابی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای (عوامل فرهنگی، عوامل قانونی، عوامل حقوقی، عوامل مدیریتی، عوامل اقتصادی) طراحی و تدوین شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار

    پرسشنامه استاندارد علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار پرسشنامه علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار در سال (۱۳۹۱) برای سنجش علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال و ۲ مولفه علل انجام ورزش و علل عدم انجام ورزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اضطراب حالتی رقابتی – ۲ (CSAI-2R)

    پرسشنامه استاندارد اضطراب حالتی رقابتی – ۲ (CSAI-2R) پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی در سال ۱۹۹۵ برای ارزیابی اضطراب حالتی رقابتی از ابعاد مختلف (اضطراب جسمانی، اضطراب شناختی، اعتمادبه‌نفس) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال و سه مولفه اضطراب جسمانی، شناختی و اعتماد به نفس می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد استقامت و پایداری – فرم کوتاه (Grift-s)داک ورث و همکاران ۲۰۰۷

    پرسشنامه استاندارد استقامت و پایداری – فرم کوتاه (Grift-s)داک ورث و همکاران ۲۰۰۷ پرسشنامه استقامت و پایداری توسط داک ورث و همکاران در سال (۲۰۰۷) برای سنجش استقامت و پایداری در افراد طراحی و تدوین شده است.  این پرسشنامه دارای ۸ سوال  می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی الریک روجر (۲۰۱۰)

    پرسشنامه استاندارد ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی الریک روجر (۲۰۱۰) پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی توسط الریک روجر (۲۰۱۰) برای سنجش ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال و ۶ بعد ساختار (اهداف، منابع، فرصت ها، ضرورت ها)، فرآیند، نتایج می…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (SF-36)

    پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (SF-36) کیفیت زندگی عبارتست از برداشت هر شخص از وضعیت سلامتی خود و میزان رضایت از این وضع. سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک فرد از جایگاهش در زندگی در بافت سیستم فرهنگی و ارزش‌هایی که او در آن‌ها زندگی می‌کند می‌داند که در ارتباط با هدف‌ها،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ارزیابی تعارض در تیم های ورزشی پاردایس و همکاران (۲۰۱۴)

    پرسشنامه استاندارد ارزیابی تعارض در تیم­ های ورزشی پاردایس و همکاران (۲۰۱۴) پرسشنامه ارزیابی تعارض در تیم­های ورزشی توسط پاردایس و همکاران (۲۰۱۴)  برای سنجش ارزیابی میزان تعارض در تیمهای ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال و ۲ مولفه تعارض تکلیف و تعارض اجتماعی می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اثرات زیست محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی

  پرسشنامه استاندارد اثرات زیست محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی پرسشنامه اثرات زیست محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی در سال (۱۳۹۳) برای سنجش اثرات زیست محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال و ۲ مولفه اثرات زیست محیطی اماکن ورزشی و اثرات ترافیکی اماکن ورزشی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودتوصیف گری بدنی مارش (۱۹۹۶)

پرسشنامه استاندارد خودتوصیف گری بدنی مارش (۱۹۹۶) پرسشنامه خود توصیف‌گری بدنی توسط مارش (۱۹۹۶) برای اندازه‌گیری خودپنداره بدنی ایجاد شد. فرم کوتاه و جدید این پرسشنامه شامل ۴۷ عبارت بوده و دارای پایایی خوب و قابلیت تکرارپذیری مطلوبی است. خود توصیف‌گری بدنی شامل ۹ عامل اختصاصی برای خودپنداره بدنی است (فعالیت، ظاهر، چربی بدن، تناسب،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد جایگاه ورزش بانوان

پرسشنامه استاندارد جایگاه ورزش بانوان پرسشنامه جایگاه ورزش بانوان، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۲۲ گویه و ۳ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (من معتقدم که ساختار…

ادامه مطلب