پرسشنامه استاندارد خود راهبری در یادگیری فیشر و همکاران ۲۰۰۱

      پرسشنامه استاندارد خود راهبری در یادگیری فیشر و همکاران ۲۰۰۱ پرسشنامه خود راهبری در یادگیری توسط فیشر و همکاران در سال (۲۰۰۱) به منظور سنجش خود راهبری در یادگیری آموزشی طراحی و تدوین شده و در ایران توسط نادی و سجادیان در سال (۱۳۸۵) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۴۱ سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد توافق استاد و دانشجو ویلسون و همکاران ۲۰۱۳ فرم کوتاه ۱۵ سوالی

      پرسشنامه استاندارد توافق استاد و دانشجو ویلسون و همکاران ۲۰۱۳ فرم کوتاه ۱۵ سوالی پرسشنامه توافق استاد و دانشجو توسط ویسلون و همکاران در سال (۲۰۱۳) به منظور سنجش توافق استاد و دانشجو طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و شامل ۲ مولفه مشارکت دانشجو و ادراکات مدرس…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران ۲۰۰۲

      پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران ۲۰۰۲ پرسشنامه اشتیاق تحصیلی توسط شافلی و همکاران در سال (۲۰۰۲) به منظور سنجش اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال و شامل ۳ مولفه نیرومندی، وقف خود و جذب می باشد و بر اساس طیف پنج…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد استرس دوران دانشجویی گادزلا ۱۹۹۴

      پرسشنامه استاندارد استرس دوران دانشجویی گادزلا ۱۹۹۴ Student-life stress inventory پرسشنامه استرس دوران دانشجویی توسط گادزلا در سال (۱۹۹۴) به منظور سنجش استرس دوران دانشجویی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵۱ سوال و حاوی ۹ مولفه، که شامل ۵ بخش تنش­گر های تحصیلی (ناکامی ها، تعارضات، فشارها، تغییرات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس مارش ۱۹۸۲

      پرسشنامه استاندارد ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس مارش ۱۹۸۲ پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس توسط مارش در سال (۱۹۸۲) به منظور ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال و شامل ۶ مولفه یادگیری، علاقمندی به روس تدریس استاد، تعامل گروهی، رابطه استاد- دانشجو،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای کادوزیر ۲۰۰۲

      پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای کادوزیر ۲۰۰۲ پرسشنامه اخلاق حرفه ای توسط کادوزیر در سال (۲۰۰۲) به منظور سنجش اخلاق حرفه ای طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۸ مولفه رعایت ارزشها، صادق بودن، همدردی با دیگران، مسؤولیت پذیری، عدالت و انصاف، وفاداری، برتری جویی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی  مورمن و بلک لی ۱۹۹۵

      پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی  مورمن و بلک لی ۱۹۹۵ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط مورمن و بلک لی در سال (۱۹۹۵) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و شامل ۴ مولفه کمک میان فردی، ابتکار عمل فردی، مجاهدت فردی، تقویت و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی توره ۱۳۸۵

      پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی توره ۱۳۸۵ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط توره در سال (۱۳۸۵) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۹ سوال و شامل ۶ مولفه  فداکاری، مشارکت، جوانمردی، توجه، وفاداری و وظیفه شناسی می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی ۱۵ سوالی

      پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی ۱۵ سوالی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط علیزاده در سال (۱۳۹۵) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (همواره می کوشد تا در عمل، دانش…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد جهت گیری هدف شغلی فن دوال ۱۹۹۷

      پرسشنامه استاندارد جهت گیری هدف شغلی فن دوال ۱۹۹۷ (Economic Individualism Inventory (EII پرسشنامه جهت گیری هدف شغلی توسط فن دوال (۱۹۹۷) به منظور سنجش فردگرایی اقتصادی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال و شامل ۳ مولفه جهت گیری هدف یادگیری، جهت گیری هدف عملکرد- گرایش و جهت…

ادامه مطلب