پرسشنامه رفتارهای ارزش آفرینی مشتری ین و همکاران (2020)

پرسشنامه رفتارهای ارزش آفرینی مشتری ین و همکاران (2020) Customer value co-creation behaviors Questionnaire Yen et al (2020) پرسشنامه رفتارهای ارزش آفرینی مشتری توسط ین و همکاران (2020) به منظور سنجش رفتارهای ارزش آفرینی مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای ارزش آفرینی مشتری دارای 19 سوال و 2…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری ین و همکاران (2020)

پرسشنامه نوآوری ین و همکاران (2020) Innovation Questionnaire Yen et al (2020) پرسشنامه نوآوری توسط ین و همکاران (2020) به منظور سنجش نوآوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(شرکت روش های جدیدی را برای بازاریابی خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشارکت مشتری ین و همکاران (2020)

پرسشنامه مشارکت مشتری ین و همکاران (2020) Customer engagement Questionnaire Yen et al (2020) پرسشنامه مشارکت مشتری توسط ین و همکاران (2020) به منظور سنجش مشارکت مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشارکت مشتری دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(وقتی کسی از…

ادامه مطلب

پرسشنامه قصد ترک خرید مشتری رویلا- کاماچو و همکاران (2015)

پرسشنامه قصد ترک خرید مشتری رویلا- کاماچو و همکاران (2015) Customer’s turnover intention Questionnaire Revilla-Camacho et al (2015) پرسشنامه قصد ترک خرید مشتری توسط رویلا- کاماچو و همکاران (2015) به منظور سنجش قصد ترک خرید مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قصد ترک خرید مشتری دارای 5 سوال می…

ادامه مطلب

پرسشنامه طرد شدگی از محیط کار فریس و همکاران (2008)

پرسشنامه طرد شدگی از محیط کار فریس و همکاران (2008) Workplace ostracism questionnaire پرسشنامه طرد شدگی از محیط کار توسط فریس و همکاران (2008) به منظور سنجش طرد شدگی از محیط کار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه طرد شدگی از محیط کار دارای 13 سوال  می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه رفتاری مشتریان آلبرت کارآنا (2002)

پرسشنامه انگیزه رفتاری مشتریان آلبرت کارآنا (2002) Customer Behavioral Motivation Questionnaire پرسشنامه انگیزه رفتاری مشتریان توسط آلبرت کارآنا (2002) به منظور سنجش انگیزه رفتاری مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزه رفتاری مشتریان دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(بهره گیري از اطلاعات،…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه شناختی مشتریان اولیور (1977)

پرسشنامه انگیزه شناختی مشتریان اولیور (1977) Customer cognitional Motivational Questionnaire پرسشنامه انگیزه شناختی مشتریان توسط اولیور (1977) به منظور سنجش انگیزه شناختی مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزه شناختی مشتریان دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(فعالیت هاي مارک هاي لوکس مدنظر…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه عاطفی مشتریان اولیور (1977)

پرسشنامه انگیزه عاطفی مشتریان اولیور (1977) Customers Emotional Motivational Questionnaire پرسشنامه انگیزه عاطفی مشتریان توسط اولیور (1977) به منظور سنجش انگیزه عاطفی مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزه عاطفی مشتریان دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(از فعالیت هاي مارک هاي لوکس…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگهداشت منابع انساني كايدنت (2009)

پرسشنامه نگهداشت منابع انساني كايدنت (2009) Human resource retention Questionnaire پرسشنامه نگهداشت منابع انساني توسط كايدنت (2009) به منظور سنجش نگهداشت منابع انساني طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگهداشت منابع انساني دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اگر قرار باشد كار ديگری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه مديريت استراتژيک منابع انسانی دورای (2010)

پرسشنامه مديريت استراتژيک منابع انسانی دورای (2010) Strategic Human Resource Management questionnaire   پرسشنامه مديريت استراتژيک منابع انسانی توسط دورای (2010) به منظور سنجش مديريت استراتژيک منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مديريت استراتژيک منابع انسانی دارای 24 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب