پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی دی پاولا و هوی ۲۰۰۴

      پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی دی پاولا و هوی ۲۰۰۴ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی در مدارس توسط دی پاولا و هوی در سال (۲۰۰۴) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی معلمان در مدارس طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی کردنول ۲۰۰۷

      پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی کردنول ۲۰۰۷ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط کردنول در سال (۲۰۰۷) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۹ سوال و شامل ۷ مولفه رفتارهای کمکی، اطاعت سازمانی، جوانمردی، وفاداری سازمانی، ابتکار فردی، رفتار مدنی و توسعه خود می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی گروهی معلمان ویگودا و همکاران ۲۰۰۷

      پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی گروهی معلمان ویگودا و همکاران ۲۰۰۷ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی گروهی معلمان توسط ویگودا و همکاران در سال (۲۰۰۷) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی گروهی معلمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال و شامل ۳ مولفه رفتار شهروندی سازمانی در سطح فردی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی هیل ۲۰۰۲

      پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی هیل ۲۰۰۲ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط هیل در سال (۲۰۰۲) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال و شامل ۳ مولفه رفتارهای کمکی، آداب اجتماعی و جوانمردی می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بورادوس ۲۰۰۵، ۱۳ سوالی

      پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی واکولا و بورادوس ۲۰۰۵ – ۱۳ سوالی پرسشنامه سکوت سازمانی توسط واکولا و بورادوس در سال (۲۰۰۵) به منظور سنجش سکوت سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال و شامل ۳ مولفه سکوت تدافعی، سکوت مطیع و سکوت نوع دوستانه می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی واکولا و بورادوس ۲۰۰۵ – ۱۵ سوالی

      پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی واکولا و بورادوس ۲۰۰۵ – ۱۵ سوالی پرسشنامه سکوت سازمانی توسط واکولا و بورادوس در سال (۲۰۰۵) به منظور سنجش سکوت سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و شامل ۳ مولفه نگرش مدیریت عالی به سکوت، نگرش سرپرست به سکوت و فرصت های…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد یادگیری خود راهبر فیشر و همکاران ۲۰۰۱

      پرسشنامه استاندارد یادگیری خود راهبر فیشر و همکاران ۲۰۰۱ پرسشنامه یادگیری خود راهبر توسط فیشر و همکاران در سال (۲۰۰۱) به منظور سنجش خود راهبری افراد در یادگیری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۹ سوال و شامل ۳ مولفه خودمدیریتی و تمایل به یادگیری و خود کنترلی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هوش معنوی فرهوش و همکاران ۱۳۹۸

      پرسشنامه استاندارد هوش معنوی فرهوش و همکاران ۱۳۹۸ پرسشنامه هوش معنوی دانشجوی مسلمان توسط فرهوش و همکاران در سال (۱۳۹۸) به منظور سنجش هوش معنوی دانشجویان مسلمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و شامل ۳ مولفه تاب آوری معنوی، احساس نزدیکی به خدا و هدفمندی معنوی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تصمیم گیری حرفه ای دانشجویان بتز و لزو ۱۹۹۶

      پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تصمیم گیری حرفه ای دانشجویان بتز و لزو ۱۹۹۶ پرسشنامه خودکارآمدی تصمیم گیری حرفه ای (شغلی) دانشجویان توسط بتز و لزو در سال (۱۹۹۶) به منظور سنجش خودکارآمدی تصمیم گیری حرفه ای دانشجویان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۵ مولفه تعهد حرفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی پژوهشی هولدن و همکاران ۱۹۹۹

      پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی پژوهشی هولدن و همکاران ۱۹۹۹ پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی توسط هولدن و همکاران در سال (۱۹۹۹) به منظور سنجش خودکارآمدی پژوهشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۹ می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (استفاده از گزینه های مختلف پژوهشی به…

ادامه مطلب