پرسشنامه مرکز کنترل چونگ و دینگ

  دریافت پکیج پرسشنامه مرکز کنترل چونگ و دینگ (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مرکز کنترل توسط Chung و Ding در سال 2002 ساخته شده است که از 12 گویه و 3 خرده مقیاس داخلی (4 سوال)، شانس (4 سوال) و افراد قدرتمند (4 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش…

ادامه مطلب

پرسش نامه شاخص لوکس بودن برند کریستودلا

  دریافت پکیج پرسش نامه شاخص لوکس بودن برند کریستودلا (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه شاخص لوکس بودن برند توسط Christodoulides، Michaelidou و Li در سال 2008 ساخته شده است که از 20 گویه و 5 خرده مقیاس شهرت (4 سوال)، منحصر به فرد بودن (4 سوال)، کیفیت (5 سوال)، لذت…

ادامه مطلب

پرسشنامه مصرف کنندگان مسئول در قبال محیط زیست استون و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه مصرف کنندگان مسئول در قبال محیط زیست استون و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مصرف کنندگان مسئول در قبال محیط زیست ، توسط استون و همکاران در سال 1995 تهیه و تنظیم شده است.این پرسشنامه دارای 31 سوال بوده و با هدف سنجش میزان مسئولیت…

ادامه مطلب

مقیاس آزمایش برند کولتر و همکاران

  دریافت پکیج مقیاس آزمایش برند کولتر و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس آزمایش برند توسط Coulter، Price و Feickدر سال 2003 ساخته شده است که از 3 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان تمایل افراد به آزمایش برندهای جدید بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه، اعتماد و جذابیت اشخاص نامدار تبلیغات اوهانیان

  دریافت پکیج پرسشنامه تجربه، اعتماد و جذابیت اشخاص نامدار تبلیغات اوهانیان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تجربه، اعتماد و جذابیت اشخاص نامدار تبلیغات توسط Ohanian در سال 1990 ساخته شده است که از 15 گویه و 3 خرده مقیاس جذابیت (5 سوال)، قابلیت اعتماد (5 سوال) و تجربه (5 سوال)…

ادامه مطلب

پرسشنامه تشابه برند مارتین و استوارت

  دریافت پکیج مقیاس پرسشنامه تشابه برند مارتین و استوارت (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تشابه برند توسط Martin و Stewart در سال 2001 ساخته شده است که از 5 گویه و 3 خرده مقیاس تشابه ادراک شده (1 سوال)، تشابه تولید (1 سوال) و تشابه کاربرد (3 سوال) تشکیل شده است که…

ادامه مطلب

پرسشنامه واکنش ها نسبت به تبلیغات ولز

  دریافت پکیج پرسشنامه واکنش ها نسبت به تبلیغات ولز (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه واکنش ها نسبت به تبلیغات توسط Wells  در سال 1964 ساخته شده است که از 25 گویه و 3 خرده مقیاس جذابیت (12 سوال)، معنایی (9 سوال) و سرزندگی (4 سوال) تشکیل شده است که به منظور…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری های آموزشی

  دریافت پکیج پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری های آموزشی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری های آموزشی از 18 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی انگیزه پذیرش نوآوری های آموزشی بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «بسیار…

ادامه مطلب

پرسش نامه چشم انداز زمان ZTPI

  دریافت  پکیج پرسش نامه چشم انداز زمان ZTPI (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI) دارای 66 گویه می باشد که به منظور ارزیابی چشم انداز زمان در افراد بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که برای گزینه های…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت برند میل و اشفورث

  دریافت پکیج پرسشنامه هویت برند میل و اشفورث (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه هویت برند توسط Meal و Ashforth در سال 1992 ساخته شده است که از 6 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی هویت برند بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد…

ادامه مطلب