پرسشنامه رهبری فداکارانه دی کریمر و ون کینپنبرگ (2004)

پرسشنامه رهبری فداکارانه دی کریمر و ون کینپنبرگ (2004) Self-sacrificial leadership questionnaire پرسشنامه رهبری فداکارانه توسط دی کریمر و ون کینپنبرگ (2004) به منظور سنجش رهبری فداکارانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری فداکارانه دارای 5 می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من همیشه می توانم…

ادامه مطلب

پرسشنامه فاصله قدرت (1393)

پرسشنامه فاصله قدرت (1393) Power Distance questionnaire پرسشنامه فاصله قدرت توسط رفیعی و همکاران (1393) به منظور سنجش فاصله قدرت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فاصله قدرت دارای 27 سوال و 7 مولفه سلسله مراتب، پاداش، جو سازمانی، تصمیم گیری، ارتباط، یادگیری سازمانی، و مدیریت می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری توانمند ساز اهرن و همکاران (2005)

پرسشنامه  رهبری توانمند ساز اهرن و همکاران (2005) Empowering Leadership Questionnaire پرسشنامه رهبری توانمند ساز توسط  اهرن و همکاران (2005) به منظور سنجش رهبری توانمند ساز طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری توانمند ساز دارای 12 سوال  و 4 مولفه معنی داری شغل، اعتماد به عملکرد بالا، استقلال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شغلی پویا بیتمن (1993)

پرسشنامه رفتار شغلی پویا بیتمن (1993) Dynamic Career Behavior Questionnaire پرسشنامه رفتار شغلی پویا توسط بیتمن (1993) به منظور سنجش رفتار شغلی پویا طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شغلی پویا دارای 17 می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اگر به ایده ای که در سر…

ادامه مطلب

پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف (2007)

پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف (2007) Organizational Vitality questionnaire پرسشنامه نشاط سازمانی توسط کرولف (2007) به منظور سنجش نشاط سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نشاط سازمانی دارای 23 سوال و 6 مولفه یادگیری، خودگشودگی، مشارکت، مثبت اندیشی، معنادار بودن کار و علاقه به کار می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت دانش نانوکا و همکاران (2015)- 4 سوالی

پرسشنامه مدیریت دانش نانوکا و همکاران (2015)- 4 سوالی Knowledge management questionnaire پرسشنامه مدیریت دانش نانوکا و همکاران (2015) به منظور سنجش مدیریت دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت دانش دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اهداف و استراتژي هاي دانشگاه با…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانمند سازی کارکنان اسپرتیزر و همکاران (1992)- 4 سوالی

پرسشنامه توانمند سازی کارکنان اسپرتیزر و همکاران (1992)- 4 سوالی Empowering employee’s questionnaire پرسشنامه توانمند سازي کارکنان اسپرتیزر و همکاران (1992) به منظور سنجش توانمند سازي کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توانمند سازي کارکنان دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(براي تصمیم…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد کارکنان ماهوونی (2012)- 4 سوالی

پرسشنامه عملکرد کارکنان ماهوونی (2012)- 4 سوالی Employee performance questionnaire پرسشنامه عملکرد کارکنان ماهوونی (2012) به منظور سنجش عملکرد کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد کارکنان دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(توانمندي شما براي نشان دادن منافع در حیطه ي کاري…

ادامه مطلب

پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی لاسیتی و همکاران (1996) – 4 سوالی

پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی لاسیتی و همکاران (1996) – 4 سوالی Information systems questionnaire پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی لاسیتی و همکاران (1996) به منظور سنجش سیستم های اطلاعاتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کیفیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری اخلاقی برون و همکاران (2005)

پرسشنامه رهبری اخلاقی برون و همکاران (2005) Ethical Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری اخلاقی توسط برون و همکاران (2005) به منظور سنجش رهبری اخلاقی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری اخلاقی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این بانک می تواند راه حل هایی…

ادامه مطلب