پرسشنامه میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت 33 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت 33 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت دارای 33 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه…

ادامه مطلب

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی 35 سوالی

دریافت پکیج   پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی  35 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی دارای 35 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندرد منابع درآمد روزنامه آنلاین 28 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندرد منابع درآمد روزنامه آنلاین 28 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندرد منابع درآمد روزنامه آنلاین دارای 28 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع مبتنی بر ابعاد مدیریت کیفیت جامع

دریافت پکیج پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع مبتنی بر ابعاد مدیریت کیفیت جامع (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع مبتنی بر ابعاد مدیریت کیفیت جامع دارای 36 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش سازماني 35 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد هوش سازماني  35 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد هوش سازماني دارای 35 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش سازمانی 25 سوالی

دریافت پکیج   پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی دارای 25 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش رقابتی 29 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد هوش رقابتی 29 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)     پرسشنامه استاندارد هوش رقابتی دارای 29 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش معنوی 24 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد هوش معنوی 24 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   پرسشنامه استاندارد هوش معنوی دارای 24 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش معنوی 28 سوالی

دریافت پکیج   پرسشنامه استاندارد هوش معنوی 28 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   پرسشنامه استاندارد هوش معنوی وولمن دارای 28 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش معنوی محقق ساخته 42 سوالی

دریافت پکیج  پرسشنامه استاندارد هوش معنوی محقق ساخته 42 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   پرسشنامه استاندارد هوش معنوی محقق ساخته دارای 42 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری…

ادامه مطلب