پرسشنامه مدیریت دانش نانوکا و همکاران (2015)- 4 سوالی

پرسشنامه مدیریت دانش نانوکا و همکاران (2015)- 4 سوالی Knowledge management questionnaire پرسشنامه مدیریت دانش نانوکا و همکاران (2015) به منظور سنجش مدیریت دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت دانش دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اهداف و استراتژي هاي دانشگاه با…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانمند سازی کارکنان اسپرتیزر و همکاران (1992)- 4 سوالی

پرسشنامه توانمند سازی کارکنان اسپرتیزر و همکاران (1992)- 4 سوالی Empowering employee’s questionnaire پرسشنامه توانمند سازي کارکنان اسپرتیزر و همکاران (1992) به منظور سنجش توانمند سازي کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توانمند سازي کارکنان دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(براي تصمیم…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد کارکنان ماهوونی (2012)- 4 سوالی

پرسشنامه عملکرد کارکنان ماهوونی (2012)- 4 سوالی Employee performance questionnaire پرسشنامه عملکرد کارکنان ماهوونی (2012) به منظور سنجش عملکرد کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد کارکنان دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(توانمندي شما براي نشان دادن منافع در حیطه ي کاري…

ادامه مطلب

پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی لاسیتی و همکاران (1996) – 4 سوالی

پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی لاسیتی و همکاران (1996) – 4 سوالی Information systems questionnaire پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی لاسیتی و همکاران (1996) به منظور سنجش سیستم های اطلاعاتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کیفیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری اخلاقی برون و همکاران (2005)

پرسشنامه رهبری اخلاقی برون و همکاران (2005) Ethical Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری اخلاقی توسط برون و همکاران (2005) به منظور سنجش رهبری اخلاقی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری اخلاقی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این بانک می تواند راه حل هایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت اخلاقي کارکنان آکینو و رید (2002)

پرسشنامه هویت اخلاقي کارکنان آکینو و رید (2002) Employee moral identity questionnaire پرسشنامه هویت اخلاقي کارکنان توسط آکینو و رید (2002) به منظور سنجش هویت اخلاقي کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت اخلاقي کارکنان دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(انواع چیزهایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتراک گذاری دانش کانلی و همکاران (2012)

پرسشنامه اشتراک گذاری دانش کانلی و همکاران (2012) Employee knowledge sharing questionnaire پرسشنامه اشتراک گذاری دانش توسط کانلی و همکاران (2012) به منظور سنجش اشتراک گذاری دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اشتراک گذاری دانش دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(همکار من…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه کنترل شده کارکنان برای به اشتراک گذاری دانش باویک و همکاران (2018)

پرسشنامه انگیزه کنترل شده کارکنان برای به اشتراک گذاری دانش باویک و همکاران (2018) Employee Controlled Motivation for Knowledge Sharing questionnaire پرسشنامه انگیزه کنترل شده کارکنان برای به اشتراک گذاری دانش توسط باویک و همکاران (2018) به منظور سنجش انگیزه کنترل شده کارکنان برای به اشتراک گذاری دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تاب آوری کارکنان بلاک و کرمن (1996)

پرسشنامه تاب آوری کارکنان بلاک و کرمن (1996) Employee resilience questionnaire پرسشنامه تاب آوری کارکنان توسط بلاک و کرمن (1996) به منظور سنجش تاب آوری کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تاب آوری کارکنان دارای 14 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(از برخورد با…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانمندسازی كاركنان اسپريترز و همكاران (1995)

پرسشنامه توانمندسازی كاركنان اسپريترز و همكاران (1995)  Employee empowerment questionnaire پرسشنامه توانمندسازي كاركنان توسط اسپريترز و همكاران (1995) به منظور سنجش توانمندسازي كاركنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توانمندسازي كاركنان دارای 15 سوال و 5 مولفه معنی داری، خودمختاری، موثر بودن و اعتماد می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب