پرسشنامه هوش چندگانه تدوین شده بر اساس نظریه ی هوش چند گانه گاردنر 32 سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد هوش چندگانه تدوین شده بر اساس نظریه ی هوش چند گانه گاردنر 32 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد هوش چندگانه تدوین شده بر اساس نظریه ی هوش چند گانه گاردنر دارای 32 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی یادگیرنده محقق ساخته 26 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی یادگیرنده محقق ساخته 26 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی یادگیرنده محقق ساخته دارای 26 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی بر اساس ابعاد اعتماد سازمانی 31 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی بر اساس ابعاد اعتماد سازمانی 31 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی بر اساس ابعاد اعتماد سازمانی دارای 31 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش عوامل تاثير گذار بر انتقال دانش سازماني

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل تاثير گذار بر انتقال دانش سازماني (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش عوامل تاثير گذار بر انتقال دانش سازماني دارای 23 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدل توسعه عملکرد زیرساخت های صنعت چرم

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد مدل توسعه عملکرد زیرساخت های صنعت چرم (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد مدل توسعه عملکرد زیرساخت های صنعت چرم شامل  100 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته تفکر استراتژیک 28 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته تفکر استراتژیک 28 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد محقق ساخته تفکر استراتژیک شامل  28 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته شناسایی شرایط کاری دلخواه دانشجویان نخبه

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته شناسایی شرایط کاری دلخواه دانشجویان نخبه (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد محقق ساخته شناسایی شرایط کاری دلخواه دانشجویان نخبه شامل  40 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته شناسایی ساختار سازمانی سازمان های اداری 39 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته شناسایی ساختار سازمانی سازمان های اداری 39 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته شناسایی ساختار سازمانی سازمان های اداری شامل  39 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته شناسایی عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته شناسایی عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته شناسایی عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی شامل  49 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای وظیفه ای 11 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته رفتارهای وظیفه ای 11 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته رفتارهای وظیفه ای شامل  11 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی…

ادامه مطلب