پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد راتر

  دریافت پکیج پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد راتر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد توسط جولیان راتر (1971) ساخته شده است که از 10 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش تمایل فرد به کنترل بیرونی و درونی بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش های مادی

  دریافت پکیج پرسشنامه ارزش های مادی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارزش های مادی توسط Richins و Dawnson در سال 1993 ساخته شده است که از 18 گویه و 3 خرده مقیاس موفقیت (6 سوال)، مرکزیت (7 سوال) و خوشبختی (5 سوال) تشکیل شده است که به منظور بررسی ارزش های مادی بکار…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعامل رهبر و زیردست لیدن و ماسلین

  دریافت پکیج پرسشنامه تعامل رهبر و زیردست لیدن و ماسلین (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تعامل رهبر و زیردست توسط Liden و Maslyn در سال 1998 ساخته شده است که از 11 گویه و 4 خرده مقیاس احساسات (3 سوال)، وفاداری (3 سوال)، همکاری (2 سوال) و احترام به تخصص (3 سوال)…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهای پرورش رابطه کی و هن

  دریافت پکیج پرسشنامه راهبردهای پرورش رابطه کی و هن (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه راهبردهای پرورش رابطه توسط Ki و Hon در سال 2009 ساخته شده است که از 23 گویه و 6 خرده مقیاس دسترسی (4 سوال)، مثبت بودن (5 سوال)، آشکار بودن (4 سوال)، مشارکت در امور (3 سوال)،…

ادامه مطلب

مقیاس قوم گرایی مصرف کننده شیمپ و شارما (CET)

  دریافت پکیج مقیاس قوم گرایی مصرف کننده شیمپ و شارما (CET) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس قوم گرایی مصرف کننده (CET) توسط Shimp و Sharma در سال 1987ساخته شده است که از 17 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان قوم گرایی مصرف کننده بکار می رود. روایی و پایایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان های تحقیقاتی فرل و اسکینر

  دریافت پکیج پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان های تحقیقاتی فرل و اسکینر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان های تحقیقاتی توسط Ferrell و Skinner  در سال 1988 نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 6 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً موافقم»، «نسبتاً موافقم»، «کمی موافقم»، «کمی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد به نفس مصرف کننده

  دریافت پکیج پرسشنامه اعتماد به نفس مصرف کننده (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اعتماد به نفس مصرف کننده توسط Bearden، Hardesty و Rose در سال 2001 ساخته شده است از 31 گویه و 6 خرده مقیاس کسب اطلاعات (5 سوال)، تهیه لیست ملاحظات (5 سوال)، خروجی شخصی تصمیم گیری (5 سوال)، خروجی…

ادامه مطلب

پرسشنامه احساسات در رابطه با تبلیغ ادل و بورکه

  دریافت پکیج پرسشنامه احساسات در رابطه با تبلیغ ادل و بورکه (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه احساسات در رابطه با تبلیغ توسط Edell و Burkeدر سال 1987 ساخته شده است که از 65 گویه و 3 خرده مقیاس شادکامی (32 عبارت)، منفی (20 عبارت) و گرم (13 عبارت) تشکیل شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملیات مدیریت پورتر و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه عملیات مدیریت پورتر و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه عملیات مدیریت توسط پورتر و همکارانش (1966) ساخته شده است که از 8 گویه تشکیل شده است و به منظور بررسی تمایل فرد به اداره دیگران مطابق تئوری X و Y بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری به رابطه در بازاریابی صنعتی پلانک، رید و نول

  دریافت پکیج پرسشنامه وفاداری به رابطه در بازاریابی صنعتی پلانک، رید و نول (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه وفاداری به رابطه در بازاریابی صنعتی توسط Plank، Reid و Newell در سال 2007 ساخته شده است که از 4 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان وفاداری به روابط در بازاریابی…

ادامه مطلب