پرسشنامه رفتار سیاسی دوبرین (1978)

پرسشنامه رفتار سیاسی دوبرین (1978) Political behavior questionnaire Dvbryn (1978) پرسشنامه  رفتار سیاسی توسط فریس و کاکمار (1978) به منظور سنجش  رفتار سیاسی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  رفتار سیاسی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من تمایل دارم در مسافرت جمعی که…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر دونهام و همکاران (1989)

پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر دونهام و همکاران (1989) Employee resistance to change questionnaire پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر توسط دونهام و همکاران (1989) به منظور سنجش مقاومت کارکنان در برابر تغییر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر دارای 12 سوال و 3…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی جول (2009)

پرسشنامه رضایت شغلی جول (2009) Job satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت شغلی توسط جول (2009) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(تصور میکنم در محیط کار خوشحال تر از دیگران هستم.) به…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تغییر لیو (2010)

پرسشنامه رهبری تغییر لیو (2010) Change Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری تغییر توسط لیو (2010) به منظور سنجش رهبری تغییر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری تغییر دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در سازمان ما به منظور به حداقل رساندن تاثیر اجرای تغییر…

ادامه مطلب

پرسشنامه عجین شدن با شغل هِویت (2010)

پرسشنامه عجین شدن با شغل هِویت (2010) Job engagement questionnaire Hewit (2010) پرسشنامه عجین شدن با شغل توسط هِویت (2010) به منظور سنجش عجین شدن با شغل طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عجین شدن با شغل دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برای…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد کارکنان به تغییر هرسکویچ و میر (2002)

پرسشنامه تعهد کارکنان به تغییر هرسکویچ و میر (2002) Commitment to change questionnaire پرسشنامه تعهد کارکنان به تغییر توسط هرسکویچ و میر (2002) به منظور سنجش تعهد کارکنان به تغییر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد کارکنان به تغییر دارای 11 سوال و سه مولفه تعهد به تغییر عاطفی، مستمر…

ادامه مطلب

پرسشنامه آمادگی فردی برای تغییر هنپاچرن (1997)

پرسشنامه آمادگی فردی برای تغییر هنپاچرن (1997) Individual readiness for change questionnaire پرسشنامه آمادگی فردی برای تغییر توسط هنپاچرن (1997) به منظور سنجش آمادگی فردی برای تغییر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آمادگی فردی برای تغییر دارای 12 سوال و سه مولفه مقاومت، مشارکت و پیشرفت می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه پذیرش تغییر ونبرگ و باناس (2000)

پرسشنامه پذیرش تغییر ونبرگ و باناس (2000) Openness to Changes questionnaire پرسشنامه پذیرش تغییر توسط ونبرگ و باناس (2000) به منظور سنجش پذیرش تغییر در سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پذیرش تغییر دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(امن فكر می کنم…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارتباطات شفاف باون (2017)

پرسشنامه ارتباطات شفاف باون (2017) Transparent Communication questionnaire پرسشنامه ارتباطات شفاف بر اساس پرسشنامه های راولینز و مین (2011) و باون (2017) به منظور سنجش ارتباطات شفاف طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارتباطات شفاف دارای 16 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این شرکت زمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی راولینز و هان (2009)

پرسشنامه اعتماد سازمانی راولینز و هان (2009) Organizational Trust questionnaire پرسشنامه اعتماد سازمانی بر اساس پرسشنامه های راولینز و هان (2009) و گرونیگ (1999) به منظور سنجش اعتماد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 16 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من…

ادامه مطلب