پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو (1982)

پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو (1982) Job involvement questionnaire پرسشنامه درگیری شغلی بر اساس کانونگو (1982) به منظور سنجش درگیری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه درگیری شغلی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(بیشتر اوقات مایلم آنقدردر شغلم غرق می شوم که خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه خوش بینی شغلی (1395)

پرسشنامه خوش بینی شغلی (1395) Job Optimism questionnaire پرسشنامه خوش بینی شغلی بر اساس مدل شییر و کارور(1985) به منظور سنجش خوش بینی شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خوش بینی شغلی دارای 10 سوال و 2 مولفه خوش بینی شغلی و بدبینی سرشتی می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی تسیوتسو (2012)

پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی تسیوتسو (2012) Coaches ‘personal brand attitude questionnaire پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی توسط تسیوتسو (2012) به منظور سنجش برند شخصی مربی ورزشی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی دارای 24 سوال و 5 مولفه می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه عشق به برند آلبرت (2010) – 12 سوالی

پرسشنامه عشق به برند آلبرت (2010) – 12 سوالی Brand love questionnaire پرسشنامه عشق به برند توسط آلبرت (2010) به منظور سنجش عشق به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عشق به برند دارای 12 سوال و 2 مولفه مهربانی و احساسات شدید می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به برند کریستالیس و چریسچو (2013)

پرسشنامه نگرش به برند کریستالیس و چریسچو (2013) Brand attitude questionnaire پرسشنامه نگرش به برند توسط کریستالیس و چریسچو (2013) به منظور سنجش نگرش به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرش به برند دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(تا چه حد…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودشناسی منسجم قربانی و همکاران (2008)

پرسشنامه خودشناسی منسجم قربانی و همکاران (2008) Integrative self-knowledge questionnaire پرسشنامه خودشناسی منسجم توسط قربانی، واتسون و هارگیس (2008) به منظور سنجش خودشناسی منسجم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودشناسی منسجم دارای 12 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(هنگامی که وسط یک مشکل شخصی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه برند چرنگ و همکاران (2015)

پرسشنامه تجربه برند چرنگ و همکاران (2015) Brand experience questionnaire پرسشنامه تجربه برند توسط چرنگ و همکاران (2015) به منظور سنجش تجربه برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تجربه برند دارای 14 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (نام تجاري این برند تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه احساس لذت جویانه مصرف کننده چرنگ و همکاران (2015)

پرسشنامه احساس لذت جویانه مصرف کننده چرنگ و همکاران (2015) Consumer hedonic emotion questionnaire پرسشنامه احساس لذت جویانه مصرف کننده  توسط چرنگ و همکاران (2015) به منظور سنجش احساس لذت جویانه مصرف کننده  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه احساس لذت جویانه مصرف کننده  دارای 5 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند چرنگ و همکاران (2015)

پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند چرنگ و همکاران (2015) Consumer loyalty to the brand questionnaire پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند توسط چرنگ و همکاران (2015) به منظور سنجش وفاداری مصرف کننده به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند دارای 7 سوال می…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت ادراک شده برند چرنگ و همکاران (2015)

پرسشنامه کیفیت ادراک شده برند چرنگ و همکاران (2015) Brand perceived quality questionnaire پرسشنامه کیفیت ادراک شده برند توسط چرنگ و همکاران (2015) به منظور سنجش کیفیت ادراک شده برند  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کیفیت ادراک شده برند  دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب