پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری 20 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه  مدیریت ارتباط با مشتری 20 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری شامل  20 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری محقق ساخته 42 سوالی

  دریافت پکیج   پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری محقق ساخته 42 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری محقق ساخته شامل  42 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی 45 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته فرهنگ سازمانی 45 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته فرهنگ سازمانی شامل  45 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته اطمینان پذیری 21 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته اطمینان پذیری 21 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته اطمینان پذیری شامل  21 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته شناسایی بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته شناسایی بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته شناسایی بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک شامل  41 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته بهره وری 25 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته بهره وری 25 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته بهره وری شامل  25 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته سنجش آموزش های فنی حرفه ای

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سنجش آموزش های فنی حرفه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سنجش آموزش های فنی حرفه ای شامل  20 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل مدیریت زنجیره تامین محقق ساخته 18 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عوامل مدیریت زنجیره تامین محقق ساخته  18 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عوامل مدیریت زنجیره تامین محقق ساخته شامل  18 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان48 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان  48 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان شامل  48 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید محقق ساحته 36 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید محقق ساحته 36 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید محقق ساحته شامل  36 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات…

ادامه مطلب