پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور (2000)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور (2000) Servant Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خدمتگزار توسط تیلور (2000) به منظور سنجش رهبری خدمتگزار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خدمتگزار دارای 24 سوال و 4 مولفه عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش و توانمندسازی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری خدمتگزار (1394)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار (1394) Servant Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خدمتگزار بر اساس پرسشنامه های لیدن و همکاران (2005) و قلی پور و حضرتی (1388) به منظور سنجش رهبری خدمتگزار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خدمتگزار دارای 28 سوال و 4 مولفه خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشارکت واقعی در تصمیم گیری هونینگ و هوگ (2014)

پرسشنامه مشارکت واقعی در تصمیم گیری هونینگ و هوگ (2014) Actual participation in decision making questionnaire پرسشنامه مشارکت واقعی در تصمیم گیری توسط هونینگ و هوگ (2014) به منظور سنجش مشارکت واقعی در تصمیم گیری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشارکت واقعی در تصمیم گیری دارای 8 سوال می…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش تدریس معلم گوک (2010)

پرسشنامه انگیزش تدریس معلم گوک (2010) Teacher motivation questionnaire پرسشنامه انگیزش تدریس معلم توسط گوک (2010) به منظور سنجش انگیزش تدریس معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش تدریس معلم دارای 29 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(محل کارم در خصوص مدیریت و نظارت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان نیوجرسی (2014)

پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان نیوجرسی (2014) Teacher Professional Development questionnaire پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان توسط نیوجرسی (2014) به منظور سنجش توسعه حرفه ای معلمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان دارای 11 سوال و 4 مولفه یادگیرنده و یادگیری، دانش محتوا، تمرین آموزشی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش فانگ و چوی (2009) – 38 سوالی

پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش فانگ و چوی (2009) – 38 سوالی Knowledge Management processes questionnaire پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش توسط فانگ و چوی (2009) به منظور سنجش فرایندهای مدیریت دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش دارای 38 سوال و 5 مولفه اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد بین فردی (1398)

پرسشنامه اعتماد بین فردی (1398) Interpersonal trust questionnaire پرسشنامه اعتماد بین فردی توسط حلیمی (1398) به منظور سنجش اعتماد بین فردی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد بین فردی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من معتقدم که وقتی یکی از همکارانم به…

ادامه مطلب

پرسشنامه چابکی سازمان تورنگ لین و همکاران (2005)

پرسشنامه چابکی سازمان تورنگ لین و همکاران (2005) Organizational agility questionnaire پرسشنامه چابکی سازمان توسط لین و همکاران (2005) به منظور سنجش چابکی سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه چابکی سازمان دارای 29 سوال و 4 مولفه شاخص سرعت، شایستگی، پاسخگویی و انعطاف پذیری می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود رهبری هافتون و نک (2002)

پرسشنامه خود رهبری هافتون و نک (2002) Self-leadership questionnaire پرسشنامه خود رهبری توسط هافتون و نک (2002) به منظور سنجش خود رهبری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خود رهبری دارای 35 سوال و 3 استراتژی و 9 عامل می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(قبل از…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان دورابجی و همکاران (1988)

پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان دورابجی و همکاران (1988) Creativity and innovation in the organization questionnaire پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان توسط دورابجی، لامی، کاررایت (1988) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه توسط مقیمی و رمضانی (1390) به منظور سنجش خلاقیت و نوآوری در سازمان ترجمه و استفاده شده است. سوالات و…

ادامه مطلب