پرسشنامه اعتماد سازمانی معلمان جانگمنس(2005)

پرسشنامه اعتماد سازمانی معلمان جانگمنس(2005) Teachers’ Organizational Trust questionnaires Jongmans et al (2005) پرسشنامه اعتماد سازمانی معلمان توسط جانگمنس(2005) به منظور سنجش اعتماد سازمانی معلمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی معلمان دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (به همکارانم اعتماد…

ادامه مطلب

پرسشنامه دانش ارتباط با مشتری توسط وو جی بیینگ (2013)

پرسشنامه دانش ارتباط با مشتری توسط وو جی بیینگ (2013)  Customer Relationship Knowledge questionnaire پرسشنامه دانش ارتباط با مشتری توسط وو جی بیینگ (2011) به منظور سنجش دانش ارتباط با مشتری  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه دانش ارتباط با مشتری دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش مشتری به برند (1390)

پرسشنامه نگرش مشتری به برند (1390)  Customer attitude to the brand questionnaire پرسشنامه نگرش مشتری به برند توسط سرمد و همکاران (1390) به منظور سنجش نگرش مشتری به برند  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرش مشتری به برند دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه معنویت مشتری هور و همکاران (2018)

پرسشنامه معنویت مشتری هور و همکاران (2018) Customer Spirituality questionnaire پرسشنامه معنویت مشتری توسط هور و همکاران (2018) به منظور سنجش معنویت مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه معنویت مشتری دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من محصولات را برای برآوردن نیازهای شخصی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار مشارکت مشتری هور و همکاران (2018)

پرسشنامه رفتار مشارکت مشتری هور و همکاران (2018) Customer Participation Behavior questionnaire پرسشنامه رفتار مشارکت مشتری توسط هور و همکاران (2018) به منظور سنجش رفتار مشارکت مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار مشارکت مشتری دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند من…

ادامه مطلب

پرسشنامه درک مشتری از مسئولیت اجتماعی هور و همکاران (2018)

پرسشنامه درک مشتری از مسئولیت اجتماعی هور و همکاران (2018) Customer Perception of Social Responsibility questionnaire پرسشنامه درک مشتری از مسئولیت اجتماعی توسط هور و همکاران (2018) به منظور سنجش درک مشتری از مسئولیت اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه درک مشتری از مسئولیت اجتماعی دارای 3 سوال می…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد مشتری اولیویرا (2007)

پرسشنامه اعتماد مشتری اولیویرا (2007) Customer Confidence questionnaire پرسشنامه اعتماد مشتری توسط اولیویرا (2007) به منظور سنجش اعتماد مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد مشتری دارای 8 سوال  و 3 مولفه شایستگی، صداقت و خیر خواهی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اگر نیاز به…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتری گومز (2004)

پرسشنامه رضایت مشتری گومز (2004) Customer Satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت مشتری توسط گومز (2004) به منظور سنجش رضایت مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتری دارای 12 سوال و 3 مولفه کیفیت خدمات، کیفیت کلی و ارزش ادراک شده می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مشتری صدیق (2011)

پرسشنامه وفاداری مشتری صدیق (2011) Customer Loyalty questionnaire پرسشنامه وفاداری مشتری توسط صدیق (2011) به منظور سنجش وفاداری مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مشتری دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من تمایل دارم خریدم را همچنان از این فروشگاه ادامه دهم.)…

ادامه مطلب

پرسشنامه قدردانی مشتری پالماتیر و همکاران (2009)

پرسشنامه قدردانی مشتری پالماتیر و همکاران (2009) Customer gratitude questionnaire پرسشنامه قدردانی مشتری توسط پالماتیر و همکاران (2009) به منظور سنجش قدردانی مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قدردانی مشتری دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این فروشگاه در ازای ارائه خدمات مطلوبی…

ادامه مطلب