پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی  مورمن و بلک لی ۱۹۹۵

      پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی  مورمن و بلک لی ۱۹۹۵ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط مورمن و بلک لی در سال (۱۹۹۵) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و شامل ۴ مولفه کمک میان فردی، ابتکار عمل فردی، مجاهدت فردی، تقویت و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی توره ۱۳۸۵

      پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی توره ۱۳۸۵ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط توره در سال (۱۳۸۵) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۹ سوال و شامل ۶ مولفه  فداکاری، مشارکت، جوانمردی، توجه، وفاداری و وظیفه شناسی می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی ۱۵ سوالی

      پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی ۱۵ سوالی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط علیزاده در سال (۱۳۹۵) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (همواره می کوشد تا در عمل، دانش…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد جهت گیری هدف شغلی فن دوال ۱۹۹۷

      پرسشنامه استاندارد جهت گیری هدف شغلی فن دوال ۱۹۹۷ (Economic Individualism Inventory (EII پرسشنامه جهت گیری هدف شغلی توسط فن دوال (۱۹۹۷) به منظور سنجش فردگرایی اقتصادی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال و شامل ۳ مولفه جهت گیری هدف یادگیری، جهت گیری هدف عملکرد- گرایش و جهت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شایستگی هیجانی- اجتماعی دانش آموزان زو و جی ۲۰۱۲

      پرسشنامه استاندارد شایستگی هیجانی- اجتماعی دانش آموزان زو و جی ۲۰۱۲ (social emotional competence questionnaire (SECQ پرسشنامه شایستگی هیجانی- اجتماعی توسط زو و جی در سال (۲۰۱۲) به منظور سنجش شایستگی هیجانی- اجتماعی در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۵ مولفه خودآگاهی، آگاهی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی دانش آموزان پایوا و همکاران ۲۰۱۴

      پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی دانش آموزان پایوا و همکاران ۲۰۱۴ (social capital questionnaire for adolescent students (SCQ-AS پرسشنامه سرمایه اجتماعی توسط پایوا و همکاران در سال (۲۰۱۴) به منظور سنجش سرمایه اجتماعی دانش آموزان نوجوان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و شامل ۴ مولفه  انسجام در مدرسه،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تسهیل نوآوری

      پرسشنامه استاندارد تسهیل نوآوری پرسشنامه تسهیل نوآوری توسط سلیم زاده و همکاران در سال (۱۳۹۵) به منظور سنجش تسهیل نوآوری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (کارکنان سازمان دارای چشم انداز مشترک هستند و در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ادراک مشتری از کیفیت خدمات پاراسارامن ۱۹۸۵

      پرسشنامه استاندارد ادراک مشتری از کیفیت خدمات پاراسارامن ۱۹۸۵ پرسشنامه ادراک مشتری از کیفیت خدمات توسط پاراسارامن در سال (۱۹۸۵) با استفاده از شاخص   SERVQUAL به منظور سنجش ادراک مشتری از کیفیت خدمات طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال و شامل ۵ مولفه محسوس بودن، قابلیت اعتماد، پاسخگویی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری زیتمال و همکارن ۱۹۹۶

      پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری زیتمال و همکارن ۱۹۹۶ پرسشنامه وفاداری مشتری توسط زیتمال و همکاران در سال (۱۹۹۶) به منظور سنجش وفاداری مشتری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند(تا چه حد شما مایل به گفتن…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری مالولس ۱۹۹۷

      پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری مالولس ۱۹۹۷ پرسشنامه رضایت مشتری توسط مالولس در سال (۱۹۹۷) به منظور سنجش رضایت مشتری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۹ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند(سرویس های خدماتی شرکت ……….. مطابق با انتظارات شما می باشد.)…

ادامه مطلب