پرسشنامه رهبری اخلاق مدار کیم و برایمر (2011)

پرسشنامه رهبری اخلاق مدار کیم و برایمر (2011) Ethical leadership organizations پرسشنامه رهبری اخلاق مدار توسط کیم و برایمر (2011) به منظور سنجش رهبری اخلاق مدار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری اخلاق مدار دارای 23 سوال و 4 مولفه صداقت، تسهیم قدرت، رهنمودهای اخلاقی و انصاف می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه جانشین پروری (1388)

پرسشنامه جانشین پروری (1388) Succession breeding organizations پرسشنامه جانشین پروری توسط متقی و بهشتی فر(1388) به منظور سنجش جانشین پروری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جانشین پروری دارای 43 سوال و 3 مولفه عوامل سازمانی، عوامل فردی و عوامل فرایندی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای انحرافی بنت و رابینسون (2000)

پرسشنامه رفتارهای انحرافی بنت و رابینسون (2000) Deviant Behaviors questionnaire پرسشنامه رفتارهای انحرافی توسط بنت و رابینسون (2000) به منظور سنجش رفتارهای انحرافی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای انحرافی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(ترک کردن محل کار بدون اجازه و…

ادامه مطلب

پرسشنامه فشار کاری وندوردوف (1991)

پرسشنامه فشار کاری وندوردوف (1991) Work overload questionnaire پرسشنامه فشار کاری توسط وندوردوف (1991) به منظور سنجش فشار کاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فشار کاری دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(بسیار سخت کار کردن از ضروریات شغل من است) به سنجش…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد سازمانی ونگ و همکاران (2010)

پرسشنامه عملکرد سازمانی ونگ و همکاران (2010) Organizational performance questionnaire پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط ونگ همکاران (2010) به منظور سنجش عملکرد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(سرعت رسیدگی به شکایات مشتری (در مقایسه با…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی موسی و همکاران(2020)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی موسی و همکاران(2020) Organizational citizenship behavior questionnaire پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط موسی و همکاران (2020) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برای کمك به…

ادامه مطلب

پرسشنامه نشاط سازمانی موسی و همکاران(2020)

پرسشنامه نشاط سازمانی موسی و همکاران(2020) Organizational happiness questionnaire پرسشنامه نشاط سازمانی توسط موسی و همکاران (2020) به منظور سنجش نشاط سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نشاط سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در کارم همیشه استقامت می کنم، حتی وقتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط با کار وندن بروک و همکاران (2010)

پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط با کار وندن بروک و همکاران (2010) The Work-Related Basic Need Satisfaction Scale پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط با کار توسط وندن بروک و همکاران (2010) به منظور سنجش نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط با کار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط…

ادامه مطلب

پرسشنامه آنتروپی سازمانی وایسببرگ (2002)

پرسشنامه آنتروپی سازمانی وایسببرگ (2002) Organizational Entropy questionnaire پرسشنامه آنتروپی سازمانی توسط وایسببرگ (2002) به منظور سنجش آنتروپی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آنتروپی سازمانی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(به کار بردن امکانات شخصی برای استفاده شخصی) به سنجش آنتروپی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار ضد شهروندی سازمانی (1392)

پرسشنامه رفتار ضد شهروندی سازمانی (1392) Organizational Anti- Citizenship Behavior questionnaire پرسشنامه رفتار ضد شهروندی سازمانی توسط رحمانی (1392) به منظور سنجش رفتار ضد شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار ضد شهروندی سازمانی دارای 24 سوال و 5 مولفه لجباری و خودسری، مقاومت در برابر اقتدار، طفره…

ادامه مطلب