پرسشنامه تجربه، اعتماد و جذابیت اشخاص نامدار تبلیغات اوهانیان

  دریافت پکیج پرسشنامه تجربه، اعتماد و جذابیت اشخاص نامدار تبلیغات اوهانیان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تجربه، اعتماد و جذابیت اشخاص نامدار تبلیغات توسط Ohanian در سال 1990 ساخته شده است که از 15 گویه و 3 خرده مقیاس جذابیت (5 سوال)، قابلیت اعتماد (5 سوال) و تجربه (5 سوال)…

ادامه مطلب

پرسشنامه تشابه برند مارتین و استوارت

  دریافت پکیج مقیاس پرسشنامه تشابه برند مارتین و استوارت (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تشابه برند توسط Martin و Stewart در سال 2001 ساخته شده است که از 5 گویه و 3 خرده مقیاس تشابه ادراک شده (1 سوال)، تشابه تولید (1 سوال) و تشابه کاربرد (3 سوال) تشکیل شده است که…

ادامه مطلب

پرسشنامه واکنش ها نسبت به تبلیغات ولز

  دریافت پکیج پرسشنامه واکنش ها نسبت به تبلیغات ولز (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه واکنش ها نسبت به تبلیغات توسط Wells  در سال 1964 ساخته شده است که از 25 گویه و 3 خرده مقیاس جذابیت (12 سوال)، معنایی (9 سوال) و سرزندگی (4 سوال) تشکیل شده است که به منظور…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری های آموزشی

  دریافت پکیج پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری های آموزشی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری های آموزشی از 18 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی انگیزه پذیرش نوآوری های آموزشی بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «بسیار…

ادامه مطلب

پرسش نامه چشم انداز زمان ZTPI

  دریافت  پکیج پرسش نامه چشم انداز زمان ZTPI (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI) دارای 66 گویه می باشد که به منظور ارزیابی چشم انداز زمان در افراد بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که برای گزینه های…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت برند میل و اشفورث

  دریافت پکیج پرسشنامه هویت برند میل و اشفورث (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه هویت برند توسط Meal و Ashforth در سال 1992 ساخته شده است که از 6 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی هویت برند بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه زیبایی ظاهری محصول بلوچ و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه زیبایی ظاهری محصول بلوچ و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه زیبایی ظاهری محصول توسط Bloch، Brunel و Arnold در سال 2003 ساخته شده است که از 11 گویه و 3 خرده مقیاس ارزش (4 سوال)، تیزهوشی (4 سوال) و واکنش (3 سوال) تشکیل شده است که…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش مصرف کنندگان و شرکت ها در قبال حمایت از مصرف کلین

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش مصرف کنندگان و شرکت ها در قبال حمایت از مصرف کلین (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرش مصرف کنندگان و شرکت ها در قبال حمایت توسط Klein در سال 1982 ساخته شده است که از 20 گویه و 6 خرده مقیاس پاسخگویی شرکت ها در قبال مصرف…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه آزمون گران

  دریافت پکیج پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه آزمون گران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه آزمون گران از 11 گویه تشکیل شده است که به منظور بررسی رضایتمندی آزمون گران در سه…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه دانشجویان

  دریافت پکیج پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه دانشجویان (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه دانشجویان از 10 گویه تشکیل شده است که به منظور بررسی رضایتمندی دانشجویان در سه حیطه قابلیت اجرایی…

ادامه مطلب