پرسشنامه استاندارد یادگیری خود راهبر فیشر و همکاران ۲۰۰۱

      پرسشنامه استاندارد یادگیری خود راهبر فیشر و همکاران ۲۰۰۱ پرسشنامه یادگیری خود راهبر توسط فیشر و همکاران در سال (۲۰۰۱) به منظور سنجش خود راهبری افراد در یادگیری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۹ سوال و شامل ۳ مولفه خودمدیریتی و تمایل به یادگیری و خود کنترلی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هوش معنوی فرهوش و همکاران ۱۳۹۸

      پرسشنامه استاندارد هوش معنوی فرهوش و همکاران ۱۳۹۸ پرسشنامه هوش معنوی دانشجوی مسلمان توسط فرهوش و همکاران در سال (۱۳۹۸) به منظور سنجش هوش معنوی دانشجویان مسلمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و شامل ۳ مولفه تاب آوری معنوی، احساس نزدیکی به خدا و هدفمندی معنوی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تصمیم گیری حرفه ای دانشجویان بتز و لزو ۱۹۹۶

      پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تصمیم گیری حرفه ای دانشجویان بتز و لزو ۱۹۹۶ پرسشنامه خودکارآمدی تصمیم گیری حرفه ای (شغلی) دانشجویان توسط بتز و لزو در سال (۱۹۹۶) به منظور سنجش خودکارآمدی تصمیم گیری حرفه ای دانشجویان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۵ مولفه تعهد حرفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی پژوهشی هولدن و همکاران ۱۹۹۹

      پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی پژوهشی هولدن و همکاران ۱۹۹۹ پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی توسط هولدن و همکاران در سال (۱۹۹۹) به منظور سنجش خودکارآمدی پژوهشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۹ می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (استفاده از گزینه های مختلف پژوهشی به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خود راهبری در یادگیری فیشر و همکاران ۲۰۰۱

      پرسشنامه استاندارد خود راهبری در یادگیری فیشر و همکاران ۲۰۰۱ پرسشنامه خود راهبری در یادگیری توسط فیشر و همکاران در سال (۲۰۰۱) به منظور سنجش خود راهبری در یادگیری آموزشی طراحی و تدوین شده و در ایران توسط نادی و سجادیان در سال (۱۳۸۵) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۴۱ سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد توافق استاد و دانشجو ویلسون و همکاران ۲۰۱۳ فرم کوتاه ۱۵ سوالی

      پرسشنامه استاندارد توافق استاد و دانشجو ویلسون و همکاران ۲۰۱۳ فرم کوتاه ۱۵ سوالی پرسشنامه توافق استاد و دانشجو توسط ویسلون و همکاران در سال (۲۰۱۳) به منظور سنجش توافق استاد و دانشجو طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و شامل ۲ مولفه مشارکت دانشجو و ادراکات مدرس…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران ۲۰۰۲

      پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران ۲۰۰۲ پرسشنامه اشتیاق تحصیلی توسط شافلی و همکاران در سال (۲۰۰۲) به منظور سنجش اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال و شامل ۳ مولفه نیرومندی، وقف خود و جذب می باشد و بر اساس طیف پنج…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد استرس دوران دانشجویی گادزلا ۱۹۹۴

      پرسشنامه استاندارد استرس دوران دانشجویی گادزلا ۱۹۹۴ Student-life stress inventory پرسشنامه استرس دوران دانشجویی توسط گادزلا در سال (۱۹۹۴) به منظور سنجش استرس دوران دانشجویی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵۱ سوال و حاوی ۹ مولفه، که شامل ۵ بخش تنش­گر های تحصیلی (ناکامی ها، تعارضات، فشارها، تغییرات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس مارش ۱۹۸۲

      پرسشنامه استاندارد ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس مارش ۱۹۸۲ پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس توسط مارش در سال (۱۹۸۲) به منظور ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال و شامل ۶ مولفه یادگیری، علاقمندی به روس تدریس استاد، تعامل گروهی، رابطه استاد- دانشجو،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای کادوزیر ۲۰۰۲

      پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای کادوزیر ۲۰۰۲ پرسشنامه اخلاق حرفه ای توسط کادوزیر در سال (۲۰۰۲) به منظور سنجش اخلاق حرفه ای طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۸ مولفه رعایت ارزشها، صادق بودن، همدردی با دیگران، مسؤولیت پذیری، عدالت و انصاف، وفاداری، برتری جویی و…

ادامه مطلب