پرسشنامه تصویر برند بیلجین (2018)

پرسشنامه تصویر برند بیلجین (2018) Brand Image questionnaire پرسشنامه تصویر برند توسط بیلجین (2018) به منظور سنجش تصویر برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تصویر برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(حافظه ی چشمگیری در مورد شرکت های تولید کننده مواد غذایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه آگاهی از برند بیلجین (2018)

پرسشنامه آگاهی از برند بیلجین (2018) Brand Awareness questionnaire پرسشنامه آگاهی از برند توسط بیلجین (2018) به منظور سنجش آگاهی از برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آگاهی از برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(همواره محصولات شرکت های تولید کننده مواد…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایتمندی چن و لین (2019)

پرسشنامه رضایتمندی چن و لین (2019) Satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایتمندی توسط چن و لین (2019) به منظور سنجش رضایتمندی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایتمندی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (این رسانه اجتماعی برای انجام فعالیت های بازاریابی خود، همواره بهترین…

ادامه مطلب

پرسشنامه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی اسماعیل (2017)

پرسشنامه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی اسماعیل (2017) Social Media Marketing Activities questionnaire پرسشنامه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی توسط اسماعیل (2017) به منظور سنجش فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی دارای 4 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش درک شده اسماعیل (2017)

پرسشنامه ارزش درک شده اسماعیل (2017) Perceived Value questionnaire پرسشنامه ارزش درک شده توسط اسماعیل (2017) به منظور سنجش ارزش درک شده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش درک شده دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در مقایسه با قیمتی که پرداخت می کنیم،…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاريابی کاتلر (2006)

پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاريابی کاتلر (2006) Effectiveness of marketing activities questionnaire پرسشنامه اثربخشي فعالیت های بازاريابي توسط کاتلر (2006) به منظور سنجش اثربخشي فعالیت‌های بازاريابی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اثربخشي فعالیت های بازاريابی دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کارمندان تشویق…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی محتوای دیجیتال هالبک و مک کی (2019)

پرسشنامه بازاریابی محتوای دیجیتال هالبک و مک کی (2019) Digital Content Marketing questionnaire پرسشنامه بازاریابی محتوای دیجیتال توسط هالبک و مک کی (2019) به منظور سنجش بازاریابی محتوای دیجیتال طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی محتوای دیجیتال دارای 18 سوال و 4 مولفه برنامه ریزی بازاریابی دیجیتال، حضور در…

ادامه مطلب

پرسشنامه رسانه های اجتماعی سئو و پارک (2018)

پرسشنامه  رسانه های اجتماعی سئو و پارک (2018) Social Media questionnaire پرسشنامه رسانه های اجتماعی توسط سئو و پارک (2018) به منظور سنجش رسانه های اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رسانه های اجتماعی دارای 11 سوال و 5 مولفه سرگرمی، اثرمتقابل، مدرن بودن، سفارشی سازی و ریسک پذیری می…

ادامه مطلب

پرسشنامه قابلیت های سیستم های اطلاعاتی ساتانو کومار (2017)

پرسشنامه قابلیت های سیستم های اطلاعاتی ساتانو کومار (2017) Information Systems Capabilities questionnaire پرسشنامه قابلیت های سیستم های اطلاعاتی توسط ساتانو کومار (2017) به منظور سنجش قابلیت های سیستم های اطلاعاتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قابلیت های سیستم های اطلاعاتی دارای 20 سوال می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرمایه گذاری فناوری اطلاعات راویچاندران (2017)

پرسشنامه سرمایه گذاری فناوری اطلاعات راویچاندران (2017) Information Systems Capabilities questionnaire پرسشنامه سرمایه گذاری فناوری اطلاعات توسط راویچاندران (2017) به منظور سنجش سرمایه گذاری فناوری اطلاعات طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سرمایه گذاری فناوری اطلاعات دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(سخت افزار…

ادامه مطلب