پرسشنامه واکنش دانش آموزان نسبت به راهبردهای انضباطی لوئیس (2006)

پرسشنامه واکنش دانش آموزان نسبت به راهبردهای انضباطی لوئیس (2006) (Students’ reactions to discipline strategies questionnaire Lewis (2006  پرسشنامه واکنش دانش آموزان نسبت به راهبردهای انضباطی توسط لوئیس (2006) به منظور سنجش واکنش دانش آموزان نسبت به راهبردهای انضباطی طراحی و تدوین شده است. سه واکنش اصلی که پرسشنامه می سنجد عبارتند از: الف) موجه…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای انضباطی معلمان مارتین (2000)

پرسشنامه باورهای انضباطی معلمان مارتین (2000) Teachers’ disciplinary beliefs questionnaire پرسشنامه باورهای انضباطی معلمان توسط مارتین (2014) به منظور سنجش باورهای انضباطی معلمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه باورهای انضباطی معلمان دارای 25 سوال و 3 مولفه مدیریت رفتار، مدیریت افراد و مدیریت آموزش می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری اخلاقی راولد (2008)

پرسشنامه رهبری اخلاقی راولد (2008) Ethical leadership questionnaire Raveld (2008) پرسشنامه رهبری اخلاقی توسط راولد (2008) به منظور سنجش رهبری اخلاقی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری اخلاقی دارای 12 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (سرپرست ما اطلاعات مربوط به نتایج، مشکلات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری اثربخش ادراک شده کر و دیگران (2005)

پرسشنامه رهبری اثربخش ادراک شده کر و دیگران (2005) Effective leadership questionnaire Kerr et al (2005) پرسشنامه رهبری اثربخش ادراک شده توسط کر و دیگران (2005) به منظور سنجش رهبری اثربخش ادراک شده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری اثربخش ادراک شده دارای 8 سوال می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به ترک شغل لنگو و مورا (2011)

پرسشنامه تمایل به ترک شغل لنگو و مورا (2011) Turnover intention questionnaire Lengo and Mora (2011) پرسشنامه تمایل به ترک شغل توسط لنگو و مورا (2011) به منظور سنجش تمایل به ترک شغل طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تمایل به ترک شغل دارای 7 سوال می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی اورلی و گیردانو (1980)

پرسشنامه استرس شغلی اورلی و گیردانو (1980) (Job stress questionnaire Orly & Giordano (1980  پرسشنامه استرس شغلی توسط اورلی و گیردانو (1980) به منظور سنجش استرس شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس شغلی دارای 14 سوال و 4 مولفه عجله کاری، رقابتی بودن، حرص زدن و انجام کار…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های انضباطي مديران مدارس (1389) – 25 سوالی

پرسشنامه سبک های انضباطي مديران مدارس (1389) – 25 سوالی Disciplinary styles questionnaire of school principals  پرسشنامه سبک های انضباطي مديران مدارس توسط رمضانی (1389) به منظور سنجش سبک های انضباطي مديران مدارس طراحی و تدوین شده است. . سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سبک های انضباطي مديران مدارس دارای 25 سوال و 3…

ادامه مطلب

پرسشنامه عزت نفس سازمانی (1989)

پرسشنامه عزت نفس سازمانی (1989) Organizational self-Steam (OBSE) questionnaire پرسشنامه عزت نفس سازمانی (1989) به منظور سنجش اعتقاد و باورهای کارکنان و ارزشمندی آنها را در محيط سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عزت نفس سازمانی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه درگیری شغلی بارکر(2006) – 17 سوالی

پرسشنامه درگیری شغلی بارکر(2006) – 17 سوالی (Job burnout questionnaire Bakker (2006  پرسشنامه درگیری شغلی توسط بارکر (2006) به منظور سنجش درگیری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه درگیری شغلی دارای 17 سوال  می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من به کارم همیشه پایبند هستم،…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی شغلی رییس و زانتانپولو (2015) – 16 سوالی

پرسشنامه فرسودگی شغلی رییس و زانتانپولو (2015) – 16 سوالی (Job burnout questionnaire Reis & Xanthopoulou (2015  پرسشنامه فرسودگی شغلی توسط رییس و زانتانپولو (2015) به منظور سنجش فرسودگی شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرسودگی شغلی دارای 16 سوال  می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب