پرسشنامه رابطه با مشتریان برتر کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه رابطه با مشتریان برتر کانیبیر و نارت (2012) Superior Customer Relations questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه رابطه با مشتریان برتر توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش رابطه با مشتریان برتر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رابطه با مشتریان برتر دارای 5 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش کارکنان به سازمان کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه نگرش کارکنان به سازمان کانیبیر و نارت (2012) Staff attitude to organizational questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه نگرش کارکنان به سازمان توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش نگرش کارکنان به سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرش کارکنان به سازمان دارای 5 سوال می…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان کانیبیر و نارت (2012) Employee job satisfaction questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش رضایت شغلی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت کارکنان دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه کار احساسی کرومل و گدس (2000) و گرندی (2003)

  پرسشنامه کار احساسی کرومل و گدس (2000) و گرندی (2003) Emotional labor questionnaire Kruml & Geddes (2000) and Grandy (2003) پرسشنامه کار احساسی توسط کرومل و گدس (2000) و گرندی (2003) به منظور سنجش کار احساسی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کار احساسی دارای 13 سوال و 2…

ادامه مطلب

پرسشنامه گرایش به ارباب رجوع ساسکیند و همکاران (2007)

  پرسشنامه گرایش به ارباب رجوع ساسکیند و همکاران (2007) Client orientation questionnaire Susskind et al (2007) پرسشنامه گرایش به ارباب رجوع توسط ساسکیند و همکاران (2007) به منظور سنجش گرایش به ارباب رجوع طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه گرایش به ارباب رجوع دارای 6 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس نقش ساکز و ویتز (1982)

  پرسشنامه استرس نقش ساکز و ویتز (1982) Role stress questionnaire Saxe & Weitz (1982) پرسشنامه استرس نقش توسط ساکز و ویتز (2003) به منظور سنجش استرس نقش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس نقش دارای 11 سوال و 2  مولفه تعارض نقش و ابهام نقش می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی عاطفی مسلش و  جکسون (1981)

  پرسشنامه فرسودگی عاطفی مسلش و  جکسون (1981) Job exhaustion questionnaire Maslach and Jackson (1981) پرسشنامه فرسودگی عاطفی توسط مسلش و جکسون (1981) به منظور سنجش فرسودگی عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرسودگی عاطفی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(صبح که…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرمایه روانی هد جز (2010)

  پرسشنامه سرمایه روانی هد جز (2010) Psychological Capital questionnaire Hodges (2010) پرسشنامه سرمایه روانی توسط هدجز (2010)  بر اساس پرسشناه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) به منظور سنجش سرمایه روانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سرمایه روانی دارای 12 سوال و 4  مولفه تاب آوری، امید، خودکارآمدی…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهزیستی عاطفی رگو و همکاران (2009)

  پرسشنامه بهزیستی عاطفی رگو و همکاران (2009) Emotional Well-Being questionnaire (2009) پرسشنامه بهزیستی عاطفی توسط رگو و همکاران (2009)  به منظور سنجش بهزیستی عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بهزیستی عاطفی دارای 15 سوال و 5 مولفه راحتی، لذت، شور و شوق، قدرت، آرامش می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه درک مشتری از کار عاطفی کارکنان گونگ و همکاران (2020)

  پرسشنامه درک مشتری از کار عاطفی کارکنان گونگ و همکاران (2020) Perception of Employees ‘Emotional Work questionnaire (2020) پرسشنامه درک مشتری از کار عاطفی توسط گونگ و همکاران (2020) به منظور سنجش درک مشتری از کار عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه درک مشتری از کار عاطفی دارای…

ادامه مطلب