پرسشنامه وفاداری مشتریان گونگ و همکاران (2020)

  پرسشنامه وفاداری مشتریان گونگ و همکاران (2020)  Customer loyalty questionnaire Gong & et al (2020) پرسشنامه وفاداری مشتریان توسط گونگ و همکاران (2020) به منظور سنجش وفاداری مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مشتریان دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتریان گونگ و همکاران (2020)

  پرسشنامه رضایت مشتریان گونگ و همکاران (2020) Customer satisfaction questionnaire Gong & et al (2020) پرسشنامه رضایت مشتریان توسط گونگ و همکاران (2020) به منظور سنجش رضایت مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتریان دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعامل کار دی وال (2018)

  پرسشنامه تعامل کار دی وال (2018) Work interaction questionnaire De Waal (2018) پرسشنامه تعامل کار توسط دی وال (2005) به منظور سنجش تعامل کار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعامل کار دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وقتی کارکنان شرکت در…

ادامه مطلب

پرسشنامه جذابیت سازمانی دی وال (2018)

  پرسشنامه جذابیت سازمانی دی وال (2018) Organizational attractiveness questionnaire De Waal (2018) پرسشنامه جذابیت سازمانی توسط دی وال (2018) به منظور سنجش جذابیت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جذابیت سازمانی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کارکنان، کار کردن در این…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد عاطفی دی وال (2018)

  پرسشنامه تعهد عاطفی دی وال (2018) Emotional commitment questionnaire De Waal (2018) پرسشنامه تعهد عاطفی توسط دی وال (2018) به منظور سنجش تعهد عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد عاطفی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من فکر میکنم به راحتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه عمکرد سازمانی دی وال (2018)

  پرسشنامه عمکرد سازمانی دی وال (2018) Organizational performance questionnaire De Waal (2018) پرسشنامه عمکرد سازمانی توسط دی وال (2018) به منظور سنجش عمکرد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عمکرد سازمانی دارای 21 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در شرکت ما، هرچیزی که…

ادامه مطلب

پرسشنامه فضای سازمانی پرماریون و همکاران (2013)

  پرسشنامه  فضای سازمانی پرماریون و همکاران (2013) Organizational climate questionnaire Permarupan & et al (2013) پرسشنامه فضای سازمانی توسط پرماریون و همکاران (2013) به منظور سنجش فضای سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فضای سازمانی دارای 18 سوال و 6  مولفه شفافیت نقش، استانداردهای کار، مسئولیت پذیری، انعطاف…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهای آموزشی معلمان (1394)

  پرسشنامه راهبردهای آموزشی معلمان (1394) Teachers Instructional Strategies questionnaire پرسشنامه راهبردهای آموزشی معلمان توسط عظیم پور (1393) به منظور سنجش راهبردهای آموزشی معلمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه راهبردهای آموزشس معلمان دارای 28 سوال و 7 مولفه رهبرد محوریت دانش آموز، راهبرد آموزش مبتنی بر گروه، راهبرد ایجاد…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی کیو و همکاران (2019)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی کیو و همکاران (2019) (Organizational citizenship behavior questionnaire Qiu et al (2019  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط کیو و همکاران (2019) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد به رهبری کیو و همکاران (2019)

پرسشنامه اعتماد به رهبری کیو و همکاران (2019) (Trust to the Leadership questionnaire Qiu et al (2019  پرسشنامه اعتماد به رهبری توسط کیو و همکاران (2019) به منظور سنجش میزان اعتماد به رهبری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد به رهبری دارای 5 سوال می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب