پرسشنامه رفتار توانمندساز رهبری کنزاک و همکاران (2000)

پرسشنامه رفتار توانمندساز رهبری کنزاک و همکاران (2000) Leadership empowerment behavior questionnaire Konczak & et al پرسشنامه رفتار توانمندساز رهبری توسط کنزاک و همکاران (2000) به منظور سنجش رفتار توانمندساز رهبری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار توانمندساز رهبری دارای 17 سوال و 6 مولفه تفویض اختیار، پاسخگویی، تصمیم…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتیاد به پرکاری مارلی ماچلویتز (1980)

پرسشنامه اعتیاد به پرکاری مارلی ماچلویتز (1980) Addiction to work (Workaholism) questionnaire پرسشنامه اعتیاد به پرکاری توسط مارلی ماچلویتز (1980) به منظور سنجش اعتیاد به پرکاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتیاد به پرکاری دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من آنقدر پر…

ادامه مطلب

پرسشنامه درگیری شغلی مگینسون و کلاتربرگ (1988)

پرسشنامه درگیری شغلی مگینسون و کلاتربرگ (1988) Job Involvement questionnaire پرسشنامه درگیری شغلی توسط مگینسون و کلاتربرگ (1988) به منظور سنجش درگیری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه درگیری شغلی دارای 20 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(علاوه بر ساعت موظف كاری ام، در…

ادامه مطلب

پرسشنامه قصد ترک شغل کامن و همکاران (1983)

پرسشنامه قصد ترک شغل کامن و همکاران (1983) Turnover intention questionnaire پرسشنامه قصد ترک شغل توسط کامن و همکاران (1983) به منظور سنجش قصد ترک شغل طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قصد ترک شغل دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از شغلم…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی وتن و کمرون (2002)- 15 سوالی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی وتن و کمرون (2002)- 15 سوالی Psychological empowerment questionnaire پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی توسط وتن و کمرون (2002) به منظور سنجش توانمندسازی روانشناختی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی دارای 15 سوال و 5 مولفه احساس شایستگی، احساس خودمختاری، احساس موثر بودن، احساس معنی داری و…

ادامه مطلب

پرسشنامه یادگیری حرفه ای معلمان گیجسل و همکاران (2001)

پرسشنامه یادگیری حرفه ای معلمان گیجسل و همکاران (2001) Teachers’ Professional Learning questionnaire پرسشنامه یادگیری حرفه ای معلمان توسط گیجسل، اسلیجرس، وان دن برگ و کچترمنز (2001) به منظور سنجش یادگیری حرفه ای معلمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه یادگیری حرفه ای معلمان دارای 17 سوال و 3 مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت دانش مدرسه (1394)

پرسشنامه مدیریت دانش مدرسه (1394) School Knowledge Management questionnaire پرسشنامه مدیریت دانش مدرسه توسط پورشافعی و همکاران (1394) به منظور سنجش مدیریت دانش مدرسه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت دانش مدرسه دارای 24 سوال و 4 مولفه اکتساب و خلق دانش، سازماندهی دانش، تبادل و اشتراک دانش و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری فروتن اونز و همکاران (2013)

پرسشنامه رهبری فروتن اونز و همکاران (2013) Humble Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری فروتن توسط اونز و همکاران (2013) به منظور سنجش رهبری فروتن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری فروتن دارای 9 سوال  و سه مولفه تصدیق محدودیت فردی، قدردانی از نقاط قوت دیگران و تعلیم پذیری می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری فراگیر کارملی و همکاران (2010)

پرسشنامه رهبری فراگیر کارملی و همکاران (2010) Inclusive leadership questionnaire پرسشنامه رهبری فراگیر توسط کارملی و همکاران (2010) به منظور سنجش رهبری فراگیر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری فراگیر دارای 9 سوال  و سه مولفه باز بودن، در دسترس بودن و دسترسی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه دلبستگی به برند ون و همکاران (2019)

پرسشنامه دلبستگی به برند ون و همکاران (2019) Brand Attachment questionnaire پرسشنامه دلبستگی به برند توسط ون و همکاران (2019) به منظور سنجش دلبستگی به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه دلبستگی به برند دارای 10 سوال و دو مولفه پیوند احساسی و ارتباط خود با برند می باشد…

ادامه مطلب