پرسشنامه رهبری خدمتگزار (1388)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار (1388) Servant Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خدمتگزار توسط قلی پور و همکاران (1388) به منظور سنجش رهبری خدمتگزار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خدمتگزار دارای 28 سوال و 4 مولفه خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد و مهرورزی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه امنیت روانی کارملی و همکاران (2010)

پرسشنامه امنیت روانی کارملی و همکاران (2010) Psychological Safety questionnaire پرسشنامه امنیت روانی توسط کارملی و همکاران (2010) بر اساس پرسشنامه ادمونسون (1999) به منظور سنجش امنیت روانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه امنیت روانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برای من…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار نوآورانه هولمن و همکاران (2012)

پرسشنامه رفتار نوآورانه هولمن و همکاران (2012) Innovative Behavior questionnaire پرسشنامه رفتار نوآورانه توسط هولمن و همکاران (2012) به منظور سنجش رفتار نوآورانه  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار نوآورانه  دارای 9 سوال  و سه مولفه خلق ایده، ارتقاء ایده و اجرای ایده می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار صدای کارکنان لیانگ و همکاران (2012)

پرسشنامه رفتار صدای کارکنان لیانگ و همکاران (2012) Voice Behavior questionnaire پرسشنامه رفتار صدای کارکنان توسط لیانگ و همکاران (2012) به منظور سنجش رفتار صدای کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار صدای کارکنان دارای 10 سوال  و 2 مولفه صدای ترویج و صدای منع کننده می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شغلی هری و همكاران (2004)

پرسشنامه رفتار شغلی هری و همكاران (2004) Job Behavior questionnaire پرسشنامه رفتار شغلی توسط هری و همکاران (2004) به منظور سنجش رفتار شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شغلی دارای 18 سوال و 4 مولفه صلاحیت کار، ابتکار و اعتماد به نفس در شغل، قابلیت اعتماد به نفس…

ادامه مطلب

پرسشنامه سواد اخلاقی توانا (2007)

پرسشنامه سواد اخلاقی توانا (2007) Moral Literacy questionnaire پرسشنامه سواد اخلاقی توسط توانا (2007) به منظور سنجش سواد اخلاقی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سواد اخلاقی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کارمندان در این سازمان، افرادی را می بینند که باوجود نقض…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری اخلاقی کارلشون و همكاران (2011) – 24 سوالی

پرسشنامه رهبری اخلاقی کارلشون و همكاران (2011) – 24 سوالی Ethical Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری اخلاقی توسط کارلشون و همكاران (2011) به منظور سنجش رهبری اخلاقی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری اخلاقی دارای 24 سوال و 5 مولفه انصاف، جهت گیری فردی، رهنمودهای اخلاقی، اشتراك قدرت،  و شفافیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار اخلاقی کارکنان لو و لین (2013)

پرسشنامه رفتار اخلاقی کارکنان لو و لین (2013) Employees’ Ethical Behavior questionnaire پرسشنامه رفتار اخلاقی کارکنان توسط لو و لین (2013) به منظور سنجش رفتار اخلاقی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار اخلاقی کارکنان دارای 16 سوال و 2 مولفه رفتار اخلاقی هنجاری و رفتار اخلاقی حقوقی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه تناسب فرد-شغل ساکس و اشفورت (1997) – 4 سوالی

پرسشنامه تناسب فرد-شغل ساکس و اشفورت (1997) – 4 سوالی Person-job fit questionnaire پرسشنامه تناسب فرد-شغل توسط ساکس و اشفورت (1997) به منظور سنجش تناسب فرد-شغل طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تناسب فرد–شغل دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(احساس می کنم دانش،…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت رهبری والومبا و هارتنل (2011)

پرسشنامه هویت رهبری والومبا و هارتنل (2011) Leader Identification questionnaire پرسشنامه هویت رهبری توسط والومبا و هارتنل (2011) به منظور سنجش هویت رهبری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت رهبری دارای 10 می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(موقتی شخصی از مدیر من انتقاد می کند…

ادامه مطلب