پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان نیوجرسی (2014)

پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان نیوجرسی (2014) Teacher Professional Development questionnaire پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان توسط نیوجرسی (2014) به منظور سنجش توسعه حرفه ای معلمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان دارای 11 سوال و 4 مولفه یادگیرنده و یادگیری، دانش محتوا، تمرین آموزشی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش فانگ و چوی (2009) – 38 سوالی

پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش فانگ و چوی (2009) – 38 سوالی Knowledge Management processes questionnaire پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش توسط فانگ و چوی (2009) به منظور سنجش فرایندهای مدیریت دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش دارای 38 سوال و 5 مولفه اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد بین فردی (1398)

پرسشنامه اعتماد بین فردی (1398) Interpersonal trust questionnaire پرسشنامه اعتماد بین فردی توسط حلیمی (1398) به منظور سنجش اعتماد بین فردی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد بین فردی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من معتقدم که وقتی یکی از همکارانم به…

ادامه مطلب

پرسشنامه چابکی سازمان تورنگ لین و همکاران (2005)

پرسشنامه چابکی سازمان تورنگ لین و همکاران (2005) Organizational agility questionnaire پرسشنامه چابکی سازمان توسط لین و همکاران (2005) به منظور سنجش چابکی سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه چابکی سازمان دارای 29 سوال و 4 مولفه شاخص سرعت، شایستگی، پاسخگویی و انعطاف پذیری می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود رهبری هافتون و نک (2002)

پرسشنامه خود رهبری هافتون و نک (2002) Self-leadership questionnaire پرسشنامه خود رهبری توسط هافتون و نک (2002) به منظور سنجش خود رهبری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خود رهبری دارای 35 سوال و 3 استراتژی و 9 عامل می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(قبل از…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان دورابجی و همکاران (1988)

پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان دورابجی و همکاران (1988) Creativity and innovation in the organization questionnaire پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان توسط دورابجی، لامی، کاررایت (1988) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه توسط مقیمی و رمضانی (1390) به منظور سنجش خلاقیت و نوآوری در سازمان ترجمه و استفاده شده است. سوالات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار توانمندساز رهبری کنزاک و همکاران (2000)

پرسشنامه رفتار توانمندساز رهبری کنزاک و همکاران (2000) Leadership empowerment behavior questionnaire Konczak & et al پرسشنامه رفتار توانمندساز رهبری توسط کنزاک و همکاران (2000) به منظور سنجش رفتار توانمندساز رهبری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار توانمندساز رهبری دارای 17 سوال و 6 مولفه تفویض اختیار، پاسخگویی، تصمیم…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتیاد به پرکاری مارلی ماچلویتز (1980)

پرسشنامه اعتیاد به پرکاری مارلی ماچلویتز (1980) Addiction to work (Workaholism) questionnaire پرسشنامه اعتیاد به پرکاری توسط مارلی ماچلویتز (1980) به منظور سنجش اعتیاد به پرکاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتیاد به پرکاری دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من آنقدر پر…

ادامه مطلب

پرسشنامه درگیری شغلی مگینسون و کلاتربرگ (1988)

پرسشنامه درگیری شغلی مگینسون و کلاتربرگ (1988) Job Involvement questionnaire پرسشنامه درگیری شغلی توسط مگینسون و کلاتربرگ (1988) به منظور سنجش درگیری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه درگیری شغلی دارای 20 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(علاوه بر ساعت موظف كاری ام، در…

ادامه مطلب

پرسشنامه قصد ترک شغل کامن و همکاران (1983)

پرسشنامه قصد ترک شغل کامن و همکاران (1983) Turnover intention questionnaire پرسشنامه قصد ترک شغل توسط کامن و همکاران (1983) به منظور سنجش قصد ترک شغل طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قصد ترک شغل دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از شغلم…

ادامه مطلب