پرسشنامه ارزش مصرف کننده یه و همکاران (2016)

پرسشنامه ارزش مصرف کننده یه و همکاران (2016) Consumer Value questionnaire پرسشنامه ارزش مصرف کننده توسط یه و همکاران (2016) به منظور سنجش ارزش مصرف کننده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش مصرف کننده دارای 12 سوال و سه مولفه ارزش کارکردی، ارزش عاطفی و ارزش اجتماعی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت یابی با برند یه و همکاران (2016)

پرسشنامه هویت یابی با برند یه و همکاران (2016) Brand-Identification questionnaire پرسشنامه هویت یابی با برند توسط یه و همکاران (2016) به منظور سنجش هویت یابی با برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت یابی با برند دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری به برند یه و همکاران (2016)

پرسشنامه وفاداری به برند یه و همکاران (2016) Brand Loyalty questionnaire پرسشنامه وفاداری به برند توسط یه و همکاران (2016) به منظور سنجش وفاداری به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری به برند دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من به شخصی…

ادامه مطلب

پرسشنامه کارآفرینی روبينسون و همکاران (1991)

پرسشنامه کارآفرینی روبينسون و همکاران (1991) Entrepreneurship questionnaire پرسشنامه کارآفرینی توسط روبينسون، استيمپسون، هونفر و هانت (1991) به منظور سنجش کارآفرینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کارآفرینی دارای 75 سوال و 3 مولفه عاطفه، شناخت و رفتار می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(به اعتقاد من…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودپنداره شغلی (1376)

پرسشنامه خودپنداره شغلی (1376) Occupational self-concept questionnaire پرسشنامه خودپنداره شغلی بر اساس پرسشنامه ارزش های شغلی سوپر توسط شفیع آبادی و رضایی ( 1376 ) به منظور سنجش خودپنداره شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودپنداره شغلی دارای 18 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار خود توسعه ای ایکس یو (2007)

پرسشنامه رفتار خود توسعه ای ایکس یو (2007) Self-Development Behavior questionnaire پرسشنامه رفتار خود توسعه ای توسط ایکس یو (2007) به منظور سنجش رفتار خود توسعه ای طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارخود توسعه ای دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (مجلات،…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهسازی منابع انسانی گاینی (1391)

پرسشنامه بهسازی منابع انسانی گاینی (1391) Human resource improvement questionnaire پرسشنامه بهسازي منابع انسانی توسط گاینی (1391) به منظور سنجش بهسازي منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بهسازي منابع انسانی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (آموزش کارکنان در آموزش و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه مشتری فایزان و همکاران (2018)

پرسشنامه تجربه مشتری فایزان و همکاران (2018) Customer experience questionnaire پرسشنامه تجربه مشتری توسط فایزان و همکاران (2018) به منظور سنجش تجربه مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تجربه مشتری دارای 12 سوال و 3 مولفه محیط فیزیکی، تعامل پرسنل و تعامل مشتریان می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه خشنودی مشتری فایزان و همکاران (2018)

پرسشنامه خشنودی مشتری فایزان و همکاران (2018) Customer delight questionnaire پرسشنامه خشنودی مشتری توسط فایزان و همکاران (2018) به منظور سنجش خشنودی مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خشنودی مشتری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(از نظر من مهمان های هتل در…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مشتری فایزان و همکاران (2018)

پرسشنامه وفاداری مشتری فایزان و همکاران (2018) Customer loyalty questionnaire پرسشنامه وفاداری مشتری توسط فایزان و همکاران (2018) به منظور سنجش وفاداری مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مشتری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من این هتل را به دوستانم و…

ادامه مطلب