پرسشنامه کیفیت خدمات ادراک شده چیو و همکاران (2011)

پرسشنامه کیفیت خدمات ادراک شده چیو و همکاران (2011) Perceived service quality questionnaire پرسشنامه کیفیت خدمات ادراک شده توسط چیو و همکاران (2011) به منظور سنجش کیفیت خدمات ادراک شده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کیفیت خدمات ادراک شده دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مشتری چیو و همکاران (2011)

پرسشنامه وفاداری مشتری چیو و همکاران (2011) Customer loyalty questionnaire پرسشنامه وفاداری مشتری توسط چیو و همکاران (2011) به منظور سنجش وفاداری مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مشتری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من به شخصه تمایل دروتی برای ادامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتری چیو و همکاران (2011)

پرسشنامه رضایت مشتری چیو و همکاران (2011) Customer satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت مشتری توسط چیو و همکاران (2011) به منظور سنجش رضایت مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این شرکت در مقایسه با سایر رقبا…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنبلی اجتماعی حسینی (2008)

پرسشنامه تنبلی اجتماعی حسینی (2008) Social laziness questionnaire پرسشنامه تنبلی اجتماعی توسط حسینی (2008) به منظور سنجش تنبلی اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تنبلی اجتماعی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (در مورد مسائل و موضوعاتی که ممکن است رفتار با…

ادامه مطلب

پرسشنامه طفره روی اجتماعی جورج (1992)

پرسشنامه طفره روی اجتماعی جورج (1992) Social loafing questionnaire پرسشنامه طفره روی اجتماعی توسط جورج (1992) به منظور سنجش طفره روی اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه طفره روی اجتماعی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(هنگامی که همکاران با وظیفه مشترک همزمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه پیش بینی ارزش مشتري فلینت و همکاران (2011)

پرسشنامه پیش بینی ارزش مشتري فلینت و همکاران (2011) Customer value prediction questionnaire پرسشنامه پیش بینی ارزش مشتری توسط فلینت و همکاران (2011) به منظور سنجش پیش بینی ارزش مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پیش بینی ارزش مشتری دارای 13 سوال و 2 مولفه قابلیت پیش بینی ارزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتری فلینت و همکاران (2011)

پرسشنامه رضایت مشتری فلینت و همکاران (2011) Customer satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت مشتری توسط فلینت و همکاران (2011) به منظور سنجش رضایت مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(به طور کلی، من از خدمات ارائه…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مشتری فلینت و همکاران (2011)

پرسشنامه وفاداری مشتری فلینت و همکاران (2011) Customer loyalty questionnaire پرسشنامه وفاداری مشتری توسط فلینت و همکاران (2011) به منظور سنجش وفاداری مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مشتری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من به طور منظم به دنبال بانکی…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش سبز درک شده لین و همکاران (2017)

پرسشنامه ارزش سبز درک شده لین و همکاران (2017) Green perceived value questionnaire پرسشنامه ارزش سبز درک شده توسط لین و همکاران (2017) به منظور سنجش ارزش سبز درک شده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش سبز درک شده دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه پیوند فرد – برند لین و همکاران (2017)

پرسشنامه پیوند فرد – برند لین و همکاران (2017) Self-brand connection questionnaire پرسشنامه پیوند فرد – برند توسط لین و همکاران (2017) به منظور سنجش پیوند فرد – برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پیوند فرد – برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب