پرسشنامه عوامل مؤثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه‌ای

    پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه‌ای پرسشنامه عوامل مؤثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه‌ای در سال (1394) برای شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه‌ای طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 25 سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در مدارس

    پرسشنامه استاندارد عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در مدارس پرسشنامه عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در مدارس در سال (1393) برای ارزیابی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت ‌بدنی در مدارس (تخصص معلمان، بعد روانی، نگرش و شناخت گروه‌های مرتبط، نظارت و ارزشیابی، امکانات و تجهیزات) طراحی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل رفتاری مؤثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی

    پرسشنامه استاندارد عوامل رفتاری مؤثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی پرسشنامه عوامل رفتاری مؤثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی در سال (1395) برای سنجش عوامل رفتاری مؤثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی (محیطی، تجاری، مدیریتی، تخصصی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 28 سوال و 4 بعد می…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشكاران و مربیان حرفه‌ای

    پرسشنامه استاندارد عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشكاران و مربیان حرفه‌ای پرسشنامه عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشكاران و مربیان حرفه‌ای در سال (1394) برای ارزیابی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ورزشكاران و مربیان حرفه‌ای (عوامل فرهنگی، عوامل قانونی، عوامل حقوقی، عوامل مدیریتی، عوامل اقتصادی) طراحی و تدوین شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار

    پرسشنامه استاندارد علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار پرسشنامه علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار در سال (1391) برای سنجش علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 22 سوال و 2 مولفه علل انجام ورزش و علل عدم انجام ورزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی – 2 (CSAI-2R)

    پرسشنامه استاندارد اضطراب حالتی رقابتی – 2 (CSAI-2R) پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی در سال 1995 برای ارزيابي اضطراب حالتی رقابتی از ابعاد مختلف (اضطراب جسمانی، اضطراب شناختی، اعتمادبه‌نفس) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 17 سوال و سه مولفه اضطراب جسمانی، شناختی و اعتماد به نفس می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه استقامت و پایداری – فرم کوتاه (Grift-s)داک ورث و همکاران 2007

    پرسشنامه استاندارد استقامت و پایداری – فرم کوتاه (Grift-s)داک ورث و همکاران 2007 پرسشنامه استقامت و پایداری توسط داک ورث و همکاران در سال (2007) برای سنجش استقامت و پایداری در افراد طراحی و تدوین شده است.  این پرسشنامه دارای 8 سوال  می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی الریک روجر (2010)

    پرسشنامه استاندارد ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی الریک روجر (2010) پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی توسط الریک روجر (2010) برای سنجش ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 36 سوال و 6 بعد ساختار (اهداف، منابع، فرصت ها، ضرورت ها)، فرآیند، نتایج می…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی (SF-36)

    پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی (SF-36) کیفیت زندگی عبارتست از برداشت هر شخص از وضعیت سلامتی خود و میزان رضایت از این وضع. سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک فرد از جایگاهش در زندگی در بافت سیستم فرهنگی و ارزش‌هایی که او در آن‌ها زندگی می‌کند می‌داند که در ارتباط با هدف‌ها،…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی تعارض در تیم های ورزشی پاردایس و همکاران (2014)

    پرسشنامه استاندارد ارزیابی تعارض در تیم­ های ورزشی پاردایس و همکاران (2014) پرسشنامه ارزیابی تعارض در تیم­های ورزشی توسط پاردایس و همکاران (2014)  برای سنجش ارزیابی میزان تعارض در تیمهای ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 14 سوال و 2 مولفه تعارض تکلیف و تعارض اجتماعی می باشد و بر…

ادامه مطلب