پرسشنامه استاندارد سواد یادگیری مادام العمر لی و تسای ۲۰۰۷

      پرسشنامه استاندارد سواد یادگیری مادام العمر لی و تسای ۲۰۰۷ lifelong learning literacy questionnaire پرسشنامه سواد یادگیری مادام العمر توسط لی و تسای در سال (۲۰۰۷) به منظور سنجش سواد یادگیری مادام العمر طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۹ سوال و شامل ۸ مولفه و  سه حوزه ورودی، فرایند…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رضایتمندی از صندلی اداری

      پرسشنامه استاندارد رضایتمندی از صندلی اداری پرسشنامه رضایتمندی از صندلی اداری توسط کیوانی و همکاران در سال (۱۳۹۷) به منظور سنجش رضایتمندی از صندلی اداری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ می باشد و بر اساس طیف سه گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (اهرم ها یا دکمه های…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد چند عاملی رهبری بس و آولیو (MLQ) نسخه رهبران یا مدیران ۳۶ سوالی

پرسشنامه استاندارد چند عاملی رهبری بس و آولیو (MLQ) نسخه رهبران یا مدیران ۳۶ سوالی پرسشنامه سبک های رهبری توسط بس و آولیو در سال (۱۹۸۵) طراحی شده است. این پرسشنامه در نسخه اولیه دارای ۴۵ سوال بود که در جدیدترین ویرایش باس وآولیو، سوالات آن را به  ۳۶ پرسش تقلیل دادند. این پرسشنامه به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رضایت تحصیلی هیوبنر ۲۰۰۱ (۸ سوالی)

      پرسشنامه استاندارد رضایت تحصیلی هیوبنر ۲۰۰۱ (۸ سوالی) پرسشنامه رضایت تحصیلی توسط هیوبنر (۲۰۰۱) به منظور سنجش رضایت تحصیلی طراحی و تدوین شده است. این مقیاس یکی از زیرمقیاس های مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان(MSLSS) است که برای فراهم نمودن نیم­رخ چندوجهی از رضایت از زندگی دانش­ آموزان توسط…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد آینده متعالی بوید و زیمباردو (۱۹۹۷)

      پرسشنامه استاندارد آینده متعالی بوید و زیمباردو (۱۹۹۷) (Transcendental-Future Time Perspective scale (TFTPS پرسشنامه آینده متعالی توسط بوید و زیمباردو (۱۹۹۷) به منظور ارزیابی باورها و نگرش های فردی مربوط به تصور آینده ی پس از مرگ بدن فیزیکی تا دنیای پس از مرگ طراحی و تدوین شده و بعداً به ایعاد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد چشم انداز زمان زیمباردو و بوید ۱۹۹۹ (۳۶ سوالی)

      پرسشنامه استاندارد چشم انداز زمان زیمباردو و بوید ۱۹۹۹ (۳۶ سوالی) Time perspective questionnaire Zimbardo & Boyed 1999 پرسشنامه چشم انداز زمان توسط زیمباردو و بوید در سال (۱۹۹۹) به منظور سنجش چشم انداز زمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال و شامل ۵ مولفه می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد چشم انداز زمان زیمباردو و بوید ۱۹۹۹ (۵۶ سوالی)

      پرسشنامه استاندارد چشم انداز زمان زیمباردو و بوید ۱۹۹۹ (۵۶ سوالی) Time perspective questionnaire Zimbardo & Boyed 1999 پرسشنامه چشم انداز زمان توسط زیمباردو و بوید در سال (۱۹۹۹) به منظور سنجش چشم انداز زمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵۶ سوال و شامل ۵ مولفه می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد چشم انداز زمان زیمباردو و بوید ۱۹۹۹ (۶۶ سوالی)

      پرسشنامه استاندارد چشم انداز زمان زیمباردو و بوید ۱۹۹۹ (۶۶ سوالی) Time perspective questionnaire Zimbardo & Boyed 1999 پرسشنامه چشم انداز زمان توسط زیمباردو و بوید در سال (۱۹۹۹) به منظور سنجش چشم انداز زمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۶۶ سوال و شامل ۶ مولفه می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد آمادگی برای تغییر هولت ۲۰۰۷

      پرسشنامه استاندارد آمادگی برای تغییر هولت ۲۰۰۷ پرسشنامه آمادگی برای تغییر توسط هولت (۲۰۰۷) به منظور سنجش آمادگی برای تغییر طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۷ سوال می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (تصمیم گیران ارشد سازمان ما با تمام توان از…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سرسختی شغلی  مورنو جیمز و همکاران (۲۰۱۴)

      پرسشنامه استاندارد سرسختی شغلی  مورنو جیمز و همکاران (۲۰۱۴) Occupational Hardiness Questionnaire- OHQ پرسشنامه سرسختی شغلی توسط مورنو جیمز و همکاران در سال (۲۰۱۴) بر اساس نظریه کوباسا به منظور سنجش سرسختی شغلی کارکنان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط اکبری بلوطبنگان و همکاران در سال (۱۳۹۴) اعتباریابی…

ادامه مطلب