پرسشنامه دشمنی مصرف کننده کلین و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه دشمنی مصرف کننده کلین و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه دشمنی مصرف کننده توسط Klein، Ettenson و Morris در سال 1998 ساخته شده است که از 9 گویه و 3 خرده مقیاس دشمنی (1 سوال)، دشمنی ناشی از جنگ (3 سوال) و دشمنی اقتصادی (5 سوال) تشکیل…

ادامه مطلب

مقیاس تمایل به برند غیر انتفاعی ایواینق و ناپولی (NBO)

  دریافت پکیج مقیاس تمایل به برند غیر انتفاعی ایواینق و ناپولی (NBO) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس تمایل به برند غیر انتفاعی (NBO) توسط Ewing و Napoli در سال 2005 ساخته شده است که از 12 گویه و 3 خرده مقیاس تعامل (5 سوال)، هماهنگی (5 سوال) و تأثیرگذاری (2 سوال) تشکیل شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش کودکان نسبت به تبلیغات روسیتر

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش کودکان نسبت به تبلیغات روسیتر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرش کودکان نسبت به تبلیغات توسط Rossiter  در سال 1977 ساخته شده است که از 7 گویه تشکیل شده است که به منظور بررسی نگرش کودکان نسبت به تبلیغات تلویزیونی بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودشکوفایی مصرف کننده بروکر (CSAT)

  دریافت پکیج پرسشنامه خودشکوفایی مصرف کننده بروکر (CSAT) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خودشکوفایی مصرف کننده (CSAT) توسط Brooker در سال 1975 ساخته شده است که از 40 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان خودشکوفایی در رفتار مصرف کننده بکار می رود.این پرسشنامه از 14 بعد تشکیل شده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه خرد آردلت

  دریافت پکیج پرسشنامه خرد آردلت (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خرد توسط Ardelt در سال 2003 ساخته شده است که از 39 گویه و 3 خرده مقیاس شناختی (14 سوال)، انعکاسی (12 سوال) و عاطفی (13 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش خرد بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه گسستن از برند

  دریافت پکیج پرسشنامه گسستن از برند (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه گسستن از برند توسط Martinenq در سال 2002 ساخته شده است که از 9 گویه و 4 خرده مقیاس عناصر مرتبط با مصرف کننده (3 سوال)، کاهش کیفت محصول ها (2 سوال)، مشکل های مالی (2 سوال) و تفاوت بین انتظارات مصرف…

ادامه مطلب

پرسشنامه قدرت نسبت داده شده کومر

  دریافت پکیج پرسشنامه قدرت نسبت داده شده کومر (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه قدرت نسبت داده شده توسط Comer در سال 1984 ساخته شده است که از 25 گویه و 5 خرده مقیاس پاداش (5 سوال)، اجباری (5 سوال)، قانونی (5 سوال)، خبره (5 سوال) و مرجع (5 سوال) تشکیل شده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتیاق به برند زایچکوسکی

  دریافت پکیج پرسشنامه اشتیاق به برند زایچکوسکی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اشتیاق به برند توسط Zaichkowsky در سال 1985 ساخته شده است که از 10 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان اشتیاق به برند بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 10 نقطه ای می باشد….

ادامه مطلب

پرسشنامه ابهام شغلی ریزو و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه ابهام شغلی ریزو و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) ابهام نقش به وضعیت شغلی معینی گفته می شود که در آن پاره ای از اطلاعات لازم برای انجام شغل به طور نامطلوب، نارسا یا گمراه کننده اند (استورا، ترجمه دادستان، 1377). به عبارت دیگر، ابهام نقش…

ادامه مطلب

پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی توسط Wolin، Korgaonkar و Lund در سال 2002 ساخته شده است که از 31 گویه و 3 خرده مقیاس…

ادامه مطلب