پرسشنامه هویت اخلاقي کارکنان آکینو و رید (2002)

پرسشنامه هویت اخلاقي کارکنان آکینو و رید (2002) Employee moral identity questionnaire پرسشنامه هویت اخلاقي کارکنان توسط آکینو و رید (2002) به منظور سنجش هویت اخلاقي کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت اخلاقي کارکنان دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(انواع چیزهایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتراک گذاری دانش کانلی و همکاران (2012)

پرسشنامه اشتراک گذاری دانش کانلی و همکاران (2012) Employee knowledge sharing questionnaire پرسشنامه اشتراک گذاری دانش توسط کانلی و همکاران (2012) به منظور سنجش اشتراک گذاری دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اشتراک گذاری دانش دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(همکار من…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه کنترل شده کارکنان برای به اشتراک گذاری دانش باویک و همکاران (2018)

پرسشنامه انگیزه کنترل شده کارکنان برای به اشتراک گذاری دانش باویک و همکاران (2018) Employee Controlled Motivation for Knowledge Sharing questionnaire پرسشنامه انگیزه کنترل شده کارکنان برای به اشتراک گذاری دانش توسط باویک و همکاران (2018) به منظور سنجش انگیزه کنترل شده کارکنان برای به اشتراک گذاری دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تاب آوری کارکنان بلاک و کرمن (1996)

پرسشنامه تاب آوری کارکنان بلاک و کرمن (1996) Employee resilience questionnaire پرسشنامه تاب آوری کارکنان توسط بلاک و کرمن (1996) به منظور سنجش تاب آوری کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تاب آوری کارکنان دارای 14 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(از برخورد با…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانمندسازی كاركنان اسپريترز و همكاران (1995)

پرسشنامه توانمندسازی كاركنان اسپريترز و همكاران (1995)  Employee empowerment questionnaire پرسشنامه توانمندسازي كاركنان توسط اسپريترز و همكاران (1995) به منظور سنجش توانمندسازي كاركنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توانمندسازي كاركنان دارای 15 سوال و 5 مولفه معنی داری، خودمختاری، موثر بودن و اعتماد می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش های محصول اخگری و همکاران (2018)

پرسشنامه ارزش های محصول اخگری و همکاران (2018) Product values questionnaire پرسشنامه ارزش های محصول توسط اخگری و همکاران (2018) به منظور سنجش ارزش های محصول طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش های محصول  دارای 7 سوال و 2 مولفه ارزش لذت و ارزش سودمندی می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتری اخگری و همکاران (2018)

پرسشنامه رضایت مشتری اخگری و همکاران (2018) Customer satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت مشتری توسط اخگری و همکاران (2018) به منظور سنجش رضایت مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتری دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من احساس می کنم که روش برخورد…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مشتری اخگری و همکاران (2018)

پرسشنامه وفاداری مشتری اخگری و همکاران (2018) Customer Loyalty questionnaire پرسشنامه وفاداری مشتری توسط اخگری و همکاران (2018) به منظور سنجش وفاداری مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مشتری دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(خدماتی که توسط این فروشگاه ارائه می…

ادامه مطلب

پرسشنامه انتظارات مشتری چیو و همکاران (2011)

پرسشنامه انتظارات مشتری چیو و همکاران (2011) Customer expectations questionnaire پرسشنامه انتظارات مشتری توسط چیو و همکاران (2011) به منظور سنجش انتظارات مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انتظارات مشتری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(ساخت و سفارش کالا قبل از خرید…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش ادراک شده چیو و همکاران (2011)

پرسشنامه ارزش ادراک شده چیو و همکاران (2011) Perceived value questionnaire پرسشنامه ارزش ادراک شده توسط چیو و همکاران (2011) به منظور سنجش ارزش ادراک شده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش ادراک شده دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(وقتی که قیمت…

ادامه مطلب